Hopp til innhold

Reineiere dømt for Rolvsøya reinen

To reineiere fra Kautokeino er dømt for at de hadde reinsdyr på ulovlig beite på Rolvsøya i Måsøy, men de blir frikjent for å ha hatt reinsdyrene utenfor lovlig reinbeitedistrikt.

Rolvsøy, Måsøy kommune

Illustrasjonsbilde fra Rolvsøy.

Foto: NRK

Advokat Kjetil Nilsen som representerer de to reineierne, mener dommen i Rolvsøya saken likevel er litt uklar. - Jeg er likevel fornøyd med at klientene mine er frikjent i punktet for å ha fraktet reinen ut på Rolvsøya, sier Nilsen.

Advokat Kjetil Nilsen har ikke fått satt seg inn i dommen fra Hammerfest tingrett, men han ser at klientene fra Kautokeino blir dømt i forholdet som gjelder utdrivningsplikten.

Bøtelagt for reinen

Her ser du domsslutningen fra Hammerfest tingrett, hvor NRK Sami Radio har anonymisert personene. 

1. NN 1, frifinnes for overtredelse av tiltalen post I.

2. NN 2, frifinnes for overtredelse av tiltalen post I.

3. NN1, dømmes for overtredelse av lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 36, jf. § 24, til straff av bot stor kr. 20.000 – tyvetusen – subsidiært fengsel i 21 – tjueén - dager.

4. NN 2, dømmes for overtredelse av lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 36, jf. § 24, til straff av bot stor kr. 20.000 – tyvetusen – subsidiært fengsel i 21 – tjueén - dager.

5. Saksomkostninger idømmes ikke.

Mindre i bot

Aktor i saken, politiadvokat Ernst Pettersen, la i Hammerfest tingrett ned påstand om at begge reineiere skulle bøtelegges med 50.000 kroner, men tingretten bøtelegger begge med 20.000 kroner hver.

Det var i april 2006 reineierne fra Kautokeino fraktet over 20 reinsdyr ut på Rolvsøy i Måsøy, som ikke er noen lovlig reinbeiteområde.

Advokat Kjetil Nilsen mener dommen umidelbart virker selvmotsigende, men Nilsen vil studere den nøye fordi det virker som man enkelte steder har tolket loven feil.

Tror begge parter anker

Advokat Kjetil Nilsen, som representerer reineierne, tror de kommer frem til at de anker den delen av dommen hvor de ble dømt.

- Jeg har ikke snakket med mine klienter om dommen, men det lille jeg har hatt tid til å studere tilsier at vi vil anke denne saken, sier Kjetil Nilsen. 

Advokat Kjetil Nilsen tror også motparten vil anke denne saken, fordi de ikke har vunnet frem med sine påstander i saken.

Aktor i saken, politiadvokat Ernst Pettersen, er på ferie og har ikke kunnet kommentere saken.

 

 

Korte nyheter

 • Loahpahit friddja dálkkodanválljenmuni

  Eanetlohku Stuorradikkis: Bargiidbellodat, Guovddášbellodat, Sosialisttalaš gurutbellodat ja Rukses bellodat dohkkehedje duorastaga ráđđehusa loahpaheami dan friddja dálkkodanválljenmuni.

  Friddja dálkkodanválljenmunni mearkkaša ahte pasieanttain lea vejolašvuohta mearridit gos sii háliidit oažžut dálkkodeami, sihke almmolaš buohcceviesuin ja priváhta klinihkain. Ortnet ásahuvvui 2015s, muhto dálá ráđđehus oaivvilda ortnet ii leat dagahan olbmuide unnit vuordináiggi, ii ge leat dagahan dearvvašvuođabálvalusa buorebun.

  .Stuorradikke gažadandiimmus gaskavahkko celkkii dearvvašvuođaministtar Ingvild Kjerkol (BG) ahte loahpaheapmi lea plánejuvvon guovtti jagi badjel, ja ahte nuppástuhttinortnet boahtá bisttit 12 mánu. (NTB)

 • Dušše sámegielfágaid dorjot

  Sámediggi addá doarjaga dušše oahpponeavvuide sámegielfágaide ja sierra sámi fágaide joatkkaoahpahusas. Nu mearridii Sámediggi otne dievasčoahkkimis go gieđahalle oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána.

  -Sámediggi bággejuvvo dušše vuoruhit oahpponeavvuid fágaide Sámedikkis lea váldi meannudit oahppoplánaid, lohká sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Duogáš dasa lea go stádabušeahtas lea evttohuvvon unnidit juolludeami sámegielat oahpponeavvuide 9 millijovnna ruvnnuin.

  Dássážii lea Sámediggi dorjon oahpponeavvobuvttadeami sámegillii fágain nugo servodatfága, luonddufága, musihkka, matematihkka.

  Dán jagi lea Sámediggi juolludan badjel 30 millijuvnna kruvnno oahpponeavvo ráhkadeapmái. Badjel 12 millijuvnna kr das leat juolluduvvon oahpponeavvuide masa sámedikkis ii leatoahppoplána ovddasvástádus.

  Samisk lærebok
  Foto: Siv Eli Vuolab / NRK
 • Kun samiskfagene vil få læremiddelstøtte

  Sametinget vil kun gi tilskudd til læremiddelproduksjon innen samiskfagene og de særskilte samiske fagene i videregående opplæring. Det besluttet sametinget i dag i saken om handlingplan for læremiddelutvikling.

  - Sametinget er tvunget til å kun prioritere læremidler til fagene Sametinget har myndighet til å fastsette læreplaner for, sa sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Bakgrunnen for prioriteringen er reduksjon av bevilgninger fra statsbudsjettet for 2023, der regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til samiske læremidler med 9 millioner kroner.

  Hittil har Sametinget også bevilget støtte til læremidler på samisk i blant annet samfunnsfag, matematikk, naturfag og musikk.

  I år har Sametinget bevilget 30 millioner kr til læremidler, hvorav 12 millioner kr har gått til læremidler innen fag sametinget ikke har myndighet til å fastsette læreplaner for.

  Samiske læremidler, stensiler
  Foto: Johan Ante Utsi / NRK