NRK Meny
Normal

Sterk økning i elg- og reinpåkjørsler

Antall tamrein- og elgpåkjørsler på Nordlandsbanen er blitt mer enn fordoblet siden 1992, viser en fersk forskningsrapport.

Video 59 rein påkjørt på Nordlandsbanen

Økning i antall reinsdyr fører til flere reinpåkjørsler, mener forskerne.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Jernbaneverket. Forskerne har foretatt en vurdering av dyrepåkjørsler i Norge i perioden 1991-2014. Jernbaneverket ønsker mer kunnskap om hva som forårsaker slike påkjørsler.

I studieperioden på vel 20 år økte antallet elgpåkjørsler med 74 prosent på Nordlandsbanen, i takt med nesten samme økning i bestandstettheten av elg på fylkesnivå (63 prosent).

Antall reinpåkjørsler har økt i overkant av 50 prosent.

Christer Moe Rolandsen

Forsker Christer Moe Rolandsen ønsker fokus på forebyggende tiltak på grunnlag av forskningsrapporten som NINA har utarbeidet.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

Veksten i påkjørselfrekvensen har vært spesielt stor fra 2008 til 2010. I siste femårsperiode ble det i gjennomsnitt påkjørt 401 tamrein årlig, mot 198 tamrein per år i perioden 1992-96.

– Øningen i antall reinpåkjørsler har i hovedsak en sammenheng med antall tamrein og snødybde, forklarer forsker Christer Moe Rolandsen.

– Ingen dramatikk

Men selv med en fordobling av antall påkjørsler, mener han likevel ikke at dette er noen dramatisk økning.

– Det er en forventet sammenheng mellom antall dyr som er tilstede og antall ulykker, svarer Rolandsen.

Forskeren ønsker mer fokus på forebyggende tiltak, enten det gjelder tamrein, elg eller rådyr.

– Aktuelle tiltak kan være forskjellig fra område til område, og i forhold til hvilke art det gjelder. Vegetasjonsrydding kan ha en positiv effekt mot elgpåkjørsler i en del tilfeller, men ikke alltid, forklarer Rolandsen.

Korte gjerder har liten effekt

Men også gjerder kan ha en viss effekt. Likevel fant forskerne ingen entydig effekt av et fire kilometer langt viltgjerde som ble montert på Saltfjellet for å redusere antall tamreinpåkjørsler.

Før gjerdet ble bygde skjedde 14 prosent av tamreinspåkjørslene langs gjerdestrekningen. Etter at gjerdet ble satt opp ble det ikke registrert påkjørsler innenfor gjerdet, men ti prosent av tamreinpåkjørslene ble registrert på kilometerstekningen i hver ende av gjerdet.

– Selv om gjerdet kan ha avverget enkelte påkjørsler, er det sannsynlig at man her ser et eksempel på forflytning av ulykkene til hver ende av gjerdet.

– At det totalt sett ikke er blitt færre påkjørsler, kan være at det er bygd gjerde i altfor kort strekning, forklarer Rolandsen.

Flere tog og stor fart

Leder for reinbeitedistriktet, Torstein Appfjell

Reineier Torsten Appfjell fra Nordland er uenig i at flere reinpåkjørsler skyldes større reinflokker.

Foto: Frank Nygård / NRK

Reindriftsutøver Tortein Appfjell fra Trofoss i Nordland, er en av de som er blitt plaget av reinpåkjørsler. Økning i antall påkjørsler samsvarer med hans erfaringer. Men han er ikke enig i at økningen skyldes flere reinsdyr.

– Også flere tog og høyere fart påvirker forholdene, mener han.

Appfjell er heller ikke enig i at gjerde har liten effekt.

Reineiere forsøker å beite dyrene sine langt unna jernbanelinja.

– Det igjen fører til bedre vekst av reinlav i området. Og reinen er ikke dummere enn at den egenhendig finner frem til matfatet, forklarer Appfjell.