Vihkeles åarjelsaemien gïelem gærjah tjïrrh vaarjelidh

Daelie gøøkte orre maanagærjah åarjelsaemien gïelesne luejhtieh jih jienebh båetieh! – Daate vihkeles, luste jih ïedtjije sjidtem, dihte Noerhte Trøndelaagen fylhke gærjagåetien raeriestæjja, Morten Olsen Haugen jeahta.

Sørsamiske barnebøker

Orre åarjelsaemien maanagærjah.

Foto: Nord Trøndelag Fylkesbibliotek

Eelkin dejnie prosjeektine «Nord Trøndelag leser» fylhkedigkesne, gusnie Nøørjen maanah edtjin buerbe sjidtedh jih gærjah lohkedh. Dellie aaj nænnoestin, edtjin maam åarjelsaemien maanide darjodh.

Luhkie vijhte vielie åarjelsaemien maanagærjah.

Daan jaepien Noerhte Trøøndelaage fylhken gærjagåetie, govhte orre maanagærjah åarjelsaemien gïelese jarkoestamme jih jienebh daan tjaktjen båetieh. Gærjagåetien raeriestæjja Morten Olsen Haugen geerjene.

Morten Olsen Haugen

Noerhte -Trøøndelaage fylhken gærjagåetie raeriestæjja Morten Olsen Haugen.

Foto: barnasforfatterleksikon

– Manne tjoerem dejtie mov jarkoestæjjide girmedh. Dah joekoen barkoem darjoeh! Luste deej ektine barkedh! Dah barkoeminie jih jarkoesteminie jih retnoe luhkievijhte vielie gærjah riejries, Olsen Haugene jeahta.

Eah leah man jijnjh gærjah åarjelsaemien gïelesne gååvnesemme.

– Orreme nemhtie, saemien maanah tjoereme dah seamma gærjide gellien aejkien lohkeme, daelie håhkoem åtnam, buerebe sjædta Haugene jeahta.

Gøøkte orre gærjah Tjaktjen Tjåanghkosne vuesiehtieh.

Tjaktjen Tjåanghkoe mij daan våhkan,Snåasesne, skiereden 24-26.b. Edtjieh daejtie orre gærjide vuesiehtidh. Prinsessa jih Snurke, mejtie dihte Snurke maahta prinsessine sjïdtedh,vuj? jih Krokodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh.

Daejtie gærjide edtjieh skiereden 25.b Åarjel Saemiej skuvlesne vuesiehtidh.