Vaenie almetjh åarjelsaemien gïelebarkoesijjieh ohtseme

Raarvihken tjïelte lea gïelekrïebpesjimmiem giehpiedamme, dannasinie almetjh edtjieh doestedh gïelebarkoesijjiem ohtsedh.

Røyrvik kommune

Raarvihken tjïelte gïelebarkijh ohtseminie.

Foto: Espen Sandmo, NRK

Raarvihken tjïelte, guektien gïelen tjïelte, saemien gïelereereme dajvesne 1.1. b. 2013 sjïdti.

Akte gïelebarkoesijjie lea Gïeleaernesne. Gïeleaernien barkoe lea jih saemiengïelem- jïh saemien kultuvremaahtoem bueriedidh, orreste gïelesijjieh stealladidh jïh dejtie gïelesijjide evtiedidh mah joe gååvnese. Eadtjohkelaakan saemiej jïjtjhdomtenassem evtiedidh jïh gïelejarngem evtiedidh.Guektien gïele tjïeltem evtiedidh.

Dihte mubpie barkoesijjie lea guektien gïele goevtesisnie.Dïhte mij barkoem desnie åådtje dïedtem åtna dejtie guektien gïelen tjïelten soejkesjidie jïh latjkojde goeredh, jïh dam guektien gïelen tjïeltem evtiedidh.

Vaenie almetjh gïelebarkoesijjide syøkeme.

Daelie Raarvihken tjielte gøøkte orre gïelebaarkijh daejtie barkoesijjide ohtseminie. Minngemes ohtseme biejjie lij njoektjen minngemes biejjien. Dihte Raarvihken tjïelten goevteseåejvie Heider Sæther beavna, dealie leah nieljie jallh vijhte almetjh daejtie barkoesijjide ohtseme. Vaajtelamme jienebh syøkeme.

– Buerebe orreme jis jienebh syøkeme. Daate joekoen gïelebarkoesijje. Ij man gellieh sijhth syøkedh gosse tjuerieh saemien gïelem maehtedh, Sæther jeahta.

Tjïelten gïelekrïebpesjimmiem giehpiedamme.

Daate leah maam akth tjoerebe darjodh, dihte goevteseåejvie jeahta.

– Bïevnestjaalegisnie dellie tjïelte gïelemaahtoem giehpiedamme. Vïenhtebe jienebh dellie daejtie barkoesijjide syøkoeh.

Raarvihken tjïelte edtja båetien våhkose dah, almetjigujmie soptsestidh jih goerehtalledh gie mij barkoesijjiem åadtje.