Hopp til innhold

Sør-Norge større enn Ávjovárri på Same­tinget: – Kan være en utfordring

Antallet folk som kan stemme ved sametingsvalget øker mer enn noensinne. Sør-Norge er nå større på Sametinget enn Karasjok og Kautokeino.

Maren Benedicte Nystad Storslett.

Maren Benedicte Nystad Storslett ser utfordringer med måten Sametinget fordeler mandater.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

– Vi vet at folketallet går ned i samiske områder, samtidig som det øker i byene. Det er en utfordring, og det ser vi når mandatene skal fordeles i Sametinget.

Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR) er representant i Sametinget.

Antallet mennesker som kan stemme ved valget i hvert område avgjør nemlig hvor mange folk fra det området som velges inn.

Sametinget velges samtidig med Stortinget, og valget fungerer på samme måte.

Nystad Storslett (27) er valgt inn fra valgkretsen som har merket endringer hardest, nemlig Ávjovárri. Valgkretsen beskrives gjerne som «kjernesamisk», og inkluderer Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
Benjamin Fredriksen / NRK

Hva er Sametinget?

Sametinget er samenes øverste politiske organ, akkurat som Stortinget for Norge.

De har som oppgave å gi råd og konsulteres når samiske saker behandles i Stortinget.

I tillegg jobber Sametinget for å fremme samisk språk og kultur, blant annet ved å dele ut penger til ting som skolebøker og kultur.

Sámediggi dievasčoahkkin
Malene Gaino Buljo / NRK

Hvordan funker Sametingsvalg?

Samer kan stemme ved både Sametingsvalg og Stortingsvalg, og i likhet med Stortinget har Sametinget delt Norge inn i såkalte valgkretser.

Sametinget har sju valgkretser.

Hver valgkrets skal ha minst to mandater, og resten av mandatene fordeles etter at antallet som kan stemme i hver krets er telt.

Hvem kan stemme ved sametingsvalget?

For å stemme ved sametingsvalget må man kort fortalt være same.

Det er veldig vanskelig å definere hvem som kan være same, men Sametinget gjør det slik:

Du må svare på ett subjektivt og ett objektivt spørsmål.

 • Oppfatter du deg som samisk? (Subjektivt)
 • Snakker du eller en av dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre samisk hjemme? (Objektivt)

Hvis du kan svare ja på begge, skal du kunne stemme ved sametingsvalget.

Slik står det i loven

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten a) har samisk som hjemmespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller c) er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.

– En utfordring

Nå mister Ávjovárri enda ett mandat for andre valgperiode på rad. Denne gangen til Sør-Norge valgkrets.

– Det er den andre perioden at Ávjovárri mister mandater til valgkretser med store byer. Nå er Sør-Norge den største valgkretsen på Sametinget, og det kan være en utfordring fordi det er et område utenfor de samiske områdene, sier den unge politikeren.

Samepolitikeren peker på folketallet når hun svarer på hvorfor hun tror byområdene øker mer enn små, samiske områder.

– Det er en utfordring at vi sliter med å rekruttere folk til valgmanntallet her. Vi vet at det er større potensial, men vi har bare et visst potensial i forhold til folketall før vi treffer det øvre taket, sier Nystad Storslett.

– Gledelig økning

Plenumsleder (den samiske versjonen av stortingspresidenten) Tom Sottinen (Ap), synes det er bra at flere ønsker å bidra i det samiske samfunnet.

Tom Sottinen står koftekledd på Sametinget.

Sametingets plenumsleder synes det er en bra ting at valgmanntallet øker kraftig.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

– Nå har vi sett en gledelig økning på 15 prosent de siste årene. Det kan skyldes flere ting, Fosen-saken kan være en av årsakene, sier plenumslederen.

Han forteller at det har vært et stort fokus på samepolitiske spørsmål, og at det kan ha ført til den store økninga. Men bekymret er han ikke.

Ikke i det hele tatt. Det at folk ønsker å stille til valg til Sametinget og det å kunne stemme ved sametingsvalget viser bare at man ønsker å delta i det samiske demokratiet, sier han.

NRK avslørte tidligere i år at folk som ikke er samer har kommet inn i valgmanntallet. Sottinen sier at kontrollen av innmeldingene er skjerpet, og at det ikke er grunn til å tro at «falske samer» har ført til den store økninga.

Les også «Falske samer» melder seg inn i Sametingets valgmanntall

Illustrasjon sametingets valgmanntall

Er det god nok kontroll på innmeldinger til valgmanntallet?

– Vi har alltid hatt god kontroll på valgmanntallet. Men med antallet innmeldinger som har økt så kraftig, har vi fått styrket ressursene i administrasjonen som jobber med innmeldingene, sier han.

Har forståelse

Ulf Tore Johansen er valgt inn for Nordkalottfolket fra Sør-Norge valgkrets. Han er glad for den store veksten Sametinget nå opplever.

– Det er jo kjempeflott, først og fremst. Vi hadde en vekst på nesten 3000 de siste to årene. Det er veldig fint at folk finner sin samiske identitet og vil bidra til utvikling i demokratiet, sier Johansen.

Likevel har han har forståelse for bekymringer nordfra.

– Det er jo et spørsmål om hvor den samiske kulturen oppsto og hvor den er levende. Er det i de kjernesamiske områdene, eller er det i de urbane strøkene på Østlandet? Ut ifra det at de mistet et mandat, så kan jeg godt skjønne den bekymringa, sier han.

Ulf Tore Johansen

Ulf Tore Johansen er valgt inn fra Sør-Norge. Han forstår godt bekymringene nordfra.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

– Men så er det jo ikke nytt at mandatfordelinga er skjev. Som i stortingsvalg så har jo finnmarkinger færre stemmer enn folk på Østlandet. Så jeg ser begge sider av saken, sier Nordkalottfolkets representant.

Han stiller seg åpen for å debattere endringer i mandatfordelinga.

– Det er en helt legitim og grei diskusjon som man må ta. Så synes jeg det er helt riktig at man tar en debatt på Sametinget, dersom det viser seg at det er flertall for det, om å muligens endre på mandatfordelingen, sier han.

Oppdatert 27.09.2023 kl. 19.22: Endret tittel. I en tidligere versjon fremsto det som at Nystad Storslett mener økning i manntallet kan være en utfordring. Det er ikke tilfellet.

Korte nyheter

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK
 • Orohat illuda go FeFo ii hálit bieggafápmorusttega

  Lágesduottar orohat illuda dál go FeFo celkkii ahte Europa stuorimus plánejuvvon bieggafámurusttet ii dattege leat bures boahtin Vuoŋjalraššii, Rásttegáisái.

  Lágesduoddara boazodoalli Máret Laila Anti dadjá ahte dát lea hirbmat buorre ođas.

  – Dát lea illusáhka midjiide, go ákkastallet vel dan ahte háliidit váldit vuhtii boazodili, nu ahte dat gal lea hirbmat buorre ođas.

  Muhto vaikko lea doaivva, de Davvesiiddas dattege háliidit oažžut bieggafámu iežaset gildii

  – Mii háliidat duohtandahkat bieggafámu Davvesiidda gielddas, ja nu mii joatkkit dainna, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Maiddai FeFo cealká ahte stáhtas lea vejolašvuohta bággolonistit dáid eatnamii

  – Soaitá ahte sii mearridit diktit sin bággolonistit eatnamiid, muhto eahpidan sii barget dan, dadjá FeFo stivrajođiheaddji Kurt Wikan.

  Boazodoallu ii ge jáhke ahte stáhta boahtá bággolonistit dáid eatnamii

  – Illá jáhkán ahte stáhta álgá bággolonistit go sihke eananeaiggát, geavaheaddjit ja vuoigatvuođaguoddit leat caggan. Illá jáhkán ahte stáhta arva dalle bággolonistit, dadjá Máret Laila Anti.

 • Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

  23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

  Nå har statsministeren svart på brevet. I brevet forsikrer Støre at hans regjering gjør det de kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

  – Selv om staten ikke var part i saken, har staten en plikt til å rette opp i dette menneskerettsbruddet. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene er ugyldige, men avgjør ikke hva som skal til for å bringe situasjonen i tråd med SP artikkel 27.

  Støre skriver videre at han er enig i at de må finne en løsning så raskt som mulig, og forstår at mange, også dommerforeningen, er utålmodige. Han legger til at regjeringen også er det.

  – Det viktigste er likevel at vi sammen med de berørte reindriftsutøverne på Fosen finner gode og varige løsninger.

  Han skriver videre at det er gjennomført konsultasjoner med reindriftssamene og Sametinget om innholdet i et utredningsprogram.

  – Konsultasjonene ble avsluttet like før sommeren 2023 uten at man kom til enighet. For å forsøke å få på plass en løsning raskere enn det som er mulig med den varslede forvaltningsprosessen, tok olje- og energiminister Aasland i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom reindriften og vindkraftselskapene.

  Støre skriver at det i utgangspunktet er reindriftsutøverne og vindkraftselskapene som er parter i meklingen. Han skriver og at staten imidlertid har vært tydelig på at staten også er villig til å bidra dersom det er tiltak på statens hånd som kan medføre at partene kan bli enige om en endelig avtale som sikrer at rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt.

  – Jeg vil understreke at det konkrete innholdet i meklingene er fortrolig. Mitt inntrykk er imidlertid at alle parter ved meklingsbordet har et reelt ønske om å komme til enighet, og vi håper fortsatt at løsningen finnes her. Når det gjelder selskapenes oppfølging av saken, herunder midlertidige tiltak på Fosen, så vises det til selskapenes offentlige redegjørelser om menneskerettigheter etter åpenhetsloven. Ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler uansett på staten. Behovet for nye forvaltningsvedtak vil avhenge av innholdet i en eventuell avtale mellom partene. Dersom meklingen ikke fører fram, vil vi sluttføre forvaltningsprosessen og fatte nye vedtak som sørger for å ivareta reindriftsutøvernes rettigheter

  Gahr Støre
  Foto: Frode Fjerdingstad / NRK