Hopp til innhold

Stortinget fratar rettshjelp fra menigmann

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith mener Stortinget svekker samenes rettsstilling for småpenger, når de har vedtatt å endre Finnmarksloven.

Anundsen

FIKK STØTTE: Før Anders Anundsen gikk av som justisminister, så fikk han og regjeringen støtte fra Stortinget i å frata private rettsstøtte fra staten i eiendomstvister i Finnmark.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I desember i fjor vedtok Stortinget en endring i Finnmarksloven. Endringen fører til at privatpersoner som ønsker å fremme eiendomskrav i Finnmark ikke får hjelp fra staten til å kjøre saken for retten, som tidligere.

– Når vi vet at økonomien i enkelte samiske områder er vesentlig svakere enn i resten av landet, sier det seg selv at mange ikke vil våge å ta på seg en økonomiske byrden ved å gå til sak mot Utmarksdomstolen, skriver generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith i bloggen sin i foreningens sider.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen

GENERALSEKRETÆR: Advokatforeningen og Sametinget kom med høringsuttalelser mot lovforslaget. Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, mener Stortinget har svekket samenes rettsstilling.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

I Finnmark er Finnmarkseiendommen (FeFo) grunneier av 95 prosent av fylkets areal, på vegne av befolkningen i Finnmark. I 2008 ble en egen kommisjon, Finnmarkskommisjonen, opprettet for å kartlegge allerede eksisterende bruks- og eierrettigheter i Finnmark.

Dette betyr at dersom Finnmarkskommisjonen finner eierrettigheter til andre enn FeFo, så skal disse overføres til de opprinnelige eierne.

Endret Finnmarksloven

Dersom FeFo er uenig med kommisjonen, skal saken avgjøres i Utmarksdomstolen, som er en egen domstol for nettopp slike saker i Finnmark.

Med opprettelsen av Utmarksdomstolen ble det bestemt at private som mener de har rettigheter til et område skulle få dekket omkostningene i rettssaken.

Dette endret Stortinget i desember i fjor, etter forslag fra regjeringen om å endre finnmarksloven.

– Formålet er å hindre at regelen er så vid at den oppfordrer til grunnløse søksmål, sa daværende justisminister, Anders Anundsen (Frp) i Stortinget.

Regjeringen mente at den gjeldende loven var prosessdrivende, altså at den oppfordret til lange rettstvister, og konfliktforlengende.

Noe stortingsrepresentant Lise Wiik (Ap) var uenig i.

Lise Wiik

UENIG: Arbeiderpartiet var et av partiene som var uenig i lovendringen, og Lise Wiik talte mot Anundsen. (Bildet er fra en annen anledning.)

Foto: NRK

– Vi viser til flere høringssvar som hevder at det ikke er holdepunkter for å mene at den nåværende retten til dekning av saksomkostninger har virket prosessdrivende og konfliktforlengende, sa Wiik.

Storsamfunnet og urbefolkningen

Endringen fører til at det er Utmarksdomstolen som bestemmer om private som krever bruks- eller eierrett skal få dekket omkostningene av staten. Det vil de kun få dersom domstolen mener «det er grunn til å tro at søksmålet kan føre frem».

Avslutningsvis stiller Merete Smith spørsmål om 100 års jubileet for 6. februar møtet, som er grunnlaget for Samenes nasjonaldag, skal feires med at storsamfunnet fratar urbefolkningsgrupper lik tilgang til rettssystemet.

NRK har oppdatert artikkelen 12.01.2017, da det ikke stemte at det gjøres forskjell på Finnmarkseiendommen og private ved dekking av utgifter til rettssak i Utmarksdomstolen.

Korte nyheter

 • Sápmi birge bures Indias

  FA Sápmi vuittii čiekčamiid Conifa nissoniid máilmmicupa Indias, Paonta Sahib gávpogis.

  Sii čikče Tibet vuostá ja vuite 13-1 ja 9-0. Sii ledje galgat čiekčat nugo Matabeleland FC ja Székely Land vuostá maid, muhto joavkkut eai boahtán Indiai.

  Gilvvut bistet gitta suoidnemánu 6. beaivái.

 • Álddagastán eanet go dábálaččat 

  Erenoamáš lieggasiid geažil de lea álddagastán eambbo go lea dábálaš Nuorta Finnmárkkus ikte

  Sotnabeaivve registrerejedje badjel 1000 álddagastima Eanaš álddagastima ledje Báhčeveajis ja Várjjagis

  Geasseálddagas ii leat nu dábálaš, Nuorta Finnmárkkus, muhto baicce eanet dábálaš mátta Eurohpás lohká stáhtameteorologa Per Egil Haga

  Lynnedslag i Tvedestrand 26. juli 2021
  Foto: Hans Høegh
 • Tråanten tjïelte saemien tjiehpiedæjjah ohtsede åvtelhkvalifiseremasse tjeahpoeprosjektese

  Tråanten tjïelte soejkesje dah göökte staaretjïehtjelh, Cicignonen sijjie jïh Elsa Laula Renbergen sijjie mah Tråanten jarngesne, orrestehtedh jïh tjåanghkan bïejedh aktene tjïehtjelinie. Dan åvteste dah saemien tjiehpiedæjjah ohtsedeminie, dam dah sov needtesæjrosne tjaelieh. Åvtelhkvalifiseeremen ulmie saemien tjiehpiedæjjajgujmie govlehtalledh jïh kandidaath gaavnedh gaptjesovveme gaahtjemasse jïh/jallh ryöktesth stillemasse. Tjeahpoemoenehtse saemien tjiehpiedæjjah ohtsede mah joe aerebe jallh sijhtieh barkedh tjeahpoeprosjektine mah gelkieh ålkone årrodh staaretjïehtjelisnie.

  Ohtsememierie lea mïetsken 28b.

  Metodistkirken i Trondheim
  Foto: Haldis Isachsen