Støtter ILO-konvensjonen

Finlands president Tarja Halonen og landets justisminister Tuija Brax, støtter ILO-konvensjon 169 om urbefolkninger.

Tarja Halonen
Foto: Miguel Gomez / AP

Kilde: NRK/Fn Sambandet

Finland har fram til nå ikke ratifisert ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger.

Presidenten og justisministeren var gjester i Utsjok i forbindelse med åpningen av Sametinget.

Presidenten forteller at hun oppfordrer statsminister Matti Vanhanen og regjeringen til å ratifisere ILO-konvensjonen.

– Jeg håper at vi kan akseptere og ratifisere denne konvensjonen siden vi har jobbet sterkt med minoritetsrettigheter i internasjonalt sammenheng, sier Halonen.

GULDAL: Suoma presideanta dohkkeha ILO suohppamuša

– Bør komme i denne valgperioden

Justisminister Tuija Brax synes også det er på tide at Finland godkjenner ILO-konvensjonen.

– Ratifiseringen bør komme i denne valgperioden, og det er dette jeg skal jobbe med i denne valgperioden, sier Brax.

Norge den første til å ratifisere

Norge ratifiserte ILO-konvensjonen allerede i 1990. I dag er det 19 land som har ratifisert denne konvensjonen.

ILO-konvensjon 169 om urbefolkninger

Et hovedprinsipp i denne konvensjonen er at urfolk har rett til å bevare og utvikle sin egenart på varig basis, til selv å bestemme prioriteringer og retning for egen utvikling, og til å bli rådspurt om og delta i gjennomføring av vedtak som kan påvirke deres liv og livsform.

Konvensjonen har klare bestemmelser om respekt for tradisjonelle verdier, institusjoner og sedvanerett. Den understreker landområders og territoriers betydning for urfolks liv og egenart.

Oanehaččat

  • Ieža vuorohit dearvvašvuođa

    Norgga Eanandoallominister Jon Georg Dale lohká ahte boazodoalloealáhusas fertejit ieža vuorohit dearvvašvuođa dili jus sii dan dáhttut buoredit. Norgga Boazosámiid riikasearvi, NBR, lea aitto almmuhan guorahallama mas boahtá ovdan ahte lagabui 70 proseantta boazodoallin leat bargan buoza. Dale gii dán vahko galleda sámi, čujuha boazodoallošiehtadussii ja lohká dás lea vejolaš boazodoalus šiehttat ráđđehusain mot vuorohit ruđaid.

  • Juolluda ruđaid ođđa stuoluide

    Norgga Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kruvnno oastit ođđa stuoluid teáhtersálii man Beaivváš sámi nationálateáhter geavaha Guovdageainnu suohkana kulturvisttis. Dálá stuolut leat nu billašuvvan ahte geahččit eai sáhte daid geavahit. Ráđđi cealká ahte ođđa stuolut dálá teáhtersálii sáhttá addit buoriduvvon bargoeavttuid sámi nationálateáhterii.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå