Går av uten å svare på Høyesterettsdom om ulovlig vindkraftverk

Vindkraftverket i Fosen området er ulovlig. Nå vil ikke oljeminister Tina Bru engang svare på spørsmål om hvorfor departementet mente konsesjonen var lovlig.

Tina Bru

TINA BRU; Går av uten å svare på noen spørsmål om Høyesterettsdommen som gjør vindkraftverket ulovlig på Storheia og Roan i Trøndelag. Torsdag er siste dag som Olje-, og energiminister.

Foto: Eivind Molde / NRK

NB; Artikkelen er omredigert 14.10.2021 klokken 10;27 med korrekt sitatsjekk.

– Det er ikke mye vi kan si nå. Statsråden er i ferd med å takke av, og vi får en ny statsråd på torsdag, sier Peder Qvale som er kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet.

I går ble det kjent at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag var i strid med urfolks rettigheter, ifølge Høyesterett.

- Må sette seg inn i dommen

– Høyesterettsdommen utløser behov for en avklaring av situasjonen. Departementet vil sette seg grundig inn i avgjørelsen, og må komme tilbake til hvordan saken skal håndteres videre, skriver kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje og energidepartementet.

Staten har ikke vært part i saken, men har deltatt som partshjelper fordi utfallet kunne få betydning for konsesjonsprosessen.Tidligere har departementet stått fast på at konsesjonen er gyldig, og at vedtaket ikke diskriminerer eller nekter noen å fortsette reindriftsvirksomhet eller samisk kulturutøvelse.

Ifølge departementet nå må de få tid til å gå gjennom dommen før departementet svarer på spørsmål.

Høyesterettsdommen gjør vindkraftutbyggingen i Fosen området ulovlig. Departementet vil sette seg grundig inn i avgjørelsen, og må komme tilbake til hvordan saken skal håndteres videre.

Aila Biret Selfors

KRITISK; Aila Biret Henriksen Selfors som er stipendiat ved Juridisk fakultet i Universitetet i Tromsø mener loven bør endres slik at samiske rettigheter følges.

Foto: NRK

– Kritikkverdig håndtering

– Virkningene av dommen er at vindmølleparken står oppført uten gyldig konsesjon. Utgangspunktet er da at parken må rives helt eller delvis. Et spørsmål er om det kan skaffes et alternativt rettsgrunnlag, men det er vanskelig å se for seg noe annet enn ved en eventuell avtale med de berørte siidaene, sier jurist Aila Biret Selfors.

Hun viser til at artikkel 27.i konvensjonen om sivilie og politiske rettigheter.

Vindturbiner på Storheia, Åfjord, Fosen

VANT SAKEN; Parter i saken er Statnett, Fosen Vind og Olje- og energidepartementet mot Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Reindriftssamene vant saken mot vindkraftverket.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det er kritikkverdig håndtert av departementet at utbyggingen fikk igangsettes til tross for at konsesjonsvedtaket var brakt inn for domstolene. Reindriften har hele veien motsatt seg parken. Loven bør derfor endres, slik at utbygging ikke igangsettes der hvor det er risiko for at samiske rettigheter brytes, sier Aila Biret Selfors.

– Dommen betyr videre at det i dag ikke er tillatt med inngrep som medfører vesentlige negative konsekvenser for en reindriftssiida, sier Selfors.

Hun peker også på at det er dyrt.

– Jeg må skryte av Fosen samene og reindriftsutøverne for hvordan de har arbeidet selv om de har lidd mye, sier Selfors.

Hun viser til at konsesjonsvedtaket er gjort ugyldig og at Fosen Vind ikke i dag er lovlig.

Anlegget i Roan har 71 turbiner, og var landets største inntil vindkraftverket i Storheia ble ferdigstilt.

Der er 80 vindturbiner reist, til stor frustrasjon for reineiere.

NRK forklarer

Hvorfor er det strid om Europas største vindkraftverk?

Fosen Vind skal sette opp 188 vindmøller og bygge 181 km med vei, fordelt på fire vindkraftparker inne i beiteområdene til Fosen reinbeitedistrikt. Det blir et av Europas største vindpark på land. Det skaper en konflikt mellom vindkraftverk-utbyggere og blant annet reineiere i Trøndelag.

Hva betyr det for reindriften?

De mener at mye av beiteområdene går tapt til vindkraftverk, reineiere frykter derfor at to av seks familier må slutte med reindrift. Arbeidsoppgaver som samling, gjeting og merking av rein vil være samme mengde jobb, med med færre arbeidere.

Hva betyr det for Fosen Vind?

Fosen vind mener at driftsgrunnlaget i reindriften ikke blir borte og at vindparkene medfører ulemper for reindriften kun om vinteren. Saken innebærer ikke noen brudd på folkerettigheten og at det er mulig for vindparken og reindriften og sameksistere, mener de.

Hva skjer nå?

I desember 2019 møttes partene i Trondheim tinghus. Der ble lovligheten av utbygginga av vindkraftanlegget på Fosen tatt opp. De skulle også ta stilling til hvor mye som skal gis i erstatning til samene.

Hva sier dommen?

Frostating lagmannsrett kom 8. juni med en enstemmig avgjørelse at beiteområdene til reineierne er tapte. Fosen Vind er dømt til å betale ca. 89 milloner kroner i erstatning til Fovsen-Njaarke som et resultat at distriktet må legge om drifta og begynne med tilleggsforing om vinteren. Saken er anket og blir behandlet i Høyesterett i august 2021.

11. oktober 2021 konkluderer Høyesterett enstemmig at utbyggingen var i strid med urfolks rettigheter, i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett kom også fram til at Fosen vind må ut med flere millioner i erstatning til reinbeitedistriktet.

Korte nyheter

  • ON bivddii bissehit Fovsen huksema

    Golbma jagi áigu bivddii ON Norgga bissehit bieggafápmu huksemiid Jorpetjahkes Fovsenis, muhto politihkkarat válljejedje joatkit huksemiin. Ášši lea ain ON beavddis.

    – Maid ráđđehus ja huksejeaddjit dál barget bieggafápmorusttegiin várra mearrida maid ON dahká viidáset, dadjá Norgga árktalaš universitehta professor Mattias Åhren.