Hopp til innhold

– Har fortsatt tro på Boalvvir

Konsulent Ketil Onstad har fortsatt stor tro på reinkjøttselskapet Boalvvir. Han jobber for fullt med å skaffe nye millioner til selskapet.

– Jeg skal selv investere i Boalvvir AS. Vi ønsker cirka fire millioner kroner i friske penger, sier Onstad til nrk.no/sami.

Han fungerte som daglig leder for selskapet i sommer etter at Elle Merete Omma sluttet. Onstad er fortsatt engasjert av Boalvvir BA.

– Fire millioner i frisk kapital er et realistisk anslag, sier Onstad.

Datterselskap under etablering

Om kort tid vil Boalvvir AS registreres i Brønnøysundregistrene. Dette er et datterselskap av Konsortiet Boalvvir BA.

– Det går bra med etableringen. Vi henter inn kapital fra det frie investormarkedet. Flere har allerede gått inn med kapital, men det er for tidlig å si noe om hvem dette er, sier Onstad som jobber i konsulentfirmaet Belmont AS i Oslo.

Før generalforsamlingen hadde Boalvvir BA underdekning på åtte millioner kr.

– Jeg anbefalte å ikke legge ned selskapet. Istedenfor foreslo jeg en løsning hvor vi kunne hente inn frisk kapital. Det nye selskapet skal kontrolleres av reineierne selv om nye investorer har aksjemajoriteten i selskapet. Reineierne skal også ha flertallet i styret i både Boalvvir BA og Boalvvir AS, forteller Onstad.

Underskudd og gjeld

Ketil Onstad sier Boalvvir BA har gjort avtaler med alle selskapet skylder penger til.

– Alle kreditorer er informert om situasjonen og fått en plan om den videre satsingen. Vi har allerede betalt halvparten av det vi skylder til Northcape Rein AS. Den andre delen får de til vinteren, sier Onstad.

Det var Northcape Rein AS i Karasjok som slaktet dyrene som senere ble destruert etter et vedtak i Mattilsynet.

Nylig ble det kjent at Boalvvir BA fikk et underskudd på 7,8 millioner kroner.

– Suksess

Boalvvir BAs styreleder Robert Hermansen hevder likevel at selskapet har vært en suksess.

– For de som ønsker omsetning av kjøtt og en blomstrende reindrift, så har Boalvvir vært en suksess, sier han til NRK Sámi Radio.

Også konsulent og investor Ketil Onstad tror på suksess.

– Vi har fått gode avtaler, vi tilbyr de beste prisene og nå er selskapet i godt gjenge.

Sender kjøttet ut av Finnmark

Ifølge Onstad kjøper Boalvvir kjøtt for fullt. Men råstoffet sendes ut av Finnmark.

– Bearbeidingen av kjøttet skjer i Rogaland ved Fatland Ølen. Målet er selvsagt å få til skjæring i Finnmark og vi jobber med det. Men inntil videre går kjøttet til Rogaland.  

Korte nyheter

 • Ájggu sáme oahppofálaldagáv nannit

  Bierjjedagá almot ráddidus ådå stuorradiggediedádusáv sáme giela, kultuvra ja sebrudagá birra.

  Oajvveássje danna l sihkarasstet sáme mánájda buorep sámegielåhpadusáv ja nuoges sámegielåhpadiddjijt.

  Dán ådå diedádusán aj vuostasj bále tjielggiduvvá man garrasit sáme æjgáda ietja hæhttuji rahtjat sámegielåhpadusá åvdås Vuonav miehtáj, ja jut ållo sáme máná e oattjo sámegielåhpadusáv majt siján lulun riektá oadtjot.

  Vuona máhttoministar Tonje Brenna ájggu ådå diedádusájn dilev buoredit.

  – Ráddidus sihtá sihkarasstet jut ienep máná oadtju sámemánájgárde fálaldagáv, ja jut ienep sáme máná válljiji sámegielåhpadusáv skåvlån. Lulun ájnas jut ienep sámemáná sámegielav låhki joarkkaskåvlån, vaj ienebut de aj lulun bessat sáme åhpadiddje oahppuj, ja besalulun aj ietjá sáme oahpojt válljit, javllá Brenna.

  Sån la dudálasj gå Sámedikken l ássjev hiebadam.

  – Náv de lulujma nannit sáme gielajt ja sáme identitiehtav. Lav ávon gå Sámedikkijn li avtan mielan danna gåktu dálásj dille la. Dálla máhttep aktan dajt vánesvuodajt njuolggigoahtet ja dajt dárbojt vuorodit ma li åhpadussuorgen, javllá Brenna.

  Sámedikke mielas la ájnas jut Stuorradikke diedádusán dálla vijmak tjielggiduvvá makkir duohta dille sáme familjajda la Vuonav miehtáj, gå hæhttuji rahtjat sámegielåhpadusá åvdås.

  Dálla gå ráddidus aj la dádjadam gåktu dille duodaj la, de la máhttelis njuolggitjit dilev, miejnni Sámedikkepresidænnta Silje Karine Muotka.

  – Dálla l doajvvo jut sjaddá almma tjuovvolibme ja Sámedikke ulmme la jut sáme æjgáda ja sáme máná e galga rahtjat juohkka jage, ja vargga biejves bæjvváj dav sihkarasstet mij la mánáj rievtesvuohta åhpadusláhkaj, duola degu buorre sámegielåhpadus, javllá sån.

  Muotka aj dættot stuorradiggediedádus diedon galggá konkrehta dåjmajn tjuovvoluvvat, vaj sámemánáj oahppofálaldahka buorrán ja vaj sáme åhpadiddjij låhko lassán.

  – Dát aj diedon ævtot vil ienep økonomijjalasj fámojt ja ålo ietjá dåjmajt gå diedádus galggá tjuovvoluvvat, javllá sån.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Tonje Brenna (Ap)
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Luossabiepmangielddus suhttada eamiálbmotjoavkku

  Wei Wai Kum First Nation jođiheaddji Chris Roberts lea jámas suhttan go Kanáda áigu giddet dan 15 luossabiepmahaga, mat leat Discovery Islands guovllus British Columbias, čállá Intrafish.

  Roberts gáibida, ahte guolástusministtar Joyce Murray biddjošii eret doaimmastis, ja ahte stáhtaministtar Justin Trudeau su sadjái bijašii Marc Miller:a.

  Guolástusministtar Murray dieđihii luossabiepmahagaid giddemis guovvamánu gaskkamuttos, čállá The Fish Site.

  Luossašaddadeapmi lea stuorra riikogaskaoapmin Kanádas. Eará eamiálbmotjoavkkut leat máŋga jagi vuostálastán ealáhusa. Sii oaivvildit luossašaddadeapmi nuoskkida luonddu ja bilida eamiluosa ovddas (čájáhusgovva).

  Marine Harvest`lakseoppdrettsanlegg i Vancouver Island, BC.
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Australias urfolk skal anerkjennes i grunnloven

  Australias statsminister Anthony Albanese har skissert detaljer om en foreslått folkeavstemning, som skal holdes senere i år med sikte på å gi anerkjennelse i grunnloven til landets urbefolkning.

  Aboriginal- og Torres Strait Islander-folket, som representerer omtrent 3,8 prosent av Australias befolkning, er foreløpig ikke nevnt i grunnloven, opplyser Aljazeera.

  I 122 år har Australias grunnleggende dokument unnlatt å anerkjenne urbefolkningssamfunn og deres mer enn 65.000 år med kontinuerlig forbindelse til landet.

  Loga sámegillii

  Australske aboriginer.
  Foto: RYAN REMIORZ / AP