Hopp til innhold

Vil ha en egen reindriftskommisjon

NRL-leder Nils Henrik Sara truer med å fremme krav om eiendomsrettigheter til utmarksområdene i Finnmark dersom andre gjør det.

NRL-leder Nils Henrik Sara
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

GULDAL: NBR JOÐIHEADDJI HÁLIDA BOAZODOALLOKOMMIŠUVNNA

HØR: INTERESSANT FORSLAG

Sara frykter for at reindrifta vil miste beitearealer dersom personer, bygdelag og foreninger krever og får tildelt eiendomsrett til utmarksområder.

Sier nei i utgangspunktet

- Fra reindriftas side har det aldri vært noen tradisjon å tenke beitearealer ut fra et eiendomsrettslig perspektiv, understreket lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, på seminaret som Finnmarkskommisjonen holdt i Alta tirsdag.

Situasjonen kan endres dersom det kommer inn massive krav til Finnmarkskommisjonen om eiendomsrett til utmarksområder.

- Dette vil være en utvikling som vil framtvinge krav om eiendomsrettigheter også fra reindriftas side, og i så fall betyr dette en helt ny måte å tenke på i forhold til de rettighetene næringen har i dag, sier Sara.

Reindriftskommisjon

For å sikre at reindriftas interesser blir ivaretatt i arbeidet med å utrede rettigheter til utmarksområdene i Finnmark, vil Sara ha en egen reindriftskommisjon underlagt Finnmarkskommisjonen.

- En slik kommisjon bør ha til oppgave kun å identifisere reindriftas interne rettigheter, samt å fastsette grensene for de 40 reinbeitedistriktene og 400 siidaer vi har i Finnmark, sier Sara.

NRL-lederen vil at en eventuell reindriftskommisjon, i likhet med Finnmarkskommisjonen, innehar solid juridisk og historisk kompetanse.

- Dette vil være viktig slik at vi får faglig forankring som skaper tillit til de resultater som reindriftskommisjonen måtte komme med, mener NRL-lederen.

- Interessant forslag

Lederen i Finnmarkommisjonen, Jon Gauslaa, synes forslaget om reindriftskommisjon er interessant.

- Jeg synes det er interessant at det gjøres forsøk på egne grep for å kartlegge interne beitegrenser i reindriften, spesielt på vinterbeiteområder, sier Gauslaa.

Han utelukker ikke at kommisjonen vil oppnevne et underutvalg av sakkyndige som kan redegjøre de historiske bruksformer de ulike siidaer har hatt i ulike områder.

- Selve konklusjonene må trekkes av Finnmarkskommisjonen, understreker Gauslaa.

Finnmarkskommisjonen skal ha et eget møte med reindriftsforvaltningen onsdag denne uken.

Gauslaa regner med at spørsmålet om egen reindriftskommisjonen vil bli nærmere drøftet på dette møtet.

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.