Hopp til innhold

Tysfjordvalget: Samisk enighet

Samiske spørsmål som i mange år var et konflikttema i Tysfjord synes nå å være befestet.

Blir en av disse Tysfjord kommende ordfører?

Blir en av disse Tysfjords kommende ordfører? Her fra venstre Tor Asgeir Johansen, Ap, Leif Harald Olsen, Sp og Filip Mikkelsen, Felleslista for H, V, KrF og Uavhengige.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Ingen av listetoppene til kommunevalget i Tysfjord angir lenger sterk motstand mot samiske tiltak i Tysfjord. På NRK Sápmis valgutspørring var enigheten stor om samisk satsing i Tysfjord.

Arbeiderpartiets listetopp og ordførerkandidat, Tor Asgeir Johansen, vil bygge videre på det grunnlaget som allerede er lagt.

– Det er et ganske bra grunnlag i Tysfjord nå som vi vil bygge videre på, sier han.

På NRK Sápmis valgutspørring deltok listetopper for Ap, Sp, Felleslista, og SV. De to bygdelistene i Tysfjord, Tverrpolitisk liste for Tysfjord (TPL) og Tysfjord bygdeliste var også invitert, men ingen representanter for disse møtte opp til vår valgutspørring.

Samisk-opplæring for alle?

Tor Asgeir Johansen (Ap) og Leif Harald Olsen (Sp) stiller seg positiv til forslaget som dagens ordfører Anders Sæter lanserte tidligere i år, nemlig at Tysfjord bør kunne tilby samisk-opplæring for samtlige elever i Tysfjord-skolen. Sosialistisk Venstreparties listetopp og tidligere ordfører, Leif Kristian Klæboe, er noe skeptisk til dette.

– Det kan bli bråk rundt et slikt vedtak og jeg er ikke sikker på at vi vil gå inn for dette forslaget, sier Klæboe.

Felleslistas ordførerkandidat og listetopp, Filip Mikkelsen, som partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Uavhengige står bak, vektlegger heller at det må lages et utviklingsprogram for samisk språk der samisk-opplæring for voksne og foreldre prioriteres.

– Der skoen mest trykker i dag er voksengenerasjonen som har mistet sitt språk. Her må det gjøres et løft for samisk språkutvikling, sier Filip Mikkelsen, tidligere Árran-direktør som nå satser på en politisk karriere for å bli valgt som Tysfjords nye ordfører og kommunepolitiker.

– Samiske midler som salderingspost

Listetoppene erkjenner også at bruken av tospråklighetsmidlene (tre millioner i året), som Sametinget fordeler til Tysfjord, ikke alltid har blitt brukt etter intensjonene.

– I starten var det nok noe prøving og feiling når det gjelder bruk av de øremerkede midlene til samisk. De ble nok brukt som salderingspost for å få kommunebudsjettet sydd sammen. I dag brukes midlene på en korrekt måte og Tysfjord rapporterer årlig om bruken av midlene. Når Sametinget godkjenner rapporten så går jeg ut fra at midlene er benyttet korrekt, sier Leif Harald Olsen i Senterpartiet.

Sp mener midlene fortsatt må brukes til kommunal drift, til annonsering på samisk og lignende tiltak. Noe som også Tor Asgeir Johansen, Ap støtter. I tillegg mener Ap at det må gjøres et løft slik at kommunestyremøtene kan tolkes på samisk.

– Annonsering og lignende er også en måte å bruke samisk på. Men i tillegg må kommunestyremøtene kunne refereres på samisk og vi må i kommende periode finne en løsning på hvordan dette kan gjøres.

Samisk utviklingsprogram

Felleslista ønsker heller å avsette en stor del av tospråklighetsmidlene til et samisk språkutviklingsprogram slik at voksne kan lære seg samisk.

– Nå har ikke jeg vært i styre og stell tidligere, så jeg har ikke oversikt over hvordan tospråklighetsmidlene har vært brukt, men man bør ha en målrettet bruk av midlene. Det blir et spørsmål om prioritering og skal man da prioritere annonsering fremfor ren språklig opplæring, spør Filip Mikkelsen i Felleslista.

– Jeg er ikke enig i at øremerkede midler skal avsettes til et utviklingsprogram. Midlene må jo brukes til det daglige virket i kommunen, mener imidlertid Leif Harald Olsen, Senterpartiet.

Fjorden skiller kandidatene

Mens tilnærmet samtlige kandidater for Felleslista, Bygdelista og Sp har sin tilhørighet til Tysfjords vestside og Drag, så er det motsatte tilfellet når det gjelder listekandidatene for Ap og TPL. Kandidatene der er hjemmehørende på østsiden av fjorden og kommunesentret Kjøpsvik. Det er kun SV har klart å stille en liste med kandidater fra hele kommunen.

Spørsmålet blir om dette også blir realiteten når kommunestyret sammensettes og posisjon/opposisjon velges?

Av de seks listene er Bygdelistas listetopp Kurt Solstrøm den som er tydeligst på hvordan han foretrekker samarbeidet burde bli i den kommende valgperioden.

– Det er vanskelig for oss å si hvem vi skal samarbeide med. Det må vi se på når valgresultatet foreligger, men vi tror det er viktig at posisjonen i Tysfjord blir bestående fra begge sider av fjorden.

SV og Leif Kristian Klæboe trekker fram det rød-grønne samarbeidet som et mulig samarbeid.

– I utgangspunktet har vi sagt at et rød-grønt alternativ er en vei å gå, men valget vil avgjøre hvem SV skal samarbeide med.

Verken Felleslista, Sp, TPL eller Ap vil si hvem de foretrekker som samarbeidspartnere i det nye kommunestyret. Samtlige vil først se på valgresultatet.

Korte nyheter

 • Nango oažžu 150.000 ruvnnu

  Filbmadahkki Marja Bål Nango ja ealáhushutki Live Moen Johannesen oažžuba Davvi-Norgga Seastinbáŋkku 1 Servvodatloktema taleantastipeandda, 150.000 ruvnnu goabbáge.

  Seastinbáŋku juohká taleantastipeandda logi nuorra taleanttaide.

  Komihkkár Isalill Kolpus, animašuvdnafilbmadahkki Jon Mika Nystad Eskonsipo ja govvasárgu Laila Labba ožžot gis ovdánahttinstipeandda, 50.000 ruvnnu juohkehaš.

  21 nuora ožžot ovdánahttinstipeandda.

  Márjá Bål Nango
  Foto: Kaja Smith / Kaja Smith
 • Reakta-aamhtese orre daatoem åådtje

  Reakta-aamhtese gaskem Jillen Njaarke jïh Øyfjellet Wind, mij edtji suehpeden 23 biejjien aelkedh, ij edtjh læjhkan aelkedh dellie. Øyfjellet Winden advokaath tuhtjieh dah fer vaenie tïjjem utnieh ryöjredidh, jïh dan åvteste krïeveme reakta-aamhtese tjuara mænngan aelkedh. Jillen Njaarken advokaath eah leah latjkes. Digkiereakta edtja minngeben våhkoen orre daatoem gaavnedh.

  Les saken på norsk.
  Loga sámegillii.

  Vindturbiner på Øyfjellet vindpark
  Foto: NRK