Hopp til innhold

Vaejsjiem Svahken sijtesne vuatjeme

Svahken sijtesne, vaejsien råaksam vuatjeme. Luhpiem åadtjoejin jih daam vaejsjiem vuetjedh, gåessie krievvien sisnie moetesji.

Ulv skutt i Engerdal

Vaejsjiem, Svahken sijtesne vuatjeme.

Foto: Bjørnar Johnsen

Båatsoe saemieh, Svahken sijtesne, luhkievijhte smaave miesieh gaavnin maam vaejsjie moetesjamme. Ristin Mortensson, Svahken sijteste, straavva ,daate vaejsjie jienebh moetesjamme.

15 reinkadavere i Engerdal

Luhkievijhte slïbnjehke-miesieh.

Foto: Bjørnar Johnsen

– Luhkie vijhte smaave miesieh gaavneme. Nåake vearolde, tsukngie vearolde orreme. Ibie gaajhk gaavneme! Ij leah barre akte vaejsjie daesnie, urreste vaesjieh abpe jaepiem deavhkoe, åarjelistie jih aaj Sveerjen bieleste båateladtieh.

Håjnoehtidh.

Svahken sijte lea Byjresedirektoratese prieviem tjaaleme, guktie sæjhta, dihte direktorate edtja tjielke vijreme soejkesjem utnedh gåessie ov -juvrh båatsoe dajvesne moetesjimmnie. Ristin Mortensson håjnoes sjædta.

Ristin Mortensson

Ristin Mortensson,Svahken sijteste.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Våjnoe goh Staate ussjede mijjiem behtjiedidh. Ij leah naan tjoevkes båetije -biejjieh daesnie.

Statens Naturoppsyn jih Stein Arne Brendryen, jeahta Nrkese, maahta lissie vijreme sjidtedh jis jienebh vaejsjieh, båatsoe dajvesne vuahtoe.

– Jis jienebh båetieh dellie edtjebe vuejnedh jis tjoeveribie daam aaj vuedtjedh jeahta Brendryen.

Stoerre tjoepere båatsose

– Støøremes tjoepere båatsoejielemasse lea jih luhpiem åadtjedh jih ov-juvrem vuedtjedh. Ij dihte Staate sijth, båatsoesaemide leajhtadidh.

Laejhteme.

– Ibie mijjieh luhpiem åadtjoeh vuedtjedh. SNO edtja goeretalledh jis daate reaktoe voestemes. Tïjjie nåhka, gellieh tæjmoe nåhka eannan luhpiem åadtjebe vuedtjedh. Sijhtebe aaj utnedh vijreme soejkesjem, dellie tjuara SNO mijjiem vijremebarkosne viehkiehtidh jeahta Mortensson.

Svahken sijte, tjuara daelie krievviem ryøjnesjidh.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.