NRK Meny
Normal

Stoerre vaerie guhkies filme sjædta

Daelie tjiehpies åarjelsaemien dorjehtæjjah ohtseminie.

Stoerre vaerie

Stoerre vaerie guhkies filme sjædta.

Foto: Bauta film

Stoerre vaerie lea åenehks saemien filme maam dihte regissøre Amanda Kernell dorjeme. Daate akte vaajese mij gieries-voetem daan båarasåbpoe boelvese vuesehte. Dejtie mij fuelhkiem, saemien jieliemasseste slïejhteme jih sïebredahkesne tjaajanamme.

Stoerre vaerie guhkies filme sjædta.

Stoerre vaerien guhkies filme, edtja daan aahkan noere baelien jaepieh vuesiehtidh. Daelie ohtseminie tjiehpies dorjehtæjjah almetjh daan filmese. Patricia Fjellgren håhkesje jijnjh almetjh båetieh jih sijhtieh pryøvedh dorjedidh.

Patricia Fjellgren forteller om sørsamisk språk

Patricia Fjellgren, dorjehtæjjah ohtseminie.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Daelie laavvardahken jih aejlegen edtjebe sjiehteles almetjh Snåasesne ohtsedidh. Guktie åadtjoeh pryøvedh kameran uvte dorjedidh, Fjellgrene jeahta.

Åarjelsaemien dorjehtæjjah gaavnedh.

Jijnjh ovmesse almetjh daerpies.

– Daejtie gøøkte åejvierollide joe almetjh gaavneme. Ohtseminie aahkam jih aajjam jih skuvlemaanah jih noere baerniem jih saemiejskuvlen maarhmorem jih jijnjh statisth, Fjellgrene bievnede.

Stoerre vaerien guhkies filmem edtjieh daan giesien Dearnesne jih Såekie boeltesne/ Hemavansne filmedh.

– Håhkesjem jijnjh sjiehteles dorjehtæjjah Snåasesne gaavnebe, Upmejesne orreme jih voerhtjen asken edtjebe Bienjedaelese jih Plassjese vuelkedh, Fjellgrene jeahta.

Stoerre vaerien åenehks filmem, maehtede Saemien sijtesne ,Snåasesne laavvardahken vuejnedh.