Hopp til innhold

Stor interesse for SANKS-konferansen

Temaer som psykisk helse i reindrifta, og selvmord blant urfolksungdom, vekker stor interesse.

Ruth Persen

- Det er mye større interesse for konferansen enn først antatt, sier Ruth Persen.

Foto: Helse Finnmark

SANKS-konferansen ”Psykisk helse i den samiske befolkningen”, som starter i morgen 27.oktober er fulltegnet. Ca. 180 deltakere fra fire land vil følge den andre nasjonale konferansen om psykisk helse i den samiske befolkningen.

– Det er mye større interesse for konferansen enn først antatt, og det har vært lange ventelister, men vi har nå utvidet slik at vi har fått plass til alle. Det sier konstituert leder for SANKS Ruth Pedersen i en pressemelding fra Helse Finnmark.

Psykisk helse i reindrifta og selvmord på agendaen.


Konferansens første dag vil bli viet til temaet psykisk helse i reindrifta, mens den andre dagen vil rette fokus mot forebygging av selvmord blant urfolksungdom.


– Det er nok disse temaene som har ført til den store interessen for konferansen. Vi er svært glad for at det er påmeldt et vidt spekter av fagfolk, politikere, reindriftutøvere og andre med interesse for disse områdene. Det kommer fagfolk fra Sverige, Russland og Canada.

– Sterkt faglig program


SANKS har hentet inn en av de ledende fagpersonene på psykisk helse blant urfolk i Canada, Professor Rod McCormick, som hovedforeleser. I tilegg vil terapeuter og reindriftsutøvere forelese.


– Det er et sterkt faglig program. Sametingspresident Egil Olli har nå også sagt ja til å holde et innlegg. I tillegg vil det bli en markering av at Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT) har eksistert i 20 år, og boka “Samisk psykisk helsevern – nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer” vil bli lansert. Dette er en artikkelsamling der ansatte ved SANKS formidler fra sin erfaring, sier Persen.

Konferansen holdes på kulturhuset i Karasjok.

Korte nyheter

 • Loahpahit friddja dálkkodanválljenmuni

  Eanetlohku Stuorradikkis: Bargiidbellodat, Guovddášbellodat, Sosialisttalaš gurutbellodat ja Rukses bellodat dohkkehedje duorastaga ráđđehusa loahpaheami dan friddja dálkkodanválljenmuni.

  Friddja dálkkodanválljenmunni mearkkaša ahte pasieanttain lea vejolašvuohta mearridit gos sii háliidit oažžut dálkkodeami, sihke almmolaš buohcceviesuin ja priváhta klinihkain. Ortnet ásahuvvui 2015s, muhto dálá ráđđehus oaivvilda ortnet ii leat dagahan olbmuide unnit vuordináiggi, ii ge leat dagahan dearvvašvuođabálvalusa buorebun.

  .Stuorradikke gažadandiimmus gaskavahkko celkkii dearvvašvuođaministtar Ingvild Kjerkol (BG) ahte loahpaheapmi lea plánejuvvon guovtti jagi badjel, ja ahte nuppástuhttinortnet boahtá bisttit 12 mánu. (NTB)

 • Dušše sámegielfágaid dorjot

  Sámediggi addá doarjaga dušše oahpponeavvuide sámegielfágaide ja sierra sámi fágaide joatkkaoahpahusas. Nu mearridii Sámediggi otne dievasčoahkkimis go gieđahalle oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána.

  -Sámediggi bággejuvvo dušše vuoruhit oahpponeavvuid fágaide Sámedikkis lea váldi meannudit oahppoplánaid, lohká sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Duogáš dasa lea go stádabušeahtas lea evttohuvvon unnidit juolludeami sámegielat oahpponeavvuide 9 millijovnna ruvnnuin.

  Dássážii lea Sámediggi dorjon oahpponeavvobuvttadeami sámegillii fágain nugo servodatfága, luonddufága, musihkka, matematihkka.

  Dán jagi lea Sámediggi juolludan badjel 30 millijuvnna kruvnno oahpponeavvo ráhkadeapmái. Badjel 12 millijuvnna kr das leat juolluduvvon oahpponeavvuide masa sámedikkis ii leatoahppoplána ovddasvástádus.

  Samisk lærebok
  Foto: Siv Eli Vuolab / NRK
 • Kun samiskfagene vil få læremiddelstøtte

  Sametinget vil kun gi tilskudd til læremiddelproduksjon innen samiskfagene og de særskilte samiske fagene i videregående opplæring. Det besluttet sametinget i dag i saken om handlingplan for læremiddelutvikling.

  - Sametinget er tvunget til å kun prioritere læremidler til fagene Sametinget har myndighet til å fastsette læreplaner for, sa sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Bakgrunnen for prioriteringen er reduksjon av bevilgninger fra statsbudsjettet for 2023, der regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til samiske læremidler med 9 millioner kroner.

  Hittil har Sametinget også bevilget støtte til læremidler på samisk i blant annet samfunnsfag, matematikk, naturfag og musikk.

  I år har Sametinget bevilget 30 millioner kr til læremidler, hvorav 12 millioner kr har gått til læremidler innen fag sametinget ikke har myndighet til å fastsette læreplaner for.

  Samiske læremidler, stensiler
  Foto: Johan Ante Utsi / NRK