Hopp til innhold

To menn tiltalt for å ha slept en annen med bil

To menn fra Øst-Finnmark er tiltalt for å ha bundet fast en annen til en bil, og kjørt avgårde.

Tiltalt for legemsbeskadelse
Foto: Privat

Politimesteren i Øst-Finnmark har satt to menn under tiltale for å ha slått en annen mannsperson i hodet, slik at han besvimte. Hendelsen skal ha skjedd i mars 2012, i Nesseby.

Mennene skal deretter ha bundet han fast til en bil med lastestropp, og kjørt avgårde mot Varangerbotn med den fornærmede hengende etter bilen. Politet målte den gang en distanse på 2,5 kilometer.

Den fornærmede ble påført omfattende sårskader på ryggen, og måtte få behandling for sårskadene på sykehuset.

I tiltalebeslutningen heter det at Indre-Finnmark tingrett har reist tiltale for overtredelse straffelovens paragraf 229:

«for på en særlig smertevoldende måte, eller ved bruk av særlig farlig redskap eller under andre særdeles skjerpende omstendigheter, å ha skadet en annen på legeme. Ved avgjørelsen av om andre særdeles skjerpende omstendigheter foreligger skal det særlig legges vekt på om overtredelsen er begått av flere i felleskap, og om den har karakter av mishandling»

Rettssaken går for Indre-Finnmark tingrett i slutten av september.

Korte nyheter

 • Mari Boine med ny rolle i trilogiteater

  Under åpningsuka av kulturhovedstaden Bodø 2024 skal Mari Boine spille rollen som Aahka i treilogiteateret «Viehke Beatheme - Vindens svik».

  Forestillingen handler om hvordan storsamfunnets grønne skifte påvirker det sørsamiske folket.

  Boine skal ha rollen som Aahka (bestemor) i den tredje og siste forestillingen, «Tjaetsien mojhtese / vannets hukommelse».

  Det er Åarjelsaemien Teatere som setter opp teateret.

  Mari Boine under konsert, påska 2022 i Karasjok
  Foto: Wenche Marie Hætta
 • Mari Boine orre dåemiedimmiem teaterisnie åådtje

  Mari Boine edtja aktem dåemiedimmiem goh Aahka utnedh trilogijeteaterisnie «Biehke Beatheme – vindens svik».

  Teaterevuesiehtimmiem edtja kultuvreåejviestaaren Båddådjo 2024’n rïhpestimmievåhkosne vuesiehtidh.

  Mari Boine edtja Aahkam spealadidh gåalmeden jïh minngemes vuesiehtimmesne, man nomme «Aahka - tjaetsien mojhtese».

  Lea Åarjelsaemien Teatere mij «Biehke Bietheme – vindens svik» tseegkeminie.

  Mari Boine
  Foto: Morten Andersen / NRK
 • Ovddádusbellodat háliida čavget njuolggadusaid Stuorradikkis

  Ovddádusbellodat oaivvilda ahte Ruksesbellodat lea boastut geavahan iežas vuoigatvuođaid bovdet gussiid Stuorradiggái.

  Dál áigu justiisalávdegotti jođiheaddji ráŋggáštit stuorradiggepolitihkkáriid geat eai čuovo njuolggadusaid, čállá Dagbladet.

  Gaskavahku golggotmánu 11. b. čohkkájedje Fosen-sámi aktivisttat láhttis vánddardanhállas. Sii eai miehtan vuolgit ja čohkkájedje ja juige gitta maŋŋit eahkedii.

  Dát doaibma oaččui ollu beroštumi, ja dat rihkui Stuoradikki guossástallannjuolggadusaid. Loahpas fertejedje politiijat gurput sin eret doppe.

  – Stuorradiggi lea Norgga dehálamos demokráhtalaš arena. Ii leat dohkálaš dahkat Stuoradikki politihkalaš aktivismma soahtešilljun, dadjá justislávdegotti jođiheaddji Per-Willy Amundsen (Ovddádusbellodat).

  Son háliida dál doaibmabijuid mat hehttejit ahte dákkár dáhpáhusat gevvet.

  Per-Willy Amundsen
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud