Hopp til innhold

Til kamp mot gjedda for å redde laksen

Forskere utelukker ikke at all lakseyngel havner i magene på gjedda. Nå betales det dusør for rovfisken.

Benn Larsen

BETALER DUSØR: Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) betaler 125 kr pr. gjedde. Benn Larsen i TF mener gjeddebestanden må reduseres.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

En stor del av smolten kan være spist opp av gjedder i den øverste delen av Tanavassdraget. Også sjøørreten utgjør en fare for laksen.

Dette framkommer i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Rapporten om fiskearter som spiser lakseunger, er ennå ikke publisert, men NRK har fått tilgang til den.

– Predasjon fra disse to artene utgjør en betydelig dødelighetsfaktor for store lakseunger i deler av vassdraget, skriver NINA-forskerne.

Gjedde

ROVFISK: 637 gjedder ble fanget i Tanavassdraget i 2018 og 2019 i forbindelse med forskningsprosjektet. Hvor stor den totale gjeddebestanden er i vassdraget, er ukjent.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Benn Larsen fra Tana er laksefisker. Han er også nestleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Forskernes funn er veldig dramatiske, mener han.

– Hvis vi ikke gjør noe nå, så blir laksebestanden enda dårligere, sier han.

Oppgangen av laks har falt svært mye de tre siste årene. Omtrent hvert år har utviklingen blitt betegnet som katastrofal.

Alt kan ha havnet i gjeddemagene

Tanavassdraget har vært det viktigste gyteområdet for nordatlanterhavslaksen, og som har sikret laksestammen.

Spesielt i Iešjohka og Kárášjohka som er viktig for Tana-laksen, er trusselen fra gjedda og sjøørreten stor ifølge rapporten.

Ut ifra antall laks som gyter i disse elvene, beregnes hvor mye smolt som overlever. I perioden 2012 til 2019 anslår NINA-forskerne den årlige produksjonen til 35 000 smolt.

– Dette innebærer at selv om vi setter tettheten av gjedde til bare 4–5 kg/ha i Iešjohka, tilsvarende 1500 gjedder, kan likevel hele eller store deler av smoltproduksjonen i disse årene endt opp i magene til gjedda, heter det i rapporten.

Forskerne skriver videre at eldre lakseunger og laksesmolt er særdeles enkle å fange for gjedda.

Laksebestanden halvert på to år

Laks som svømmer til gyteområdene i løpet av sommeren, er mer enn halvert i løpet av bare to år.

23. juli 2018 hadde det totalt gått opp 23 722 laks i løpet av den sommeren. Samme dato i år har 11 863 laks svømt forbi tellestasjonen.

De fire siste årene er både stang- og garnfisket redusert betraktelig. Nestlederen i TF viser til at garnfisket er redusert med 70 prosent fra 1980 til 2010, og at det senere er kuttet ytterligere ned.

– Når det da ikke gir utslag på laksebestanden så må man se etter andre årsaker, sier Benn Larsen.

Han forteller at TF betaler 125 kroner i dusør for hver gjedde som leveres. Larsen mener det må settes i gang et større uttak av gjedde og sjøørret.

– Det er ikke noen grunn til å vente. Dette er tiltak som man kan sette i gang uten fare for laksebestanden, sier han.

NRK har vært i kontakt med NINA-forsker Martin-A. Svenning, men han vil ikke uttale seg før rapporten er publisert 17. august.

Korte nyheter

 • ATV, UTV ja mopedabiilalihkuhisvuođat laskan

  Dán jagi leat geavvan ollu eanet ATV, UTV ja mopedabiilalihkuhisvuođat ovddit jagiid ektui. Dušše borgemánus gevve čieža lihkohisvuođat dákkár vuojániin. Dat lea seamma ollu go olles jagis 2020:is.

  Dábálaččat leat nuorat gaskal 15 ja 19 jagi ATV-lihkohisvuođain. Nu čájeha guorahallan maid Stavanger Universitehta lea dáhkan.

  Johtolatsihkkarastin nuoraide (Trafo) lea fálaldat nuorra vuddjiide, mii oččoda nuoraid smiehttat mo sii láhttejit johtolagas. Dán doaimma geavahit maiddái čuovvulit nuoraid geat leat rihkkon johtolatlága.

 • 420 kv-linnjá gárvána skábmamanus

  Statnett dieđuid mielde gárvána 420 kilováhttalinnjá Álttá ja Skáiddi gaskka skábmamanus. Dasa bidjet elrávnnji loahpageahčen dán jagi.

  Muhtin orohagat eai leat soahpan Statnett:an makkár buhtadus galggašii daid bistevaš hehttehusaid ovddas mat bohtet dáid fápmolinnjáin. Statnett jáhkká ášši gártat árvvoštallandiggái, mii lea sierraduopmostuollu mii meannuda áššiid plána- ja huksenlága vuođul.

 • Bargoheaitta viiddiduvvo – ohcet sierralobi beassat eret bargoheaitagis

  Gaskavahku mannet vel 300 oahpaheaddji bargoheaitagii. Dalle leat oktiibuot 8450 oahpaheaddji bargoheaitagis.

  Máŋga skuvlla ohcet dál sierralobi beassat eret bargoheaitagis olles luohkkáide ja cehkiide, ja ollosiid ohcamušat dohkkehuvvojit.

  Mannan vahkku oaččui Oahppolihttu 1866 dákkár ohcamušaid, ja 1775 dáin dohkkehuvvojedje. Dat leat masá duppal geardde eanet go vahkku ovdal, goas Oahppolihttu oaččui 1043 ohcamuša. 940 dáin dohkkehuvvojedje, čállá Aftenposten.

  1200 streikande bergenslærarar. Markering rundt Lille Lungegårdsvann.
  Foto: Leif Rune Løland / NRK