Normal

Verneplaner kan stoppe gulleting

Store Norske Gull sin store drøm om gull kan stoppes av «Vern av norsk natur» og av hensynet til samiske interesser.

Mineralleting i Karasjok
Foto: Reinbeitedistrikt 16

I et brev til reinbeitedistriket i Karasjok som har varslet kamp mot letevirksomheten , viser fylkesmannen i Finnmark til naturmangfoldloven.

Kan avslå motorferdsel

– Kommunen kan uten videre avslå en søknad om motorferdsel inn i området, skriver fylkesmannen.

Et område i Karasjok kommune hvor selskapet Store Norske Gull AS har lett etter gull i mange år, er også foreslått vernet. Ráitevárri inngår nemlig som en del av forslaget om vern av 23 myr- og vårmarksområder i Finnmark.

Dette er en oppfølgin av stortingsmeldingen «Vern av norsk natur».

Fylkesmannen mener det er mulig å avslå søknad om motorferdsel i dette området ettersom det pågår verneplanarbeid.

– Vi minner om at reindriften kan pålage kommunens vedtak etter motorferdselsloven, skriver fylkesmannen.

Starter opp i august

Reinbeitedistriktet som har vinterbeiter i området, har krevd en befaring. Fylkesmannen svarer med at dette vil skje høsten 2010.

Fungerende leder i Store Norsk Gull AS, letegeolog Harald Hansen, opplyser at selskapet har engasjert NORUT til å kartlegge konsekvensene av letevirksomheten.

– Vi har ingen aktivitet i området nå, men starter opp i august. Planen er å bringe inn utstyret med helikopter, sier Hansen.

Han ønsker ingen uoverenstemmelser med reindriften.

Stoppet av ny lov

Noe av årets virksomhet til Store Norske Gull AS er allerede stoppet. Selskapet varsler i et brev til Sametinget at det ikke blir kjerneboringer nord for Karasjok (Skierrevarri og Geassoroavvi).

Bakgrunnen er et av kravene i den nye mineralloven hvor det blant annet framkommer at det må søkes særskilt om å få utføre undersøkelser i Finnmark.

Det var Sametinget som varslet om dette til Store Norske Gull AS.

«I henhold til minerallovens § 17 kan tillatelser til slike undersøkelser avslås dersom hensynet til samiske interesser taler imot at søknaden innvilges», skriver Sametinget.

Sametinget mener selskapet ikke er innhentet tillatelser.

I brevet til Store Norske Gull AS minner Sametinget også om at det ikke har «gitt sitt samtykke til ny minerallov siden den ikke ivaretar hensynet til samisk kultur etter folkerettens regler om urfolk og minoriteter.»