Hopp til innhold

Vil at samene skal få velge selv

Norske Samers Riksforbund (NSR) vil at samene selv skal ha mulighet til å stoppe eller samtykke til genforskning på det samiske folket.

Ing-Lill Pavall
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Internasjonale selskaper er i ferd med å samle inn genmateriale blant samer , noe som har skapt reaksjoner i ulike forskningsmiljøer.

Flere urfolksledere i verden har tidligere advart mot å delta i slike prosjekter.

– Kunnskapen må forvaltes av oss selv

– Ny teknologi kan gi nye muligheter til å bygge kunnskap om samefolkets historie, men denne kunnskapen skal først og fremst forvaltes og bygges av oss selv, understreker Sametingets vararepresentant Ing-Lill Pavall (NSR).

Samenes rett til selvbestemmelse omfatter også retten til genetiske ressurser og hvordan forskning på disse ressursene skal foregå. NSR sametingsgruppe mener derfor at all forskning som gjelder samer, må tilpasses slike etiske regler som samenes urfolksstilling krever.

– Trenger et etisk rammeverk

– Vi ønsker å sikre at samisk kulturarv og biologiske arv bevares på en slik måte at eventuell kommersiell bruk skjer etter samtykke fra Sametinget.

Derfor ber Pavall nå Sametinget om å arbeide for å sikre at forskning på samers biologiske materiale gjennomføres innenfor et etisk rammeverk.

– Det må sikres at formål, gjennomføring og bruk av innsamlet materiale skjer etter samtykke fra Sametinget. Forskningen må også skje etter prinsippene om åpenhet og forhåndsinformasjon, uttaler Pavall.

Korte nyheter