NRK Meny
Normal

Ga kraftkonsesjon uten Sametingets medvirkning

– Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har brutt konsultasjonsavtalens prinsipper, sier sametingsråd Vibeke Larsen (Ap).

420 volts kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest

Slik vil den konsesjonsgitte 420-volts kraftlinja mellom Balsfjord og Hammerfest fortone seg i terrenget.

Foto: Illustrasjon / Statnett

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen (Ap) er sterkt kritisk til NVEs konsesjonsprosess.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NVE har gitt konsesjon til Statnett SF for bygging av ny kraftlinje fra Balsfjord i Troms til Hammerfest i Vest-Finnmark (eksterne lenker).

Kraftlinja vil berøre i alt 30 reinbeitedistrikter, og gå gjennom områder med en mengde samiske kulturminner – i tillegg til krigsminner.

Sametingsrådet hadde anmodet NVE om å avvente konsesjonsavgjørelsen inntil Sametingets plenum har behandlet saken.

Men ifølge sametingsråd Vibeke Larsen har NVE valgt å se bort fra Sametingsrådets anmodning, når NVE nå har gitt konsesjon for bygging av kraftlinjen.

– NVE har ensidig avsluttet konsultasjonene med Sametinget og fattet konsesjonsvedtak. De kan da ikke ha så hastverk, at ikke hadde kunne vente til Sametingsplenumet har behandlet saken. Dette er svært beklagelig, uttaler sametingsråd Larsen.

(Artikkelen fortsetter under kartgrafikken)

420-volts kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest

Her er den planlagte traseen for kraftlinja.

Foto: Skjermdump / Statnett

– Dette bryter med konsultasjonsavtalen

Kraftlinjen fra Balsfjord til Hammerfest vil strekke seg rundt 37 mil (ekstern lenke).

Sametingsråd Vibeke Larsen mener at NVEs håndtering og innvilgelse av konsesjonssøknaden, gjør at Sametinget er avskåret fra å si sin mening i denne saken.

– Dette bryter med prinsippene i konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og staten. Sametingsrådet anser dette som uakseptabelt og vi vil be om konsultasjoner med Olje- og energidepartmentet om saken, uttaler sametingsråd Vibeke Larsen.

Hun er forundret over at NVE ikke hadde tid til å vente til Sametingets plenum har fått behandlet saken. Dette ville blitt gjort i september, når Sametingets plenum samler seg.

– Det er en grense for hvor lenge NVE kan vente på Sametinget

Rune Flatby. Fung.avd.dir NVE

Direktør i NVEs konsesjonsavdeling, Rune Flatby.

Foto: NVE

Direktør i NVEs konsesjonsavdeling, Rune Flatby, er ikke enig med sametingsråd Vibeke Larsen.

– Vi har hatt denne saken til behandling siden 2007. Sametinget har uttalt seg i flere høringsrunder. Vi har hatt konsultasjonsmøter, men har ikke klart å oppnå enighet i disse konsultasjonene, sier Flatby.

Flatby uttaler at det er en grense for hvor lenge man fra NVE sin side kan vente, før man får klare svar fra Sametinget.

Enige om strøm – men ikke trase

– Denne linjen er svært viktig for forsyningssikkerheten i Nord-Norge, bemerker avdelingsdirektør Rune Flatby fra NVE.

Men tilsynelatende hersker det ikke uenighet mellom Sametinget og NVE, angående dette punktet – strømforsyningsbehovet til Finnmark.

– Vi ser jo nødvendigheten av at man får strøm til Finnmark, og får strømsikkerhet til fylket. Men de valgene av traseene er vi uenige om – eksempelvis der linja går gjennom reindriftas kalvingsområder, uttaler sametingsråd Vibeke Larsen.