Reineiere dømt for Rolvsøya reinen

To reineiere fra Kautokeino er dømt for at de hadde reinsdyr på ulovlig beite på Rolvsøya i Måsøy, men de blir frikjent for å ha hatt reinsdyrene utenfor lovlig reinbeitedistrikt.

Rolvsøy, Måsøy kommune

Illustrasjonsbilde fra Rolvsøy.

Foto: NRK

Advokat Kjetil Nilsen som representerer de to reineierne, mener dommen i Rolvsøya saken likevel er litt uklar. - Jeg er likevel fornøyd med at klientene mine er frikjent i punktet for å ha fraktet reinen ut på Rolvsøya, sier Nilsen.

Advokat Kjetil Nilsen har ikke fått satt seg inn i dommen fra Hammerfest tingrett, men han ser at klientene fra Kautokeino blir dømt i forholdet som gjelder utdrivningsplikten.

Bøtelagt for reinen

Her ser du domsslutningen fra Hammerfest tingrett, hvor NRK Sami Radio har anonymisert personene. 

1. NN 1, frifinnes for overtredelse av tiltalen post I.

2. NN 2, frifinnes for overtredelse av tiltalen post I.

3. NN1, dømmes for overtredelse av lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 36, jf. § 24, til straff av bot stor kr. 20.000 – tyvetusen – subsidiært fengsel i 21 – tjueén - dager.

4. NN 2, dømmes for overtredelse av lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 36, jf. § 24, til straff av bot stor kr. 20.000 – tyvetusen – subsidiært fengsel i 21 – tjueén - dager.

5. Saksomkostninger idømmes ikke.

Mindre i bot

Aktor i saken, politiadvokat Ernst Pettersen, la i Hammerfest tingrett ned påstand om at begge reineiere skulle bøtelegges med 50.000 kroner, men tingretten bøtelegger begge med 20.000 kroner hver.

Det var i april 2006 reineierne fra Kautokeino fraktet over 20 reinsdyr ut på Rolvsøy i Måsøy, som ikke er noen lovlig reinbeiteområde.

Advokat Kjetil Nilsen mener dommen umidelbart virker selvmotsigende, men Nilsen vil studere den nøye fordi det virker som man enkelte steder har tolket loven feil.

Tror begge parter anker

Advokat Kjetil Nilsen, som representerer reineierne, tror de kommer frem til at de anker den delen av dommen hvor de ble dømt.

- Jeg har ikke snakket med mine klienter om dommen, men det lille jeg har hatt tid til å studere tilsier at vi vil anke denne saken, sier Kjetil Nilsen. 

Advokat Kjetil Nilsen tror også motparten vil anke denne saken, fordi de ikke har vunnet frem med sine påstander i saken.

Aktor i saken, politiadvokat Ernst Pettersen, er på ferie og har ikke kunnet kommentere saken.