– Må finne en balanse

Reindriftsavtalen fokuserer på å få ned reintallet samtidig som man skal sikre rekruttering til næringa. – Det vil skape diskusjon, tror ministeren.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk leverer et tilbud fra statens side til reindriftsnæringa i slutten av januar om reindriftsavtale for 2012 og 2013.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

– Jeg er opptatt av at vi sikrer rekruttering og generasjonsoverganger på en god måte, men samtidig ser vi at det har vært en betydelig økning i antall aktører i reindrifta de siste årene. I den nye reindriftsavtalen må vi derfor ha et fokus på de som har reindrifta som hovednæring, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til NRK Sápmi.

Statsråden møtte i går Sametingsrådet representert ved rådsmedlem Ellinor Marita Jåma og politisk rådgiver Johan Vasara, der Sametinget presenterte sitt innspill til reindriftsavtalen for 2012 og 2013.

Sametinget har i sitt innspill lagt vekt på økonomien i reindriftsnæringa, samt kulturell, økonomisk og økologisk bærekraftighet.

Et av temaene var reintallstilpassing, noe som også vil gjenspeiles i reindriftsavtalen.

Avviser tvangsslakt nok en gang

Landbruksministerens tale er klinkende klar; i de områdene hvor reintallet er for høyt, skal reintallet ned.

– Det er helt åpenbart et tema som vi ser på, uten at jeg ønsker å si noe om de økonomiske virkemidlene for å få ned reintallet. Jeg er opptatt av å sikre legitimiteten i reindrifta, vi skal ha en god reindrift i framtida, men da er vi nødt til å finne balansen mellom reintall og beitegrunnlag.

Før jul uttalte NRL-leder Nils Henrik Sara en frykt for at staten vil gå inn for å tvangsslakte opptil 60.000 reinsdyr , men ministeren har avvist dette . Også nå understreker han at tvangsslakting ikke er en aktuell måte å løse det på.

– Jeg har aldri foreslått tvangsslakting. Vi skal jobbe med tilpassing av reintall og det er det reindriftsstyret som skal gjøre. Fra departementet jobber vi først og fremst med de økonomiske virkemidlene, sier Brekk.

Ber om 130 millioner kroner

NRK Sápmi omtalte i går det økonomiske kravet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) . Det er en økning på 28 millioner kroner i reindriftsavtalen i forhold til den gjeldende avtalen.

Totalsummen på 130 millioner kroner skal blant annet brukes til å styrke infrastruktur og rekrutteringa til næringa.

Kravet ble diskutert under møtet med Sametinget, og ministeren kaller det for et viktig innspill til det videre arbeidet som skal skje før staten utformer et tilbud til NRL i slutten av januar.

Reindriftsnæringa har også bedt om særskilte tilskudd til distrikter i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag ned bakgrunn i lav produksjon. NRL foreslår at tilskuddene erstatter dagens ordning med kalvetilskudd i disse områdene.

Ministeren lar det skinne igjennom at kanskje ikke det er veien å gå.

– I utgangspunktet synes jeg at vi skal behandle lik virksomhet likt. Vi skal ha mest mulig like ordninger rundt omkring i landet, sier Lars Peder Brekk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sametingsrådsmedlem Ellinor Marita Jåma og landbruksminister Lars Peder Brekk

Sametingsrådsmedlem Ellinor Marita Jåma og statsråd Lars Peder Brekk diskuterte i går den nye reindriftsavtalen. Ingen av partene ønsker å si noe konkret om hva de snakket om.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Må passe seg for å rope ulv, ulv

Det er ingen hemmelighet at staten og reindriftsnæringen har vært på kollisjonskurs lenge. Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) brøt i fjor for første gang reindriftsforhandlingene med staten , og næringa signaliserte tydelig misnøye med statens tilbud .

Sametingsrådsmedlem Ellinor Marita Jåma ber nå alle aktører om å se framover.

– Alle parter må bli dyktigere på å ta innover oss den situasjonen vi er i. På den måten unngår vi at enkelte roper «ulv, ulv». Jeg ser for meg at vi går inn i en ny fase, der mange av konfliktene kan unngåes. Det er på høy tid at vi nå får rensket lufta og klarnet tankene. Vi må være fremtidsrettet, sier Jåma.

Johan Vasara

Politisk rådgiver Johan Vasara i Sametinget.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Også politisk rådgiver Johan Vasara er enig. Med tanke på reintallet og rekrutteringen til næringen, kommer han med noen beroligende ord.

– Det er ikke et ensidig bilde i reindrifts-Norge. I noen reinbeitedistrikt er det mangelvare på folk, andre steder er det for mange utøvere.

– Det er viktig at Sametinget sammen med næringa i fellesskap kommer frem til hvordan veien skal være videre. Det er en utfordring hvordan man skal få ned reintallet uten at det skal slå negativt ut på enkelte distrikt. Det er ikke ønskelig at man skal ende opp med mangelvare på folk i næringa, sier Vasara.