Smittet av insekt som trenger igjennom menneskehud

Ti barn i Vest-Finnmark har blitt smittet av reinbrems. I verste fall kan synet rammes. Hammerfest sykehus har imidlertid kontroll på situasjonen. Barna følges opp av spesialister.

Hammerfest sykehus

Leger ved Hammerfest sykehus har avdekket smitte av reinbrems.

Foto: NRK

Pal Ivan

Avdelingsoverlege Pal Ivan ved Hammerfest sykehus.

Foto: Torgrim Halvari

Avdelingsoverlege Pal Ivan ved barneavdelingen på Hammerfest sykehus forteller at de har fått henvist barn både fra innlands- og kystområder.

– Vi har mistanke om infeksjon som har endt opp med at de har vært smittet av reinbremslarve. Det er lite data på dette i Norge fra tidligere, og det er ikke systematisert, sier han til NRK.

Barna er i alderen fem til ti år. De fleste er fra Alta og Hammerfest, men også barn fra Kautokeino og Porsanger er rammet.

– De følges opp med behandling og etterkontroller. Så langt har vi ikke påvist alvorlige komplikasjoner hos noen, opplyser overlegen.

Pasienter med uklare symptomer

Ivan forteller at flere leger rundt om i kommunene hadde pasienter med uklare symptomer.

– Noen av disse ble henvist til oss. Hos oss var det noen som gjorde mer enn vanlig, og disse bidro til en avklaring, sier avdelingsoverlegen.

Reinbrems er en insekt som kan trenge gjennom menneskehud.

– Insekten trenger gjennom huder på mennesker, og kan da lage en betennelsesreaksjon hos mennesker. Det er denne betennelsesreaksjonen som gjør at det kan bli påvist hos mennesker også. Etter diagnosen kan man gi en spesiell type antibiotika som tar knekken på parasitten, sier legen.

Pal Ivan sier han ikke kjenner til at infeksjonen kan smitte fra menneske til menneske.

– Viktig å påvise

Avdelingsoverlegen sier det er viktig å påvise infeksjonen.

– Antibiotikaen fungerer ganske effektivt. Problemet er at hvis man ikke får påvist at det er slik infeksjon, så kan det ta lang tid å behandle. I verste fall kan man konsekvensene bli mer alvorlige hvis det aldri blir oppdaget, sier Ivan.

Han har ingen formening om hvordan barna har fått infeksjonen.

– I samarbeid med veterinærer og folk som er spesialister på sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker, kartlegger vi dette bedre. Vi har invitert fastlegene til å sende pasienter med slike symptomer til oss. Slik kan vi sette våre medarbeidere til å granske dette videre, sier Ivan.

Henvises til øyespesialist

Avdelingsoverlegen ved Hammerfest sykehus sier at det går rimelig bra med barna.

– Flere har hatt plagsomme symptomer. Disse har ikke lignet på vanlige ting, og derfor har det vært greit for dem å få det avklart. Noen har hatt en hevelse i ansiktet som kanskje har vært oppfattet som en allergisk reaksjon, sier han til NRK.

Pal Ivan forteller at barna har blitt henvist til sykehuset på grunn av kuler og hevelser i huden som har kommet og gått.

– Slike hevelser kommer som en reaksjon fra kroppens immunsystem. De fleste sees i ansiktet, men de kan også forekomme andre steder. Personer med aktuelle symptomer må vurderes hos fastlege eller legevaktslege som så henviser videre, sier han til NRK.

Sykehuset vurderer også eventuelle senvirkninger av reinbrems.

– Alle barna blir kanalisert videre til øyelegespesialist. Undersøkelsen foregår på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, sier Ivan.

Korte nyheter

 • Aarkebiejjie båatsoelearoehkinie

  Maria Gunilla Påve Wilks lea 21 jaepien båeries, jïh Snåasesne årroeminie. Daelie dïhte båatsoelearoehkinie barkeminie. – Domtem manne abpe tïjjem edtjem lïeredh, Gunilla jeahta. Guktie dïhte tuhtjh lea learohke årrodh, jïh maam dïhte edtjh dan jaepien darjodh maahtah åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Gunilla Påve Wilks
  Foto: Solvår Flatås / NRK
 • Jođiha FeFo stivrra

  Deatnulaš Máret Guhttor lea válljejuvvon Finnmárkkuopmodaga ođđa stivrrajođiheaddjin. Heaiti jođiheaddji Kurt Pasvikbamsen Wikan lea válljejuvvon nubbinjođiheaddjin, čállá FeFo preassadieđáhusas.

  Máret Guhttor válljejuvvui ovttajienalaččat stivrrajođiheaddjin, muhto nubbinjođiheaddjin válggas válljejuvvui Wikan njeljiin jienain guovtti jiena vuostá.

  Máret Guhttot og Kurt Pasvikbamsen Wikan.
  Foto: Jan Henrik Hætta / Pressebilde FeFo