Tysfjord har vedtatt store nedskjæringer – slik blir du rammet

Tysfjord kommune sliter økonomisk og må gjennomføre kraftige nedskjæringer. Nå har kommunestyret bestemt seg for å kutte ti millioner kroner i neste års budsjett og øke inntektene med fire millioner kroner.

Tor Asgeir Johansen

Kommunestyremøte i Tysfjord 12. desember 2014. Video: Tysfjord kommune. Foto: NRK/Simon Piera Paulsen.

– Situasjonen er knallhard. For hver dag som går så øker underskuddet, sier Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

I gårsdagens kommunestyremøte i Tysfjord fremmet posisjonen (TPL og Ap) og opposisjonen (Felleslista, Tysfjord bygdeliste, Sp og Sv) hver sitt budsjett- og kuttforslag for neste år. Posisjonens forslag ble vedtatt ni mot seks stemmer.

Det betyr at Tysfjord skal spare over ti millioner kroner og øke inntektene med mer enn fire millioner i 2015, som et tiltak for å hente inn kommunens underskudd over flere år.

– Det er et tøft budsjett, mener ordføreren.

Tysfjord kommune har en svært anstrengt økonomi og store underskudd som førte til at kommunen tidligere i år havnet på ROBEK-lista, og må kutte kraftig for å komme i økonomisk balanse.

Alle tiltakene finner du nederst i denne artikkelen.

Reduksjon i stillinger

Konrad Sætra

Rådmann Konrad Sætra mener at kommunen må gjøre drastiske grep for å redde økonomien.

Foto: Sander Andersen

Den største innsparingen vil skje ved reduksjon i antall stillinger i kommunen og en strengere vikarpolitikk.

– Vi må gjøre noe med driften ut over de underskuddene som vi skal dekke. Der ligger et omstillingsbehov på inntil 15 millioner for å få handlefrihet, opplyser rådmann Konrad Sætra.

Ordfører Tor Asgeir Johansen opplyser at det ikke er avgjort enda hvilke stillinger som skal vekk.

– Det som skjer nå er at administrasjonen går gjennom hver sektor i kommunen nå ut på nyåret. Men det blir knallhardt.

Eldre må flytte

Det ble også vedtatt å flytte heldøgns omsorgstjeneste fra Storjord til Drag. I praksis betyr det å flytte de syv brukerne ved omsorgssenteret på Storjord 35 kilometer til Drag, og bosette dem i temporære løsninger.

Kommunestyret regner med å spare 1,25 millioner kroner i 2015 på dette vedtaket.

Imidlertid fikk dette forslaget et vedtak i gårsdagens kommunestyre om at de ikke flyttes før en løsning er på plass som ivaretar alle forskrifter og krav som stilles.

Tor Asgeir Johansen

Tor Asgeir Johansen mener at det kan ta tid å få flyttet eldre fra Storjord til Drag.

Foto: Simon Piera Paulsen

– Å finne tilfredsstillende løsninger kan ta tid, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

Etter det NRK erfarer vil flytting neppe skje i løpet av 2015.

Reddet skole

Kommunestyret gikk inn for å redde ungdomstrinnet ved Storjord oppvekstsenter.

– Den skal beholdes som tiårig grunnskole, det vil si at skolen ikke blir stengt, sier ordføreren.

Coop-konto

I tillegg fant man frem 97.000 kroner som sto ubrukt på en Coop-konto, opplyser ordføreren.

– Det er noen kreative som har sett på en Coop-konto som står ubrukt. Der står det 97.000 kroner som øremerkes kulturskolen.

Videre bestemte kommunestyret seg for å beholde både sending av kommunestyremøtene på radio og internett, unngå redusering av tilbud på musikk- og kulturskolen, holde svømmebassenget i Kjøpsvik åpent og unngå nedleggelse av fritidsklubber.

Alle boligeiere vil nok merke neste års budsjett i sin egen pengebok. Det er vedtatt å øke de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Det skal også hentes 200.000 kroner fra Havbruksfondet, kommunen kutter sponsing av trimkort til ansatte, og elever ved kulturskolen skal betale en tusenlapp ekstra.

Økt utbytte fra kraftselskap

Kommunestyret forventer også en økning i utbytte fra kraftselskapet Nord-Salten Kraft AS. Det betyr at kommunen ser for seg å hente ut 5,2 millioner fra kraftselskapet til neste år.

De tre siste år har kommunen fått 1,6 millioner, 3,3 millioner og og 3,2 milloner fra Nord-Salten Kraft AS i følge proff.no.

Tysfjord, Hamarøy og Steigen har inngått en avtale om at 70 prosent av overskuddet fra Nord-Salten Kraft AS skal betales til aksjonærer, opplyser direktør Stein Valle til NRK.

Tysfjord kommune har en eierandel på 19,1 prosent. Det betyr at Nord-Salten Kraft AS må ha et overskudd på 39 millioner kroner i 2014 for å være innenfor de bestemte 70 prosent.

– Men overskuddet for 2014 ser ut til å bli på mellom 15 og 20 millioner kroner, sa Valle til NRK i forrige uke.

Ordfører Tor Asgeir Johansen mener at eierne har fått for lite i utbytte.

– Vi har fått for lite utbytte i et par år. Det forventes vi utbetalingene tas igjen i henhold til avtalen som Valle refererer til.

30 millioner i minus

Rådmannen opplyste at ved utgangen av året vil Tysfjord ha et underskudd på totalt 30 millioner kroner. Det skyldes et negativt resultat både i 2012, 2013 og 2014.

– Vi har et merforbruk på mellom 800.000 og en million månedlig. Det må gjøres drastiske grep for å få skuta på kjøl igjen, advarte rådmann Konrad Sætra i gårsdagens kommunestyremøte i Tysfjord.

Slik skal Tysfjord spare ti millioner

Dette er kuttene

Beløp

Kommentarer

Sum innsparelser

10.490.000

Reduksjon i stillinger

4.000.000

Helårseffekt 7.500.000,-

Vakansestyring

4.000.000

Helårseffekt 5.000.000,-

Beholde tilskuddet til Nord-Salten radio

0

Beholder både sending av kommunestyremøte på nett og på radio. Viktig med tanke på at vi nå går inn i et valgår og ny kommunestruktur

Unngå flytting av ungdomstrinnet fra Storjord til Drag

0

Beholdes som ti-årig grunnskole, det vil si at skolen blir ikke stengt

Ikke redusert tilbud - musikk og kulturskolen

0

Ingen reduksjon

Ingen stenging av svømmebassenget i Kjøpsvik

0

Blir ikke stengt

Unngå nedleggelse av fritidsklubber på Drag og i Kjøpsvik

0

Beholde klubbdriften og overfører 50.000,- til idrettslaget på Storjord fra kraftfondet

Flytting av heldøgns omsorg fra Storjord til Drag fra 01.07.15

1.250.000

Helårseffekt: 2.000.000,-. Flytting av brukere fra Storjord til Drag

Tilbakeføring av kommunale veier til private

200.000

Helårseffekt: 400.000,-. Gjelder Tysnesveien, Storå-Tørnes, Tjårnes, Råna og Lysvoldveien. Kommunen får ikke drifts- og vedlikeholdsansvar for disse vegene som dermed overføres til de private

Bortfall av tilskudd til Hamsuns Rike

160.000

Dekkes i dag gjennom Kraftfondet

Kutter sponsing av trimkort

100.000

Etter oppfordring fra ansatte i kommunen

Kutt i pensjonskostnadene

550.000

Kan være budsjettert litt i godlaget

Service

230.000

Reduserte kostnader service

Slik skal Tysfjord øke inntektene

Dette er de økte inntektene

Beløp

Kommentarer

Økt utbytte

1.200.000

Øke kommunens utbytte fra Nord-Salten Kraft AS til 5200000,-

Øke eiendomsskatten

1.350.000

Gjelder private, verker og bruk

Betaling for praktisk bistand

100.000

Gjelder tjenester som innbyggere i dag ikke betaler for og er servicetjeneste for eldre

Økte havneavgifter

600.000

Effekt for 2016: 900000,- Økte avgifter for ferjer og hurtigbåter

Øke kommunale avgifter til vann, avløp og renovasjon

500.000

Høyere avgifter til innbyggerne

Øking av husleie i kommunale boliger

40.000

Økt husleie Inkluderer omsorgsboliger og eldreboliger

Øking av byggesaksgebyr eksklusiv oppmåling

100.000

Økte avgifter 4% økning

Kulturskolen

60.000

Økt brukerbetaling

Coop-konto

97.000

Står ubrukt. Øremerkes kulturskolen

Havbruksfondet

200.000

Hente ut fra havbruksfondet til drift av ungdomsklubben

Sum økte inntekter

4.247.000

Fremtidige innsparelser

Kommunestyret ba administrasjonen om å også se på flere måter å spare inn penger på.

  • iPad: Innføring av iPad i kommunestyremøter. Elektroniske møter og utsendelse av dokumenter. Fremmes som sak i kommunestyret våren 2015.
  • Trimtime: Vedtatt trimtime i Tysfjord kommune fjernes fra 1. januar 2015.
  • Leasing: Kommunens leasing av biler og fordringsmidler gjennomgås kritisk med vekt på reduksjon av antall. Det bes også om at kommunen tar inn elbiler der dette er mulig. Frist første halvår 2015.
  • Fergekort: Kommunens utgifter til fergekort og rutiner ved disse gjennomgås med tanke på besparelser. Frist første halvår 2015.
  • Telefoni: Gjennomgang av kommunens utgifter til telefon og mobiltelefon med tanke på besparelser: Frist første halvår 2015.
  • Organisasjonskart: Kommunens organisasjonskart legges frem til behandling. Kommunestyret ser at det kan være besparelser ved gjennomgang på hvordan Tysfjord kommune er organisert. Frist første halvår 2015.
  • Samfunnsbåt: Muligheten for samfunnsbåt utredes på nytt for å se om det er mulige besparelser med tanke på legeskyss.
  • Møtestart: Politiske møter settes til møtestart klokken 12.00 som hovedregel.
  • Legetjenesten: Det ses på legetjenesten i Tysfjord med tanke på mulige besparelser.