Hopp til innhold

Venter med krav om samisktalende 110-operatører

Justis- og beredskapsdepartementet krever ikke samisktalende 110-operatører i 110-sentralen for Finnmark før omorganiseringsprosessene som er på gang i politiet og 110-sentralene er avsluttet.

110-sentralen i Innlandet (Elverum)

Illustrasjonsbilde av 110-sentral

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Nødmeldetjenesten for brann, 110-sentralene, sikrer befolkningen direkte kontakt med fagkyndige på brann- og redningsområdet ved behov for øyeblikkelig hjelp ved brann og andre ulykker.

Sametinget har rapportert om at mottak av nødmeldinger ikke fungerer tilfredsstillende for samiske brukere i dag. Det er et problem at samisktalende innringere til nødsentralene ikke blir forstått, eller at samiske stedsnavn blir misforstått slik at brannmannskap sendes til feil adresse.

Ikke tilfredsstillende med tolketjeneste

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført et tilsyn med nødmeldetjenesten for brann i Finnmark. 110-sentralen har en samisk tolketjeneste der samisk personell i vaktordning kobles til samtalen ved behov. Eksisterende tolketjeneste har imidlertid ikke blitt ansett tilfredsstillende av DSB.

Direktoratet har gitt 110-sentralen og de samisktalende kommunene avvik knyttet til mottak av nødmeldinger på samisk. Avviket har resultert i et vedtak der partene pålegges å etablere fast bemanning av kvalifisert personell ved 110-sentralen i Finnmark for å sikre forsvarlig mottak, registrering og oppfølging av nødmeldinger på samisk. Dette vedtaket påklaget kommunene.

Opphever tidligere vedtak om pålegg

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort en vurdering av saken og kommet til at de opphever direktoratets vedtak av 20. februar 2012, om at 110-sentralen for Finnmark, Kautokeino kommune, Karasjok kommune, Tana kommune, Porsanger kommune og Nesseby kommune pålegges å etablere fast bemanning av kvalifisert personell ved 110-sentralen i Finnmark for å sikre forsvarlig mottak, registrering og oppfølging av nødmeldinger på samisk.

Dette skriver departementet i et brev til kommunene og 110-sentralen for Finnmark.

Avvente omorganiseringer

Med bakgrunn i de pågående omorganiseringsprosessene som gjennomføres i politiet og for alle 110-sentraler, i tillegg til arbeidet med nasjonalt nødmeldingsprosjekt, finner departementet det mest hensiktsmessig å avvente beslutninger i disse sakene før 110-sentralen for Finnmark pålegges eventuelle endringer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skisserer ny organisering av landets 110-sentraler med færre, større og mer faglig robuste sentraler. Det er foreslått at 110-sentralen i Finnmark slås sammen med Troms .

Departementet forventer at spørsmålet om samisktalende 110-operatører adresseres av direktoratet når endelig organiseringsforslag foreligger. Det understrekes at departementet ikke har foretatt en vurdering av realitetene i saken.

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover