Fisketiden i Tana kan forlenges med en måned

Forskere vil se på om det er mulig å åpne opp for fiske etter sjøørret i Tanavassdraget til midten av september.

Sjøørret fanget i Trondheimsfjorden
Foto: NRK

Panu Orell, Forsker ved det finske Vilt- og fiskeriforskningsinstituttet.

Panu Orell, Forsker ved det finske Vilt- og fiskeriforskningsinstituttet.

Foto: Privat

– Sjøørret er så langt beskattet lite i Tanavassdraget fordi den vandrer opp i vassdraget først når laksefisket avsluttes i midten av august, sier forsker ved det finske Vilt - og fiskeriforskningsinstituttet, Panu Orell.

Også norske forskere er med på dette prosjektet som varer til 2013. De første undersøkelsene av sjøørretbestanden i Tanavassdraget gjøres denne sommeren og høsten, og rundt 200 sjøørret skal merkes.

Nye fisketradisjoner

Det har hittil vært lite forskning på denne fiskeartens biologi i Tanavassdraget, men det er kjent at det i vassdraget finnes mye sjøørret i tillegg til laks. Denne ressursen mener Orell og hans forskningkolleger det er riktig å utnytte bedre.

– Ved å forlenge fisket i Tanavassdraget med en måned vil det med tiden skapes nye fisketradisjoner for lokalbefolkningen, sier Orell.

Han tror at fiske etter sjøørret blant annet vil føre til økte inntekter for de som driver med turistnæring.

Kun stangfiske

En eventuell forlengelse av fisketiden vil også by på utfordringer for de som forvalter vassdraget. Både for forskerne og myndighetene er det viktig å sørge for at forbudet mot fiske etter laks etter 20 august respekteres:

– Det er en kjent sak at laksebestanden i Tana har variert veldig de senere årene, og det er nødvendig å verne laksebestanden slik at den kan ta seg opp igjen, sier han.

Derfor vil det nok også kun bli tillatt å fiske sjøørret med stang og dette fisket vil kun bli tillatt i et begrenset område av Tanavassdraget, sier han.

Det er allerede tillatt å fiske sjøørret i enkelte lakseelver i Norge etter at laksefisket er avsluttet, men da i avgrensede områder. Orell kan foreløpig ikke si noe om når det tidligst kan bli aktuelt å innføre en slik fisketidsforlengelse i Tanavassdraget.