NRK Meny
Normal

Vil ha revidert Statskog

Flertallet i Nordland fylkesting ønsker at Statskog skal forvalte land og vann.

Statskog åpner for Sametinget

Sametinget kan oppnevne medlemmer også til et organ hvor Statskog er forvalter.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Flertallet består av Ap, V og Frp. De går inn for at Statskog fortsatt skal forvalte statens gjenværende grunn i Nordland og Troms etter at eier/bruksrettigheter er avklart av en kartleggingskommisjon og domstol.

Fylkestinget behandlet "Den nye sameretten" på sitt møte i dag.

HELE BAKGRUNNEN: Den nye sameretten

Sametinget velger også representanter

Men flertallet ønsker en revidert Statsskog-modell der både fylkestingene i Nordland og Troms, Sametinget og staten skal oppnevne sine to representanter hver i Statsskogs hovedstyre.

Hensynet til allmennhetens rettigheter og muligheter til bruk av utmarka var utslagsgivende for flertallets syn i saken.

Forslaget om et "revidert Statskog" var et mindretallsforslag i samerettsutvalget.

LES OGSÅ: Statskog med samer i styret

Vil ha Hålogalandsallmenning

Mindretallet bestående av SV, H, KrF, Sp og partiet Rødt støttet Samerettsutvalgets flertallsinnstilling om opprettelse av Hålogalandsallmenning for Troms og Nordland.

Disse mener Hålogalandsallmmenningen på en bedre måte imøtekommer lokalbefolkningens og kommunenes krav om lokal deltakelse i forvaltning av utmarksressurssene i landsdelen.

Tolv av samerettsutvalgets 15 medlemmer gikk inn for denne modellen.

LES OGSÅ: Nye eiere av Troms og Nordland