Tsïjreme gåatome reaktan bijre

Stoerre tsïjreme lea, åarjel saemien dajvesne daan gåatome reaktan bijre. Tsïjreme tjuara orrejidh.

Thomas Åhrén

Tsijreme gåatome reakta bijre tjuara orrejidh jeahta Åhren.

Foto: Fotomontasje / NTB/NRK

Tsijreme, gåatome reaktan bijre, båatsoe saemieh jih gøølleh gaskem stoerre tjoepere daan åarjelsaemien dajvesne. Daate stoerre tjoeperdimmie båatsoe- jielemasse, jeahta saemiedigkie raerien lihtsege Thomas Åhren.

Gåatome reakta aamhtesh.

–Dajveste dajvese reakta aamhtesh sjidtieh daan gåatome reaktan bijre. Båatsoe saemieh tjoeverieh gåatomes laanten åvteste maeksedh. Daate lea dajvh gussnie båatsoe saemieh guhkiem orreme jih nuhtjeme jeahta Åhren.

Aadtjen dellie lij reakta aamhtese Femunden gåatome dajvesne båatsoe saemieh jih gøølleh gaskem dennie Tufsingdaelesne. Desnie dellie laante -burrie gøøllh båatsoe saemide steebnin gåessie bovtsh daan Femunden vuaman njeajhpanin.

–Daate stoerre dåeries-moere. Eah dah laante-burrie gøllh sijhtieh bæjhkoehtidh jih jiehtedh daate leah gåatome- laante bovtside. Åarjel saemieh utnieh gåatome -raektam daan dajvese. Daan bijre tjoeveribie soptsestidh jih gaajhkide bievnedh.

Tjoeveribie raarastalledh.

Tjoeveribie daelie raarastalledh dah båatsoe saemieh jih laante -burrie gølli gujmie. Daate tsijreme tjuara orrejidh. Båatsoe saemieh jih laante burrie gøøllh tjoeverieh seamma gåatome laanten bijre seamadidh. Håhkesjem maehtebe raarastalledh jih dah mijjen reakta bijre digkiedidh jeahta Thomas Åhren.