Hopp til innhold

Stortinget fratar rettshjelp fra menigmann

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith mener Stortinget svekker samenes rettsstilling for småpenger, når de har vedtatt å endre Finnmarksloven.

Anundsen

FIKK STØTTE: Før Anders Anundsen gikk av som justisminister, så fikk han og regjeringen støtte fra Stortinget i å frata private rettsstøtte fra staten i eiendomstvister i Finnmark.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I desember i fjor vedtok Stortinget en endring i Finnmarksloven. Endringen fører til at privatpersoner som ønsker å fremme eiendomskrav i Finnmark ikke får hjelp fra staten til å kjøre saken for retten, som tidligere.

– Når vi vet at økonomien i enkelte samiske områder er vesentlig svakere enn i resten av landet, sier det seg selv at mange ikke vil våge å ta på seg en økonomiske byrden ved å gå til sak mot Utmarksdomstolen, skriver generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith i bloggen sin i foreningens sider.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen

GENERALSEKRETÆR: Advokatforeningen og Sametinget kom med høringsuttalelser mot lovforslaget. Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, mener Stortinget har svekket samenes rettsstilling.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

I Finnmark er Finnmarkseiendommen (FeFo) grunneier av 95 prosent av fylkets areal, på vegne av befolkningen i Finnmark. I 2008 ble en egen kommisjon, Finnmarkskommisjonen, opprettet for å kartlegge allerede eksisterende bruks- og eierrettigheter i Finnmark.

Dette betyr at dersom Finnmarkskommisjonen finner eierrettigheter til andre enn FeFo, så skal disse overføres til de opprinnelige eierne.

Endret Finnmarksloven

Dersom FeFo er uenig med kommisjonen, skal saken avgjøres i Utmarksdomstolen, som er en egen domstol for nettopp slike saker i Finnmark.

Med opprettelsen av Utmarksdomstolen ble det bestemt at private som mener de har rettigheter til et område skulle få dekket omkostningene i rettssaken.

Dette endret Stortinget i desember i fjor, etter forslag fra regjeringen om å endre finnmarksloven.

– Formålet er å hindre at regelen er så vid at den oppfordrer til grunnløse søksmål, sa daværende justisminister, Anders Anundsen (Frp) i Stortinget.

Regjeringen mente at den gjeldende loven var prosessdrivende, altså at den oppfordret til lange rettstvister, og konfliktforlengende.

Noe stortingsrepresentant Lise Wiik (Ap) var uenig i.

Lise Wiik

UENIG: Arbeiderpartiet var et av partiene som var uenig i lovendringen, og Lise Wiik talte mot Anundsen. (Bildet er fra en annen anledning.)

Foto: NRK

– Vi viser til flere høringssvar som hevder at det ikke er holdepunkter for å mene at den nåværende retten til dekning av saksomkostninger har virket prosessdrivende og konfliktforlengende, sa Wiik.

Storsamfunnet og urbefolkningen

Endringen fører til at det er Utmarksdomstolen som bestemmer om private som krever bruks- eller eierrett skal få dekket omkostningene av staten. Det vil de kun få dersom domstolen mener «det er grunn til å tro at søksmålet kan føre frem».

Avslutningsvis stiller Merete Smith spørsmål om 100 års jubileet for 6. februar møtet, som er grunnlaget for Samenes nasjonaldag, skal feires med at storsamfunnet fratar urbefolkningsgrupper lik tilgang til rettssystemet.

NRK har oppdatert artikkelen 12.01.2017, da det ikke stemte at det gjøres forskjell på Finnmarkseiendommen og private ved dekking av utgifter til rettssak i Utmarksdomstolen.

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK