Hopp til innhold

Utfordrer kommuner til å prioritere samiske barn

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er mulig for kommuner å skaffe nok samiske barnehageplasser, hvis de mener at dette er viktig.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber kommuner samarbeide med samiske foreldre, slik at flest mulig samiske barn også sikres plass på samiskspråklige barnehager.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NPK

– I Alta bor det mange samer og enda flere kommer til å flytte hit, da burde kommunen løse dette problemet snarest, sier samisk forelder, Inga Laila Sara.

Problemet hun viser til er at 17 samiske barn ikke har fått plass i den samiske barnehagen Alta. Sara har selv barn på venteliste for å få plass i den samiske barnehagen, Álttá siida.

I stortingets spørretime utfordret Helga Pedersen (Ap) Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen til å bidra med mer penger for å få vekk ventelisten i Alta.

– Løper fra sitt ansvar

Helga Pedersen

Helga Pedersen (Ap) mener regjeringen bør arbeide mer målrettet for å bevare det samiske språket. Hun minner om at barnehager har en sentral rolle i dette arbeidet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Samiske foreldre i Alta har foreslått at antall plasser ved den den samiske barnehagen økes. De viser til at det finnes mulighet til utvidelse i den eksisterende samiske barnehagen, da det er lokaler i bygget som kan brukes til dette.

Kommunen har argumentert med at de ikke har penger til en slik utvidelse.

Pedersen mener at regjeringen også må ha større ambisjoner for å sikre at samiske barn får tilbudet de trenger.

– Dette er ansvarsfraskrivelse fra regjeringen, det er ingen som er uenige i at det er kommuner som har ansvaret for barnehageplasser, men problemet er at regjeringen har lagt på bordet for lite penger til at kommunene kan ta det ansvaret, sier Pedersen.

Hun håper det er mulig å få flertall på Stortinget til ytterligere styrking av kommuneøkonomien når de folkevalgte behandler revidert nasjonalbudsjett før sommerferien

– Å sikre tilstrekkelig samiskspråklige barnehager er noe av det mest målrettede man kan gjøre for å sikre at nye generasjoner kan føre språket videre, sier Pedersen.

Álttá Siida med samisk barnehage

Den samiskspråklige barnehagen i Alta, Álttá Siida, har tre avdelinger der det er plass til 54 barn.

Foto: Piera Balto / NRK

Lokale prioriteringer

Røe Isaksen på sin side minner om at regjeringen allerede har bevilget 740 millioner kroner til styrking av barnehagetilbudet og målet er at det opprettes 3400 nye barnehageplasser i løpet av 2016. Av dette har Alta fått omlag 3 millioner kroner.

Han mener det er mulig å finne løsninger lokalt, for å få bort ventelister.

– Man kan ikke alltid skylde på det som kommer fra Stortinget, man må også stå opp for de prioriteringene som er gjort lokalt, og mange kommuner i Norge har jo klart å bruke pengene slik at de har nesten løpende barnehageopptak, andre kommuner har ikke gjort det, sier han.

God dialog mellom berørte foreldre og kommunen er også viktig, påpeker statsråden.

– Jeg vil oppfordre til et godt samarbeid mellom kommunene og foreldrene for å tilrettelegge for at de samiske barna får et så godt barnehagetilbud som mulig, sier han.

– Samiske plasser drøftes

Monica Nielsen - sykehusstruktur

Ordfører i Alta Monica Nielsen (Ap) opplyser at kommunens politiske ledelse jobber med å finne løsning for samiske barn som er på venteliste.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap) mener at alle kommuner med innbyggere med samisk identitet har et ansvar for å bidra med ulike tilbud. Hun viser til at Alta har privat og kommunale barnehageplasser, samt en samisk skole.

Nielsen forsikrer også om at den nye politiske ledelsen i Alta kommune jobber videre med å finne løsning til de samiske barna som er på venteliste for å få plass i samisk barnehage.

– Vi har løftet denne saken til politisk nivå, den er satt opp til orientering til møtet i hovedutvalget for oppvekst og kultur 18.februar. Vi har et særlig fokus på skole og barnehage fremover, og skal blant annet i gang med en kommunedelplan for disse områdene, flere sider ved barnehagene i Alta skal drøftes i planen, også de samiske plassene, skriver Nielsen på e-post til NRK Sápmi.

Vil ha avtale med Sametinget

På samenes nasjonaldag underskrev Oslo kommune og Sametinget en samarbeidserklæring. Avtalen skal blant annet sikre at kommunen legger til rette for at samer som bor i Oslo kan styrke og bevare sitt språk og kultur.

Alta ønsker nå også en lignende avtale med Sametinget.

– Vi har også, etter at vi overtok i den nye politiske ledelsen, bestemt at vi skal sette opp til behandling en samarbeidsavtale med Sametinget, skriver Nielsen til NRK.

Hun opplyser forøvrig at de tre millioner kronene som Alta har fått og som statsråden viser til, er brukt til flere ressurspedagoger, inventar og utstyr, økt pedagogtetthet i barnehagene og til helårsdrift i en av kommunens barnehager.

– Samiske barn prioriteres ikke

Inga Laila Sara

Inga Laila Sara har valgt å la barnet være hjemme etter at de ikke fikk plass i samisk barnehage. Familien har løst det slik at hun og far til barnet bytter på å ta permisjon uten lønn.

Foto: Privat

Inga Laila Sara har med stor interesse lest referatet fra Stortingets spørretime om venteliste-saken i Alta.

Hun er glad for at Røe Isaksen minner Alta kommune om at det alltid er snakk om prioriteringer når penger skal brukes.

– Jeg lenge hatt følelsen av at Alta kommune ikke prioriterer samiske barn, ei heller samisk språk og kultur, de samiske barna som er på venteliste har ikke dukket opp der over natten, de har vært på venteliste lenge, og definitivt før Alta kommune fikk den siste bevilgningen på 3 millioner kroner, som Røe Isaksen viser til, sier Sara.

Hun mener at kommunen kunne ha brukt pengene på å utvide den samiske barnehagen, eller til å etablere en samisk avdeling i tilknytning til en annen barnehage i Alta.

Møter Sametinget

Samiske foreldre har nylig sendt brev til Alta kommune og til alle representanter i Hovedutvalget for oppvekst og kultur, der de ber om at kommunen aktivt arbeider for å få på plass nok barnehageplasser i samisk barnehage.

– Vi skal også ha et møte med Sametinget i neste uke, og håper at de kan bidra til å få Alta kommune på banen igjen, slik at vi enten får flere plasser ved den eksisterende samiske barnehagen Álttá siida, eller at det opprettes en ny samisk avdeling for samisktalende barn med samisktalende personale, sier Sara.

Helga Pedersen i spørretimen i Stortinget

Helga Pedersen (Ap) i spørretime-debatt på Stortinget med Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Mette Ballovara/NRK

Korte nyheter

 • Alfeim stadion la dálla Romssa arena

  Råmså bállotjiektjamsalljo Afheim stadion namav rievddá Romssa Arena:j. Sij sihti dan baktu sámekultuvrav tjalmostahttet. Dat la histåvrålasj dáhpádus gå vuostasj bále bállotjiektjamsalljo namma rievddaduvvá sáme nammaj, javllá Råmså valástallamjuohkusa bæjválasj jådediddje Øyvind Alapnes.

  Bállotjiektjamlihtto ruhtadile diehti siebrre mierredij bállotjiektjamsaljo namáv vuobddet.

  – Åvdep giese mierredijma namáv vuobddet. Bargajma guovtijn málajn. Vuostasj málan lij sáhka vuobdátjit namáv oasesakterraj. Nubbe vas vuobddep biektelis ja guoddelis ájggomusájda, ja dasi tjaŋgedijma, javllá Alapnes.

  Energiijakonserna Troms kraft la dálla namá rievtesvuodajt oasstám vidá jahkáj 12,5 millijåvnnå kråvnnåj. Ij galga dåssju sáme namma bállotjiektjamsalljuj gå valástallamsiebrre fállagoahtá sáme biebbmo, ja aj sámegiella gullu tjiektjamijn duodden dárogiellaj.

  Romssa Arena
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sámediggi ja Romssa valáštallansearvi (TIL) soahpan oktasašbarggus

  Norgga Sámediggi ja Romssa valáštallansearvi (TIL) leaba čállán vuollái ovttasbargošiehtadusa otne. Valáštallansearvi almmuhii otne maiddái, ahte searvvi spábbačiekčanarena namma oažžu sámi nama Romssa Arena. - Sii leat ilus dál go TIL gállá bálgá ja čalmmustahttá sihke sámegiela ja kultuvra alla dásis. Oktasašbargoguoibmin sávvetge sii ahte besset lea mielde čalmmustahttimin sámegiela spábbačiekčanarenas buori ja árvosaš vuogi mielde, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Underskriving av samarbeidsavtale
  Foto: Tina Gjøvik / TIL
 • Alfheim spábbačiekčanšillju oažžu sámi nama

  Romssa spábbačiekčanšillju Afheim stadion rievdada namman Romssa Arena. – Sii háliidit sámegiela čalmmustahttit. Historjjálaš dáhpáhus go lea vuosttas geardi go spábbačiekčanšillju namma rievdaduvvo sámi namman, dadjá Romssa valáštallanlihttu beaivválaš jođiheaddji Øyvind Alapnes.

  Ruhtadili geažil searvi mearridii vuovdit spábbačiekčanšillju nama. – Mannán gease mii mearrideimmet vuovdit nama. Mii barggaimet guvttiin málliin. Nuppi málles lei sáhka vuovdit nama gávpeaktevrii. Nuppis gis vuovdit beaktilis ja suvdilis áigumušaide, dadjá Alapnes.

  Energiijakonsearna Troms kraft lea dál oastán nama vuoigatvuođaid viđa jahkái 12.5 miljon ruvdnui.

  Ii galgga dušše sámi namma spábbačiekčanšiljus. Valáštallansearvi fállagoahtá maiddái sámi biebmu ja sámegiella gullo maiddái dárogiela lassin čiekčamiid áigge.