Hopp til innhold

Vil bruke mer penger fra samefondet

Sametinget vil bruke ytterligere seks millioner kroner fra Samefolkets fond, til å styrke samisk språk, tradisjonell kunnskap og litteratur.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dermed har Sametinget avsatt hele 26 millioner kroner til formålet. Fondet ble nemlig åpnet høsten 2007. Da ble det avsatt 20 millioner kroner til språkprogrammer, tradisjonell kunnskap og litteratur.

Det var i 2000 at Stortinget opprettet Samefolkets fond på 75 mill. kroner. Sametinget forvalter ikke grunnkapitalen, men årlig og oppsamlet avkastning av fondet.

Prioriterer språk

Fondet skal blant annet være en kollektiv erstatning for de skadene og den uretten fornorskningspolitikken har påført det samiske folk.

– Jeg har spurt meg selv mange ganger hvordan vi best kan reparere disse skadene, sa saksordfører Aili Keskitalo da hun på vegne av en enstemmig komite la fram saka til plenumsbehandling.

– Løsningen vi har landet på, er å prioritere noen få satsingsområder, nemlig språksatsing, tradisjonell kunnskap og samisk språklig litteratur, sa Keskitalo.

Hun framholdt at det er språket og kulturen som gjør samene annerledes enn andre folk.

– Det er det som gjør oss til samer, som er selve begrunnelsen for det vi har oppnådd.

Eldre

Stortinget og regjeringen har forutsatt at avkastning ikke kan brukes til individuelle erstaninger.

– Dette beklager jeg sterkt. Men denne saka må løses på en annen måte, sa hun. I salen satt eldre samer som har mistet sitt språk på grunn av fornorskningspolitikken.

Keskitalo beklaget at fondet ikke kan brukes til individuelle erstaninger for tapt skolegang.

– Svart dag

– Dagen i dag er en svart dag for de eldre, mente Johan Mikkel Sara, representant for "Samer i sør".

Både han, Olav Eliassen (Sp), Jánoš Trosten (Klar samisk røst), Per A. Bæhr (Flyttsamelista) og Isak Mathis Hætta (Kautokeino fastboende liste) og Anne Marie Gaup Eira beklaget at Sametinget har åpnet fondet før de eldre har fått tilstrekkelig erstatning for tapt skolegang.

Isak Mathis Hætta ville ha en annen prioritering enn det NSR og Arbeiderpartiet gikk inn for, og ville sette de eldre øverst på lista.

– Eldre må få bistand og dekning for ulike kulturprosjekter, mente Hætta.

– Vi bør være ærlige

President Egil Olli minnet om at Sametinget ikke kan bruke pengene på en annen måte enn det regjeringen og Stortinget har vedtatt.

– Vi bør være ærlige overfor de eldre, og fortelle hva pengene kan brukes til.

Saksordfører Aili Keskitalo mente at debatten, har tydeliggjort sårene som fornorskningspolitikken har påført det samiske samfunnet.

Forslaget om å bruke ytterligere seks millioner fra samefondet, ble i siste votering vedtatt mot en stemme.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK