NRK Meny
Normal

Sara Ajnnak joejke cd upmeje saemien gïelesne dorjeme

Idtji dihte åådtjoeh, saemien gïelem skuvlesne lohkedh,dellie armoedehti jih eelki joejkedh.

Sara Ajnnak

Joejkije naestie Åarjelsaemien dajveste,Sara Ajnnak.

Foto: Per Jonas Partapuoli / SR

Sara Ajnnak båata, Dráhkeste/ Garnäs, Suarsesne. Dihte daelie cd-platam, Upmeje saemien gïelesne dorjeme. Daan cdn nomme Suojjgat, Upmejen saemien gïelesne, gåessie vearolde skeerkeminie. Ajnnak guhkiem gïehtelamme joejkedh. Ij leah gaajhken aejkien, aelhkies orreme, jeahta Sara Ajnnak.

– Manne noere lim! Måarahtovvim, idtjim åadtjoeh saemien gïelem, skuvlesne lohkedh dellie eelkim joejkedh. Måjhtam akten aejkien, manne abpe skuvlem trumhpiestim jih mov joejke konsertem goltelidh. Tjoehrin saemien gïelen jih kultuvren bïjre lïeredh.

Jijnh båeries vuelieh goltelamme.

Manne gellieh, båeries vuelie ohtsedamme jih goltelamme. Daan mænngan, mov vuekien mietie joejkem. Manne bleenteme jeatja veartene musihkem jih blues, dihte hijven laakan sjeahta, jeahta Ajnnak.

Håhkoem åtna, jijnjesh sijhtieh, Upmeje saemien joejkem goltelidh.

– Daelie mijjieh, daan guhkiem noerthe saemien joejkem goltelamme. Daelie jijnjh åarjelsaemien dajveste, juejkieh jih laavloeh åarjelsaemien gïelesne. Jïjtjedh gïelem guarkah. Dihte joekoen luste, jeahta Sara Ajnnak.

Skïereden 26.b. ,dellie lea Cd-realease konserte, Dearnan gærhkosne, ts 19.00.