Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Ny lov gir ikke-samiske elever rett til opplæring i samisk

  1. august 2024 trer den nye opplæringsloven i kraft, men mye av innholdet i dagens opplæringslov videreføres, melder Utdanningsdirektoratet.

  I oversikt over de viktigste endringene og de som gjelder skriftspråk og språkrettigheter framkommer det at:

  Retten til opplæring i og på samisk videreføres. Men i ny lov får ikke-samiske elever som har hatt opplæring i eller på samisk i grunnskolen rett til opplæring i samisk i videregående skole.

  Det er også tatt inn i loven at en del av opplæringen i samisk skal tilbys i et samiskspråklig miljø dersom det er nødvendig for at opplæringen skal være pedagogisk forsvarlig.

  Elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn som går på skole i Troms og Finnmark fylke får rett til opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen uavhengig av hvor mange elever per kommune eller skole som ønsker slik opplæring.

  Målet med den nye opplæringsloven er at ny lov skal være mer oppdatert, mer tilgjengelig, mer forståelig og mer tilpasset dagens samfunn og hverdagen i den norske opplæringssektoren.

  Det er også et mål å kunne bruke regelverket som styringsvirkemiddel når det er nødvendig og hensiktsmessig, opplyser Utdanningsdirektoratet.

  Ankarede-2023
  Foto: Inga Maret Solberg / NRK
 • Ođđa láhka addá ohppiide geat eai leat sápmelaččat vuoigatvuođa oahppat sámegiela

  Borgemánu 1. b. 2024:s doaibmagoahtá ođđa oahpahusláhka, muhto stuorra oassi otná oahpahuslágas bisuhuvvo, dieđiha Oahpahusdirektoráhtta.

  Rievdadusat mat gusket čállingiela ja giellavuoigatvuođaide:

  Vuoigatvuohta sámegieloahpahussii ja sámegillii joatkašuvvá. Muhto ođđa lágas ožžot oahppit geat eai leat sámit, muhto geat vuođđoskuvllas leat ožžon oahpahusa sámegielas dahje sámegillii, vuoigatvuođa oahppat sámegiela joatkkaskuvllas.

  Lágas čuožžu maid ahte sámegieloahpahus galgá fállojuvvot sámegielat birrasis, jus dat lea dárbbašlaš vai oahpahus lea pedagogalaččat dohkálaš.


  Ohppiin geain lea kvena/Norgga-Suoma duogáš ja geat vázzet skuvlla Romssa ja Finnmárkku fylkkas, lea vuoigatvuohta oažžut oahpahusa kvena- dahje suomagielas vuođđoskuvllas, beroškeahttá galle oahppi juohke suohkanis dahje skuvllas háliidit dakkár oahpahusa.

  Ođđa oahpahuslága ulbmil lea ahte galgá leat eanet ođasmahttojuvvon, eanet olámuttos, eanet ipmirdahtti ja eanet heivehuvvon otná servodahkii ja Norgga oahpahussuorggi árgabeaivái.

  Nubbe ulbmil lea maiddái sáhttit geavahit njuolggadusaid stivrengaskaoapmin go lea dárbbašlaš ja ulbmillaš, dieđiha Oahpahusdirektoráhtta.

  Ankarede-2023
  Foto: Inga Maret Solberg / NRK
 • Samiske forfattere skal lese for barn og unge

  Samiskspråklige forfattere leser for barn og unge Sámi Girječálliid Searvi SGS gjennomfører prosjektet for forfattere leser for barn og unge i oktober og november 2023. Med dette prosjektet ønsker SGS å synliggjøre bøker for samiske barn og ungdom.

  Prosjektet starter opp i Badjemánáid mánáidgárdi i Karasjok 11. oktober. Fredag 2023.

  Forfattere fra lokalt og nære miljø presenterer sine bøker i egen kommune. SGS har invitert samiske forfattere for barn og unge til å delta i prosjektet.

  Prosjektet foregår på fem steder: Karasjok, Tana, Utsjok, Kautokeino og Karesuando i Sverige. Samiskspråklige barnehagebarn, elever i grunnskole og videregående skole er med.

  SGS (Sámi Girječálliid Searvi) har som mål med prosjektet å formidle og presentere originalt samiskspråklig litteratur for barn og ungdom i barnehage, grunnskole og videregående skole.

  SGS ønsker å motivere samiskspråklige barn og elever til å lese og skrive bøker på samisk.