Vil kaste egne styremedlemmer ut av Tanavassdragets fiskeforvaltning

Signalene fra garnfiskere i Tanavassdraget er klare. Grunnet misnøye med laksefiskeinnskrenkninger, vil de kaste sine egne representanter ut av vassdragsforvaltningsstyret som regulerer laksefisket.

Laksbreveierforening for Tanavassdraget, esktraordinær årsmøte 6. mars 2010

Møte i Laksbreveierforeningen for Tanavassdraget (her fra et tidligere ekstraordinært årsmøte i mars 2010)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget (LBT), som organiserer en stor del av garnfiskerettshavere i vassdraget, avholdt nylig sitt årsmøte i Sirma i Tana (ekstern lenke).

Det var forventet høy temperatur på årsmøtet, grunnet de nye fiskereglene og innskrenkningene av laksefisket i Tanaelva med sideelver – og høy temperatur ble det.

Laksebreveierne er representerte i vassdragsforvaltningsorganet med et flertall av styresammensetningen (se faktaboks til høyre).

Men laksbreveierne er ifølge sitt eget årsmøte, langt i fra tilfreds med sine egne representanters arbeid i forvaltningen av laksefisket i Tanavassdraget.

Fremmet og vedtok «mistillitsforslag»

Et av laksebreveiernes første og viktigste punkter på årsmøtesakslista, var «evaluering av Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)».

Utfallet her ble at et overveldende flertall av de oppmøtte laksebreveierne – rundt 3/4-deler – støttet og vedtok et forslag som på sikt har som målsetning å bytte ut sine egne, faste representanter ut av styret i vassdragsforvaltningen – allerede denne sommeren.

Etter det NRK erfarer, skal det ha vært til sammen 48 laksebreveiere på møtet med stemmerett.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stengselsfiske i Tana

Stengselfiske i Tanaelva.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Vi synes reglene er helt høl i huet

Laksebreveierforeningens møteleder på årsmøtet, Asbjørn Guttorm, bekrefter den store misnøyen blant foreningens medlemmer – med de nye fiskereglene.

De nye fiskereglene medfører blant annet følgende for laksefisket i Tanavassdraget:

  • Hunnlaks over 5 kilo må slippes ut i elva igjen, dersom den fanges i den delen av vassdraget som ikke utgjør riksgrense mot Finland. Fanges den i riksgrensestrekningen, trenger man ikke å slippe den ut igjen.
  • All hunnlaks – uansett størrelse – gjenutsettes i Polmakelva, Lakšjohka og Váljohka med sideelver, og Leavvajohka.
  • De som har fiskerett i den delen av Tanaelva som danner riksgrense mot Finland, må kun betale 50 kr for sesongfiskekort – mot 200 kr for de som har fiskerett i den «helnorske» delen av vassdraget.
  • De som betaler 50 kr får fiske tre uker lengre av laksefiskesesongen med stengsel eller settegarn, enn de som betaler 200.
  • Drivgarnfiskeperioden er 20. mai til 15. juni. Men de som betaler 200 kr, får kun fiske med drivgarn innad perioden fra mandag kl 18 til onsdag kl 18.
  • De som betaler 50 kr og har fiskerett langs finskegrensa, får fiske med drivgarn etter de «gamle» reglene – mandag kl 18 til torsdag kl 18 - altså et helt døgn mer enn de som betaler 200 kr i fiskekortavgift.

– Og vi mener reglene er helt høl i huet, sier årsmøteleder Asbjørn Guttorm.

Disse nye innskrenkningene og fiskereglene er, ifølge Guttorm, en stor del av årsaken til at garnfiskerne ønsker å kaste deler av styret i Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Hør Asbjørn Guttorm i LBT – her:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stengselsfanget laks fra Tanaelva

Stengselsfanget laks fra Tanaelva.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Vi er ikke fornøyd med vassdragsforvaltningen

Møteleder Asbjørn Guttorm ønsker å understreke at garnfiskerettsinnehaverne ikke er i mot fiskebesparende tiltak.

– Men det er helt galt å begynne med dette nå i denne fasen, med tanke på forhandlingene med Finland, sier han.

Guttorm mener man burde ventet med å innføre denne type innskrenkninger av laksefisket, til etter at nye felles fiskeregler er utformet for hele vassdraget, i lag med Finland.

Asbjørn Guttorm bekrefter at laksebreveierne nå har forlanget at Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) innkaller til ekstra-ordinært fellesmøte (lakseting) – innen 15. juni i år.

– Den jobben som vi må gjøre nå i mellomtiden, er å oppsøke hver enkelt garnfiskerettighetshaver i Tanavassdraget, for å få en tilslutning – hvor man svarer «ja» eller «nei» til forslaget som vi fremmet på årsmøtet i Sirma, forteller Guttorm.

Dersom et overveldende flertall av garnfiskerettighetshaverne svarer «ja», blir fem av de ni som i dag sitter i TF-styret, med stor sannsynlighet kastet – og byttet ut.

– Fullt mulig å stille våre posisjoner til disposisjon

Leder for Tanavassdragets fiskeforvaltning

– Jeg tolker forslaget og vedtaket fra årsmøtet i Laksebreveierforeningen som mistillit, bedyrer leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Helge Samuelsen.

Foto: Piera Balto / NRK

Leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Helge Samuelsen, mener laksebreveierne med sitt vedtak setter sine egne rettigheter foran hensynet til bevaring av laksen.

– For mitt vedkommende tok jeg vedtaket fra laksebreveierene til etterretning – og registrerer at det er uenighet med den linja som vi styrer etter, fra laksebreveiernes side, sier Samuelsen.

– Mistillit?

– Jeg kaller dette for mistillit, ja. Det vil jeg betegne dette som, svarer vassdragsforvaltningsleder Samuelsen.

Helge Samuelsen vil nå innkalle Tanavassdragets fiskeforvaltning til et styremøte, for å informere om situasjonen som nå har oppstått.

– Ut i fra dette vil vi se hva vi gjør. Jeg ønsker på ingen måte å vanskeliggjøre noe her.

Men er det mulig at du og dine styremedlemmer som representerer laksebreveierne i Tanavassdragsforvaltningen, stiller deres posisjoner til disposisjon?

– Det vil være fullt mulig det, ja. Jeg ser det som litt problematisk å drifte hvis man ikke har tillit til den jobben man skal gjennomføre, svarer Helge Samuelsen.

Hør leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Helge Samuelsen – her:

Har hjemmel til å kaste eller bytte styremedlemmer

I forskriften som regulerer hvordan den lokale forvaltningen av Tanalaksefisket skal utføres, finnes en egen paragraf som muliggjør utskiftning av TFs styremedlemmer – når som helst (ekstern lenke).

I deler av paragraf 6 i «Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget» heter det:

  • Tanavassdragets fiskeforvaltning skal ha ni medlemmer (...) og kan skiftes ut i funksjonsperioden.

NB! Det har ikke lyktes NRK å få tak i LBT-leder Jorunn Sottinen.