Kroppsøving

BlimE! 2021 treffer flere kompetansemål. Her er en samling med målene opplegget treffer i kroppsøving.

Overvinklet - helt full skolegård med barn på småbarnstrinnet/mulig førsteklassinger, holder hverandre i hendene, løfter hendene i været. Barna danner rekker på tvers i bildet venstre til høyre, mange rekker bak hverandre.
Foto: Svend Andreas Aspaas/NRK

Etter 2. trinn:

KM 2029:

Utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre

Kjerneelement:

 • Bevegelse og kroppsleg læring
 • Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Tverrfaglege tema

 • Folkehelse og livsmeistring

Grunnleggjande ferdigheiter

 • Munnlege ferdigheiter

Etter 4. trinn:

KM2069

Utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar

Kjerneelement

 • Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Tverrfaglege tema

 • Folkehelse og livsmeistring
 • Demokrati og medborgarskap

Grunnleggjande ferdigheiter

 • Munnlege ferdigheiter
 • Digitale ferdigheiter

KM 2070

Bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar

Kjerneelement

 • Bevegelse og kroppsleg læring

Tverrfaglege tema

 • Folkehelse og livsmeistring

Grunnleggjande ferdigheiter

 • Munnlege ferdigheiter

KM 2074

Forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktivitetar

Kjerneelement

 • Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Tverrfaglege tema

 • Folkehelse og livsmeistring
 • Demokrati og medborgarskap

Grunnleggjande ferdigheiter

 • Munnlege ferdigheiter

Etter 7. trinn:

KM 2080

Øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre

Kjerneelement

 • Bevegelse og kroppsleg læring
 • Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Tverrfaglege tema

 • Folkehelse og livsmeistring

Grunnleggjande ferdigheiter

 • Munnlege ferdigheiter

KM 2081

Gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre beveglesesaktivitetar

Kjerneelement

 • Bevegelse og kroppsleg læring

Tverrfaglege tema

 • Folkehelse og livsmeistring

Grunnleggjande ferdigheiter

 • Munnlege ferdigheiter
 • Å kunne lese

KM 2084

Forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre, og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine

Kjerneelement

 • Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Tverrfaglege tema

 • Folkehelse og livsmeistring
 • Demokrati og medborgarskap

Grunnleggjande ferdigheiter

 • Munnlege ferdigheiter