Trygler statsministeren om å gripe inn i kampen om laksen

Høyre kan tape mange finnmarkstemmer i høstens valg hvis regjeringen lar sørfinske hytteeiere få eksklusive rettigheter i Tanavassdraget, et av verdens største laksevassdrag.

Ellen Kristine Saba

– KAN VÆRE LOVSTRIDIG: – Vi håper at du Erna, vår statsminister, kan undersøke om det er riktig å vedta avtalen slik den fremstår i dag, da den kan være lovstridig, sier Høyres parlamentarisk leder i Sametinget, Ellen Kristine, i et hemmelig brev som hun har sendt til statsministeren sammen med lederen i Tana Høyre.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er essensen i et hemmelig brev som Sametingets parlamentarisk leder for Høyre, Ellen Kristine Saba, og leder i Tana Høyre, Brynly Ballari, har sendt til statsminister og partikollega Erna Solberg.

Erna Solberg og Aili Keskitalo på båttur

PÅ ELVEBÅTTUR: Her er statsminister på elvebåttur i Karasjok sommeren 2015 sammen med daværende sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Hanne H. Lille / Sametinget

– Brevet er sendt for å gjøre henne oppmerksom på hvor alvorlig denne saka kan være for Høyre, og hvordan lokalbefolkningens interesser er blitt overkjørt i prosessen med Finland om ny Tanaavtale (ekstern lenke), bekrefter Saba.

Samtidig som lokalbefolkningen må tåle sterke begrensninger i det tradisjonelle laksefisket, vil sørfinske hytteeiere få ny rettighetsstatus for fiske i Tanavassdraget hvis forslaget vedtas av Stortinget og Riksdagen.

Hun ønsker ikke å offentliggjøre brevets innhold i sin helhet.

– Ikke alle trenger å vite om alt som blir kommunisert mellom kollegaer, svarer Saba.

– Kan være lovstridig

Det er avtaleutkastet mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget som har skapt frustrasjon. Forslaget som har vært ute på høring, skal bli sluttbehandlet i Riksdagen i Finland og Stortinget i Norge.

Stor jubel når laksen tas i båten.

LAKSEKAMP: Fordelingen mellom ulike fiskergrupper er svært forskjellig i de to landene. Turistfisket er svært omfattende, og turister fanger halvparten av laksefangstene på finsk side. På norsk side er det derimot lokale garnfiskere som fanger mest laks. Samlet sett er det overvekt av stangfanget laks i vassdraget. Kilde: TF (Foto/Video: Nils Henrik Måsø)

Brevskriverne frykter for at avtalen kan være lovstridig slik både Sametinget i Norge, Sametinget i Finland, Samerådet, Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Finnmark fylkeskommune, berørte kommuner m.fl. har hevdet.

I den sammenheng vises det til Tanaloven. Denne godt over hundre år gamle loven, ble sist revidert av Stortinget i juli 2014. I lovens paragraf seks heter det blant annet:

«Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i lakseførende deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget.»

– Verken Tanavassdragets fiskeforvaltning eller Sametinget har vært involvert i forhandlingene, noe som innebærer et lovbrudd, forklarer Saba.

Stoler ikke på ansvarlig statsråd

Portrettbilde av Bill Sørensen, Tana

BEKYMRET HØYRE-TOPP: – Vi opplever også som en stor bevegelse blant fastboende på norsk og finsk side, som meget negative til den inngåtte avtalen, heter det i brevet som leder i Tana Høyre, Brynly Ballari, sammen med Sametingets gruppeleder Ellen K. Saba har sendt til statsministeren.

Foto: Bill Sørensen / Tana kommune

Påstandene om lovstridigheter er blitt avvist av ansvarlig statsråd, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, gang på gang, senest i forbindelse med den åpne høringa som Stortingets energi- og miljøkomite nylig avholdt i Oslo.

Men verken Saba eller Brynly stoler på statsrådens forsikringer.

– I vårt brev ber vi derfor statsministeren foreta grundige undersøkelser før endelig godkjenning. Hvis ikke, så kan denne saka påføre Høyre minst like stor skrape som ulvesaken i Hedmark har gjort, forklarer Saba.

Brevskriverne håper på at statsministerens undersøkelser vil roe ned lokalbefolkningen langs grensevassdraget på norsk og finsk side.

Internasjonale forpliktelser

Brevskriverne frykter også for at avtalen kan være i strid med internasjonale forpliktelser overfor urfolk, og viser til den finske grunnlovskomiteens behandling av saka. Komiteen er nemlig i tvil om hvorvidt avtalen er i overensstemmelse med internasjonal rett som sikrer samer retten til å utøve sin kultur.