– Skábmo suohkanij jus skåvllå vuobdeduvvá

Skåvllåtsiekkadusáv suohkana æjggon bisodit lij stuorámus ássje gå de Hábmera suohkan álmmuktjåhkanibmáj Måsken gåhtjoj.

Ámmuktjåhkanibme Måsken Hábmerin

Álmmuk Måsken tjåhkanin Hábmera suohkanijn bæjválasj hásstalusáj birra ságastittajt.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Mån de sidáv skåvllåtsiekkadus galggá bissot, nav gåk uddni, vaj bessap danna tjåhkanit, kafeav ásadit ja moatte ietjá lahkáj skåvlåv adnet.

Dav javllá viesát Måskes Ann Britt Mikkelsen (64) álmmuktjåhkanime maŋŋela mav Hábmera suohkan Måsken ásadij vásse vahko.

Mikkelsen dádjat suohkan viertti rudájt siesstet, valla sunji dåbddu dagu måskega galggi varddet ålles suohkana åvdås.

Debtjasta dánna de besa aj Julevmagasijnav dán ássje birra gulldalittjat.

Álmmuktjåhkanibme

Da badjelasj 20 viesáda Måsken Hábmerin sihtin de suohkanav ságajda daj hásstalusáj birra ma li dan rahtedis tjoahkkebájken.

Suohkana åvddånammadus la má mierredam skåvllåtsiekkadusáv vuobddet. Valla måskegij miella la dal ållu ietjá. Nav de dat stuorámus ássjen sjattaj dan álmmuktjåhkanimen.

Skåvlåv vuobddet

Måsske la tjoahkkesijdda mij Divtasvuona suohkana juogedime maŋŋáj Hábmera suohkanij gullu.

Måsskåj ij besa ietján gå vantsajn, jali várek. Ruktovanntsa juohkka biejve Måsken manát.

Jagen 2008 lidjin gålmmå oahppe vil skåvlån Måsken, ja Divtasvuona suohkan mierredij dalloj skåvlåv hiejtedit. Skåvlå tsiekkadus la dallutjis dagu sebrudakhuodnahin doajmmam.

Hábmera suohkana åvddånammadus mierredij dálven mierredij skåvllåtsiekkadusáv vuobddet.

Balli jus vuobdeduvvá

Måskega tjåhkanin de soames vahko dás åvddåla, ja avtajienalattjat mierredin danna suohkan iesj viertti skåvlåv æjggut.

Måske viesáda balli jus skåvllå iehtjádij giedaj sisi boahtá, de dat dagu ålles bájkev bæjsstá.

Dajna lij de ássje måskegij bieles tjielgas gå de suohkana háldadusáv ja politihkalasj jådediddjev dån biejve oadtjun ságajda.

Suohkanoajvve Britt Kristoffersen, háldadusoajvve Kurt Fossvik ja varresvuoda- ja álkkádusoajvve Ann-Elise Os.

Suohkanoajvve Britt Kristoffersen oattjioj aj suohkana háldadusáv mañen Måsskåj dagu dal háldadusoajvev Kurt Fossvik ja varresvuoda- ja álkkádusoajvev Ann-Elise Os.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ådåsis giehtadallat

Suohkanoajvve Britt Kristoffersen dádjat manen viesáda balli suohkan skåvlåv vuobddá, ja sån ittjij tjåhkanimen máhte åvvå majdik játtet skåvlå tsiekkadusá birra. Ájnna mav játtij la ássjev vat giehtadallama vuolláj biedjat, ja åvddånammadusán dav dágástallat.

– Háldadus viertti tjoavddusijt gávnnat gåktu suohkanav buoremus lahkáj jådedit, ja sæmmi bále aj dievnastusájt buoremus lahkáj viesádijda fállat. Dajna de vierttip gæhttjat gånnå rudájts siesstet. Tsiekkadusájda aj vierttip gæhttjat, tsiejkkadusájda ma ælla suohkanij ávkken.

– Dádjadav gal gå måskega balli, dajna gå skåvllå la tjoahkkebájkke gånnå ållo dahpáduvvá.

– Doajvov gulldalam li mijáv

Werner Johnsen la ávon gå oadtjun suohkanav ságajda, valla huoman la hálvva balon vajálduvvi, ja i mige dássta huoman sjatta. Valla Johnsen doajvvu suohkan la sijájt gulldalam.

Werner Johnsen (tv) i diskusjon om skolebygget i Musken med konstituerende kommunedirektør Kurt Fossvik

Werner Johnsen (gb) ságastime háldadusåjvijn Hábmera suohkanin Kurt Fossvik Måske hásstalusáj birra.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Dárbbo l dal skåvllåj. Da la ållu skábmo Hábmera suohkanij jus skåvlåv vuobddi. Ja de rahtijt åbdedit ja tjuovgajt åttjudit vaj sij gudi e nav buoragit vuojne máhtti ålggon sjievnnjisájge vádtset.