Beethovens Symfoni nr. 9 "med korfinale"

Dette verket viser oss den kompromissløse Beethoven, som tar alle midler i bruk for å få uttrykt det han ønsker å uttrykke. Beethovens 9. symfoni er beviset på at den rene instrumentalmusikkens tid var forbi, og at flere kunstformer måtte forenes dersom musikken skulle nå et høyere nivå, mente Wagner.

Beethoven symfoni no 9 håndskrevet
Foto: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34911393

Symfonien kan sees som satt sammen av to separate verk, en symfoni med en avsluttende korsats og et rent instrumentalt verk i d-moll. Han arbeidet sporadisk på disse i bortimot ti år før han i 1822 bestemte seg for å kombinere de to ideene til én symfoni med Friedrich von Schillers Ode til gleden som tekst til finalesatsen.

Det ferdige verket fikk et visjonært omfang og ble ett av sin tids høydepunkt med hensyn til teknisk vanskelighetsgrad. Det finnes partier, f. eks. en hornsolo i den langsomme satsen, som må ha vært nesten umulig å spille på tidens ventilløse horn.

Symfonien foregriper 1800-tallets konflikt mellom det klassiske og det romantiske - det gamle og det nye. To så forskjellige komponister som Brahms og Liszt henter begge inspirasjon fra dette verket. På den ene siden søker symfonien å utvide både det rytmiske og harmoniske vokabularet innenfor det etablerte wienerklassiske rammeverket, på den andre siden finner vi ekte romantikk som omfavner det imperfekte, det uoppnåelige, det personlige og det ekstreme, som representerer alt som strider mot klassisismens ånd. De tre første satsene har hovedsaklig sine røtter i den wienerklassiske stilen, mens den fjerde satsen er gjennomsyret av poesi og eksploderer så og si ut av dette rammeverket. Richard Wagner skulle senere bruke nettopp denne symfonien som bevis for at den rene instrumentalmusikkens tid var forbi, og at flere kunstformer måtte forenes hvis musikken skulle utvikles til et høyere nivå.

Symfoni no 9 instrumenter

Symfoni no 9 instrumenter

Ett av symfoniens mest oppsiktsvekkende steder er overgangen mellom tredje og fjerde sats. Akkorden som innleder fjerde sats inneholder 6 av de sju tonene i d-moll og klinger ganske dissonerende . Den lyriske og rolige tredjesatsen har noe resignert over seg og kan referere til de mange gangene det så mørkt ut for å få gjennom revolusjonens idéer. Dette forbereder den første strofen i Schillers tekst som kommer noe senere i satsen og akkorden gjentas med alle d-moll toner 8 takter før barytonsoloen: O Freunde, nicht diese Töne! Sondern lass uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere (O venner, ikke disse toner! Men la oss stemme i behageligere og mer frydefulle toner.) Etter dette samles temaer fra alle de tre foregående satsene som for å oppsummere og forene alt dette i det berømte gledestemaet som får så stor plass i denne satsen.

Idéen med å blande kor inn i symfonisk musikk kan vi spore i Beethovens Fantasi for klaver, kor og orkester, som også ble framført på den berømte konserten i 1808. Lytt til siste delen av verket og sjekk det tematiske slektskapet med Freude-temaet i 9. symfoni.

Nok en gang ser en altså at de tradisjonelle rammene for komposisjon ikke var tilstrekkelig for det Beethoven ønsket å uttrykke og at han ikke er villig til å inngå noen kompromisser når det gjelder det kunstneriske uttrykk.

4. satsen i symfonien varer i over 25 minutter og utgjør nesten en liten symfoni i seg selv. Satsen inneholder flere taktarter, tempi og tonearter og kan deles inn i 4 "satser":

  1. Langsom introduksjon. Hovedtemaet presenteres først i cello, så bass og til slst i sangstemmer.
  2. 6/8 takt i marsjstil (tekst Froh, wie seine Sonnen fliegen). Avsluttes med hovettemaet i 6/8 takt.
  3. Langsom meditasjon med et nytt tema på teksten Seid umschlungen, millionen!
  4. Fugato finale på temaene fra del 1 og 3 (starter ved Allegro energico)

Symfoni nr. 9 oversettelse

Tysk original

Engelsk oversettelse

O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere an stimmen,
und freudenvollere.
Freude! (men's chorus: Freude! )
Freude! (chorus again: Freude! )

Oh friends, not these tones!
Rather, let us raise our voices in more pleasing
And more joyful sounds!
Joy! (Joy!)
Joy! (Joy!)

Freude, schöner Götterfunken*
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Joy, beautiful spark of the gods*
Daughter from Elysium,
We enter, drunk with fire,
Heavenly one, your sanctuary!
Your magic reunites
What custom strictly divided.
All men become brothers,
Where your gentle wing rests.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!

Whoever has had the great fortune
To be a friend's friend,
Whoever has won a devoted wife,
Join in our jubilation!
Indeed, whoever can call even one soul
His own on this earth!
And whoever was never able to, must creep
Tearfully away from this band!

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
Vor Gott!

Joy all creatures drink
At the breasts of nature;
All good, all bad
Follow her trail of roses.
Kisses she gave us, and wine,
A friend, proved in death;
Pleasure was given to the worm,
And the cherub stands before God.
Before God!

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Glad, as His suns fly
Through the Heaven's glorious design,
Run, brothers, your path,
Joyful, as a hero to victory.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

Be embraced, millions!
This kiss for the whole world!
Brothers, above the starry canopy
Must a loving Father dwell.
Do you bow down, millions?
Do you sense the Creator, world?
Seek Him beyond the starry canopy!
Beyond the stars must He dwell.

Finalen repeterer ordene:
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.
Seid umschlungen,
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Freude, schöner Götterfunken
Götterfunken!

Finale repeterer ordene:
Be embraced, you millions!
This kiss for the whole world!
Brothers, beyond the star-canopy
Must a loving Father dwell.
Be embraced,
This kiss for the whole world!
Joy, beautiful spark of the gods,
Daughter of Elysium,
Joy, beautiful spark of the gods
Spark of the gods!

Symfoni nr. 9 oversettelse