Vil ha helhetlig endring i reindriftsloven, og ikke bare i én paragraf

Sametingsrådet sier nei til forslaget til endringer i reindriftsloven, som blant annet ville gi fylkesmannen adgang til å sette et øvre reintall per reindriftsgruppe.

Sametingsrådet på Stortinget

Sametingsrådet sier nei til forslaget til endringer i reindriftsloven, som blant annet ville gi fylkesmannen adgang til å sette et øvre reintall per reindriftsgruppe.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Landbruks- og matdepartementet har hatt forslag om endring i reindriftslovens § 60 på høring. Høringsfristen er nylig gått ut.

Forslagene går ut på å gi Fylkesmannen hjemmel til, på nærmere angitte vilkår, å fastsette høyeste reintall per siidaandel. Der hvor fylkesmannen har fastsatt et slikt reintall, kan likevel to eller flere siidaandeler bli enige om en annen reintallsfordeling seg imellom.

Vil unngå ny reintallsøkning

Utarbeidelse av bruksregler og tilpasning av reintall er nå i hovedsak gjennomført. Det faktiske reintallet er i hovedsak nede på det nivået som er fastsatt i bruksreglene. Reintallsreduksjonen har skjedd gjennom forholdsmessig reduksjon. Når siidaandelene har fullført en forholdsmessig reduksjon, gjelder det ikke noe høyeste reintall for den enkelte siidaandel, men bare for siidaen samlet.

Landbruks- og matdepartementet skriver i sitt høringsbrev at det over tid har kommet signaler fra ulike hold, herunder næringen selv, som kan tyde på at en del reineiere øker, eller vil øke sitt reintall for å komme bedre ut ved en eventuell ny reintallsreduksjon, såkalt posisjonering.

På den bakgrunn mener Landbruks- og matdepartementet at det snarest må gjennomføres tiltak som forhindrer en ny uønsket utvikling. Landbruks- og matdepartementet ser nå behov for å gjennomføre en lovendring for å forhindre at siidaer etter gjennomført forholdsmessig reduksjon, på nytt øker reintallet.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka har ansvaret for reindriftssaker i sametingsrådet.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Avviser hasteendring

I sitt høringssvar på forslag til endringer i reindriftsloven , har sametingsrådet signalisert at de vil avvise lovendringsforslaget. Sametinget ønsker en helhetlig endring i reindriftsloven, inkludert § 60.

– Vi avviser denne hasteendringen fordi vi ikke kan se at den vil løse noen av reindriftas utfordringer. Vi behøver langsiktige løsninger og ber om at loven løftes og evalueres som helhet i en omfattende prosess, som legger folkeretten til grunn, uttaler sametingsråd Silje Karine Muotka.

– Et indre anliggende for reinbeitedistriktene

Muotka begrunner Sametingets avvisning prinsipielt med reindriftas rett til selvbestemmelse og medvirkning.

– Fordeling av reintall på siidaandelsnivå er i utgangspunktet et indre anliggende for reinbeitedistriktene, og jeg er redd for konsekvensene om myndighetene får hjemmel til å gå inn og detaljregulere. Det må først og fremst legges til rette for at distriktene får gode interne prosesser i prosessen med tilpasning av reintall, uttaler Muotka.

Sametingets plenum behandler første uke i mars en sak om fremtidige prosesser for fastsetting av reintall, der sametingsrådet blant annet foreslår at prosessen med reintallstilpasningen skal evalueres, samt at det bes om en helhetlig gjennomgang av loven.