NRK Meny
Normal

Vuekie evtiedidh

Svahken sijte sæjhta samien vuekieh jih gïelem evtiedidh. Akten hieljen skierede asken, edtjieh joejke vuekiem gaavnedh.

Fjellgutusjøen

Guvviem vaalteme Fjellgutusjøeneste jih vuejnede aaj Skuvhtåelkie jih ånnetji destie gealtan vaerijste. (Guvviedæjja Elin Fjellheim)

Foto: Elin Fjellheim

Daate lea voestes aejkien Svahken sijte edtja dagkeres stoerre kultuvre hieljem Elgåsne øørnedh. Åssjalommem åadtjoejin gosse dah saemien skylleme maanah edtjieh guessiedidh. Daate joekoen vihkeles hielje sjædta dejtie voenen almetjidie jih aaj Svahken sijten saemide jeahta Ristin Mortensson.

Ristin Mortensson

Ristin Mortensson.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Daam åssjalommem åadtjoejimh daan gijren gosse govlimh dah saemien skylleme maanah Elgåse båetieh. Ussjedallimh, dellie tjoeveribie, daam saemien kultuvre hieljem aaj sjïehtesjidh jeahta Mortensson.

Joejke vuekie.

– Mijjien båeries joejke vuekie gaarvanamme. Daelie mijjien joejkeles Marja H Fjellheim Mortensson, Svahken sijteste, ïedtjem åtna jih daam båeries joejke vuekiem lieredh. Dihte lea Frode Fjellheimen ektesne, daejtie båeries vuelide govligan jih daelie nuhtjijægan .Dihte edtja mijjiese buerkiestidh jih lieredh, dagkeres joejke dåehkieh (Workshop)tjirrh ,guktie doestebe vihth joejkestidh. Lohkh aaj:www.nrk.no/sapmi/_-sorsamisk-er-mitt-hjertesprak-1.11824720

Vihkeles båatsoe kultuvren bijre bievnedidh.

Dah kultuvre biejjieh skiereden 13-14.b. Dah kultuvre biejjieh vihkeles gaajhkide.

– Vihkeles mijjese saemide jih daejtie gøllide mij voenesne årroeminie. Daelie edtjebe båatsoen barkoen bijre soptsestidh, magkeres barkoem Nasjonalparhke museumesne dorjeme, magkeres kultuvremojhtesh vïhtesjemme jih guktie mijjieh saemien gieline barkeme. Daate sjædta vihkeles tjåanghkoe sijjie, gusnie gaavnedibie, jeahta Ristin Mortensson.

Joejke konserte.

Lavveds iehkeden dellie laavlome jih joejke konserte sjædta, Elgån gærhkosne. Desnie edtjieh Jon Henrik Fjällgren, Marja H Fjellheim Mortensson jih Alf jih Tone Hulbækmo, laavlodh jih joejkedh.

– Aejlegen dellie åarjelsaemien gyrhkesjimmie, gusnie dah saemien skylleme maanah meatan jih aaj dah skylleme maanah mij edtjieh Elgån gærhkosne skylledh. Diekie aaj mijjien orre åarjelsaemien hearra, Einar Bondevik båata jih åadtjebe govledh Marja H Mortesson laavlodh jeahta Ristin Mortensson.