Hopp til innhold

SV om statsbudsjettet: – Mer til samiske formål

I likhet med KrF og Venstre reagerer SV på at regjeringen foreslår å gi Sametinget en budsjettøkning som er mindre enn prisstigningen.

Sametinget

Sametingspresident Aili Keskitalo har karakterisert regjeringens forslag til statsbudsjett som «svakeste statsbudsjettet siden fornorskningstiden». På bildet ser du sametingsbygget som ligger i Karasjok i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er underlig at regjeringen legger opp et budsjett der det brukes rekordmye oljepenger samtidig som det kuttes til samiske formål, sier stortingsrepresentant fra Finnmark, Kirsti Bergstø (SV).

Regjeringen foreslår en bevilgning på 441 millioner kroner til Sametinget, som er en økning på 1,4 prosent, eller 5,6 millioner kroner.

Med en pris og lønnsvekst på 2,5 prosent, betyr det at Sametinget i realiteten får mindre å rutte med i 2016.

Tidligere har både Kristelig Folkeparti og Venstre kritisert regjeringen for manglende økning til samiske formål.

– Trenger reell økning

Sametinget er skuffet over regjeringens budsjettforslag og har hatt møter med partier og komiteer på Stortinget om dette.

Kirsti Bergstø (SV) på Stortingets talerstol

Kirsti Bergstø (SV) vil jobbe for at Sametinget får mer penger til styrking av utdanning, barnehage og kultur.

Foto: NRK

SV varsler nå at de også kommer til å foreslå endring til samiske formål på statsbudsjettet.

– Vi deler sametingets bekymring og frustrasjon over at det kuttes til samiske formål over statsbudsjettet som er lagt fram, vi kommer til å kjempe for å ha en samisk satsning i stedet for samisk kutt, sier Bergstø.

– Hvor mye i kroner og øre vil SV øke sametingets budsjett?

–Det er for tidlig å gi noe eksakt beløp om hva SV vil foreslå, men det som er viktig for oss er at det blir en reell satsning på samiske saker, sier hun.

– Må få oppleve likebehandling

Bergstø viser til at det trengs mer midler til finansiering av samiskopplæring, styrking av samisk barnehagetilbud og styrking av samisk kultur.

– Vi vet at det er store behov for opprustning og nye bygg i forhold til samisk kultur, vi vet at skal vi ha en offensiv språkpolitikk så må vi også satse på barnehage, og skal samiske barn ha likeverdig skoleløp som norske barn, så må det satses på opplæringssiden også, sier Bergstø.

Les også: Sametingspolitiker: – Kvelertak på sørsamisk språk

Utfordrer opposisjonen

Hun er glad for signalene fra KrF og Venstre om at de også ønsker at Sametinget bør få reell økning av budsjettet neste år.

Bergstø håper at de andre opposisjonspartiene på Stortinget også vil være med å sikre økning til samiske formål.

– Jeg håper det, så må vi jo se om vi ser den samme virkeligheten når det kommer til stykket, men jeg håper det, og vil selvfølgelig gjøre det jeg kan for å påvirke det her i en mer rettferdig retning for det samiske samfunn og for det samiske folk, sier Bergstø.

– Gledelige signaler

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) tror at budsett-kritikken fra Bergstø vil legge press på regjeringen i denne saken.

Foto: Mathis Eira / NRK

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen er vel hjemme igjen i Renså i Skånland i Sør-Troms etter en uke med lobbyvirksomhet og møter på Stortinget.

Hun har inntrykk av at både regjeringens støttepartier og opposisjonspartiene på Stortinget har forståelse for sametingets skuffelse over regjeringens budsjettforslag.

– Det er selvfølgelig ekstra gledelig at noen av partiene så tydelig har gitt uttrykk for at det ikke er akseptabelt at Sametinget får mindre å rutte med til neste år, sier hun.

Hun håper SV får støtte av de andre opposisjonspartiene i sitt syn på budsjettforslaget.

– Uttalelsene fra Bergstø i SV er viktige signaler til regjeringen om at også opposisjonen i Stortinget mener at bevilgninger til samiske formål bør økes, sier Thomassen.

Thomassen har også oppfordret opposisjonspartiene på Sametinget til å bidra gjennom budsjettsamtaler med sine partier, slik at Sametingets økonomi styrkes.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.