Hopp til innhold

Reindrifta positiv til vindmøller

Kraftselskapet Varanger Kraft berømmer sametingspresidenten for å tillate vindmølleutbygging i samiske områder.

Vindmøllepark på Smøla
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Jeg synes det er veldig bra det Olli sier. En storstilt vindkraftutbygging i Finnmark kan skape veldig mange arbeidsplasser. Vi snakker om flere tusen arbeidsplasser i en driftsfase, sier forretningsutvikler Tore Martinsen i Varanger Kraft.

Tore Martinsen

Tore Martinsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Hvor interessant er Finnmark som vindmøllepark?

Finnmark er svært interessant som område for utbygging av vindkraft. Finnmark har mange plasser hvor vindressursene er svært gode. Bare i Øst-Finnmark har man 50 prosent av ressursene, sier Martinsen.

Nyttårstalen

Sametingspresident Egil Olli sa dette om etablering av vindmølleparker i samiske områder i sin nyttårstale:

«I samiske områder planlegges flere vindmølleparker, nye veier og nye strømlinjer. Sametingets mål er ikke å hindre dette, men vi skal ha en mulighet til å påvirke hvor og hvordan slik virksomhet skjer og dermed bidra til å finne løsninger for framtidens energibehov.»

Reindrifta positiv

Reindrifta har lenge vært svært negativ til å bygge ut vindmølleparker i reinbeiteområder. Men nå har også reindrifta snudd i saken.

Varanger Kraft planlegger å bygge ut vindmøllepark i reindbeitedistrikt 7, Raggonjarga, i Øst-Finnmark. Utbyggingsområdet er i et kalvingsområde innenfor distriktet.

Magne Andersen

Magne Andersen.

Foto: Nils-Henrik Måsø / NRK

Leder for Raggonjarga, Magne Andersen, sier at også reindrifta må være løsningsorientert i forhold til fremtidens energibehov.

– Reindrifta har fått være med i planleggingen fra begynnelsen av. På den måten har næringen klart å styre utbyggingen unna de viktigste områdene, forklarer Andersen.

God dialog

Forretningsutvikler Tore Martinsen i Varanger Kraft sier de har brukt god tid på å komme i dialog med reindrifta.

– Vi har vært flinke til å holde dialogen med reindrifta i gang, selv om vi ikke var enige i begynnelsen. Etterhvert har man fått forståelse for hverandres utfordringer. På den måten har man funnet en god løsning som gjør at reindrift og vindkraft kan fungere side om side, mener Tore Martinsen.

Korte nyheter

 • Finnmárkkukommišuvnna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkkukommišuvnna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkkukommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkkukommišuvnna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálašmateriála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK
 • Biilalihkohisvuođat Nordlánddas

  Nordlánddas leat vássán jándora leamaš máŋga biilalihkohisvuođa.

  Politiijat rávvejit olbmuid vuodjit várrugasat.

  – Miehtá Nordlándda lea gálja ja olbmot berrejit heivehit leavttu siivvu mielde go leat biila vuodjimin, lohká Nordlándda politiijaid operašuvdna guovddáža jođiheaddji, Ivar Bo Nilsson.

  Earret eará Skániin lea leamaš biilabárti.