Tilbyr 114,5 millioner kroner

Staten tilbyr reindrifta 114,5 millioner kroner til reindriftsavtalen for 2017 og 2018. Det er på samme nivå som den nåværende avtalen. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. I meldingen vises det til reintallsreduksjonen, og departementet skriver at staten ønsker å prioritere produksjonsrettede tilskudd. I den forbindelse understrekes det at siidaandeler som ikke følger gitte reduksjonskrav, ikke vil være tilskuddsberettiget.