Tre måneder siden Fosendommen - statsråden jobber fortsatt med oppfølgingen

Sametingspresident Silje Karine Muotka er misfornøyd med måten Olje- og energidepartementet (OED) har behandlet den omdiskuterte dommen.

Olje-og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i Roan vindkraftanlegg

SITTER MED SVARET OG ANSVARET: Olje -og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på befaring i Roan vindpark. På turen møtte hun både reineierne, Sametinget og Fosen vind.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Etter min mening har OED behandlet saken feil. De burde straks etter dommen ha sagt fra at konsesjonene på Fosen er ugyldige. I stedet ser de ut til å mene at de kan gjøre et omgjøringsvedtak. Det mener jeg de ikke har lovhjemmel for, sier Muotka.

Silje Karine Muotka

RIV NED TURBINENE: Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

11. oktober 2021 slo Høyesterett enstemmig fast at konsesjonen som i 2013 ble gitt av Olje- og energidepartementet (OED) til to vindkraftanlegg på Fosen var ulovlig. Urfolks rettigheter er krenket.

I dag er det akkurat tre måneder siden dommen ble avsagt.

– Jeg mener fortsatt at de 151 vindturbinene, alle veiene og infrastuktur på de ulovlige vindindustriområdene må fjernes, understreker Muotka.

Enstemmig dom

Saken gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27.

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige.

Vindturbiner i Roan Vindpark på Fosen

KRENKER: Høyesterett slår fast at konsesjonen gitt av OED blant annet til Roan vindkraftverk er ulovlig.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Bestemmelsen slår fast at den som tilhører en etnisk, religiøs eller språklig minoritet, ikke skal nektes retten til å dyrke sin kultur sammen med andre medlemmer i gruppen.

Det er på det rene at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse, fastslår Høyesterett.

Ny saksbehandling

OED opplyste før jul at det er nødvendig med en grundig saksbehandling for å finne ut hvordan dommen bør følges opp.

Departementet har derfor varslet vindkraftaktørene på Fosen om at de i det videre arbeidet vil gjøre nødvendige endringer for å sikre reindriftens rettigheter.

Departementets vurdering er at det er behov for et oppdatert faglig grunnlag for å komme videre i saken.

Leif Arne Jåma, Storheia, Åfjord

VINDTURBINER: Reineier Leif Arne Jåma skuer utover Storheia, der det er vindturbiner omtrent så langt som øyet rekker.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Dommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort og endringer i konsesjonene forutsetter nye forvaltningsvedtak. Når forvaltningen skal fatte vedtak, må disse baseres på alminnelige krav til utredning og saksbehandling, skriver Mjøs Persen i en pressemelding.

Departementet har bedt om at det settes i gang et arbeid for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om hvordan vindkraftverk påvirker reindriften.

– Ikke riktig å ta livet av en kultur

I denne saken er det prinsipielle og økonomiske hensyn som står mot hverandre. Det vil si urfolks rettigheter mot storkapitalen.

Nettavisen trekker frem det faktum at reineierne på Fosen er få og at deres produksjon er liten. Produksjonen av strøm fra vindkraftanleggene utgjør derimot mye mer samfunnsøkonomisk.

Advokat i Nordtrafikk-saken Oddmund Enoksen

BØR IKKE RIVES: Jurist Oddmund Enoksen støtter ikke riving av de 151 vindtubinene.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Jurist Oddmund Enoksen mener det vil være helt feil å rive ned vindturbinene.

Vidar Andersen

IKKE ØDELEGGE EN KULTUR: Konstituert leder i Norske Samers Riksforbund, Vidar Andersen.

Foto: Privat

– Er man nødt til å velge etter samfunnsøkonomiske betraktninger, er det ingen tvil om hva som i så fall må velges bort. Det er reindriften, sier Enoksen til Nettavisen.

Konstituert leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Vidar Andersen, er uenig.

– Det er en forutsetning som jeg synes er feil. Du kan heller spørre om det er moralsk riktig å ta livet av en kultur. Det er et etisk spørsmål. Er det riktig å ødelegge samisk kultur? spør Andersen.

Korte nyheter

 • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

  Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

  Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

  Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

  Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

  Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

 • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

  Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK