Teáhter dáidá leat dološáigásaš

Beaivváš Sámi Nášunála teahteris leat leamaš stuorra hástalusat heivet álbmogiid. Muhto heive go šat dát dán áigge álbmogiid, ja leago šat dasa dárbu?

Harald Gaski

Harald Gaski

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ášši doaimmaha Thoralf Balto


Makkár ávkin leamašan Beaivváš sámi nášunála teahteris guhte dán jagi ávvuda 30 jagi. Muhto geasuha go šat teáhter dán áiggaš sápmelaččaide? Teáhteris leamašan stuorra hástálusat dan áiggis go lea doaibman, lohká Tromssa Universitehta girjálašvuođa dutki, Harald Gaski. Son lohká fertet muitit ahte Beaivváš ásahuvvui dan áiggis go sámi kultuvrra lei kultiverejuvvomin.

Teáhter lea fiinnakultuvra

Teahter gullá fiinnakultuvrrii mii boahtá eanet dan oarjemáilmme kultuvrras. Dát galggai heivvehuvvot sámikultuvrii gos teahter ii ovtta láhkai leat gullan dán kultuvrrii.

Beaivváš Sámi Teáhter

Beaivváš Sámi Teáhter

Foto: Marit Anna Evanger / BEAIVVÁŠ


Teáhterhoavda Haukur J. Gunnarson, lohká ahte Beaivvážis leamašan diet hástalusat maid Gaski dás námuha. Stuorámus hástalus leamašan hápmet Beaivváža sámi teahterin, sihke sisdoalun ja hámiin.

Jus Beaivváš livččii galgan ollásit čuovvut oarjemáilmme teahteriid det livčče šáddan gažaldahkan áhte lea go teahteris boahtte áigi. Gunnarson lohká sis leamašan bággu álot duođaštit ahte Beaivváš lea sámi teahter. Dainna sii nektet ge sámegillii jus vel ii álot bihttáid viečča sámis, muhto galgá goittot dovdot ahte čájálmasat heivejit sápmái.

Haukur Gunnarson

Haukur Gunnarson

Foto: Thoralf Balto

Deive sámiid "Min duoddarat" čájálmasain

Gunnarson lohká ahte jus vel juohke álot eai deaivva sámiid iežaset čájálmasain de vuosttas čájálmas "Min duoddarat" dás 30 jagi áigi, guoskai njuolga sápmelaččaide. Industrijaid bahkken sámi duoddariide, ja Álttá dulvadeapme lei guovddážis. Dáinna čájálmasain deive sii sámi álbmoga ja iige lean mihkkige fiinna kultuvrra ja lei olmmošlaš teahter, lohka Haukur J Gunnarson

"Min duoddarat" čájálmasan juvssai Beaivváš sámi álbmoga lohká Gunnarson. Dás ledje rivttes karakterat, dás lei luohtti ja maid musihkká.

Bilde fra oppsettingen av "Våre vidder/ min duoddarat" i 1983

'Min duoddarat' 1983

Foto: Per N. Haukeland

Jus vel Beaivváš leage lihkostuvvan nugo "Min duoddarat" čájálmasan, de doppe lea olu váttes bihttát mainna ii juvssa olbmuid, lohká Harald Gaski. Teáhter lea vásáhus mii dáhppáhuvvá dál ja dás, ja iige sáhte geahčastit ođđasit mii dadjui. Dainna leage dehálaš ahte giella lea buorre teahteris lohká Gaski.

Dárbbaša go sámiálbmot teáhtera

Lea lohpi maid jearrat ahte leago dárbu, ja leago viera bidjat nu olu návccaid sámi nášunalateahterii boahtte áigges. lohkká Harald Gaski.

Na leago dárbu sámi nášunála teáhterii? Juksá go dát šat dán áigge sámi álbmoga. Dan ii leat buorre dádjat. Sámi nuorat lea sákka rievdan 1981 rájes go Beaivváš álggahuvvui, lohká filbmabagadalli Nils Gaup. Muhto jos dal nuorat leatge rievdan sákka, de Nils Gaup lea oadnán čielga ávkki sámi nášunála teáhterii iežas barggus.

Filbmabagadalli Nils Gaup.

Filbmabagadalli Nils Gaup.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK