Snøugla viktigere enn vindmøller

– Snøugla er utrydningstruet, så derfor må hekkeplasser i Kvalsund fredes. Det skriver NVE i avslaget til Aurora Vindkraft AS.

Snøugle hekker i Finnmark
Foto: Arne Nævra

Aurora Vindkraft AS sin søknad om Kvalsund vindkraftverk er avslått på grunn av konsekvenser for reindrift og naturmangfold. Samlet er disse konsekvensene så store at ulempene ved anlegget etter NVEs vurdering er større enn fordelene tiltaket medfører.

Snøugle
Foto: Prosjektet Fjellrev i Finnmark


I avslaget skriver NVE at snøugla har en vesentlig mer presset bestandssituasjon enn det som har vært kjent til nå.

Aktuelle hekkelokaliteter i Finnmark synes derfor å være av større viktighet enn tidligere antatt med hensyn til artens overlevelse i Norge. En forventet temperaturøkning vil kunne gjøre denne tendensen enda mer markant.

Når det gjelder eventuelle ringvirkninger av vindkraft på snøugle, er ikke NVE kjent med at de skal foreligge noe direkte dokumentasjon på dette. Det finnes ikke vindkraftanlegg i hekkeområder.

Svært få snøugler igjen i Norge

Ifølge Artsdatabanken har det vært en reduksjon i hekkefrekvens i Norge de siste 20 årene. Det anslås at det er færre enn 50 snøugler igjen i Norge.

Om par uker publiseres globale bestandstall, som viser at forskerne indikerer en reduksjon på minst 90 % – i forhold til tidligere estimater på 150 000 par.

Snøugle på hekkeplass
Foto: Knut-Sverre Horn


Snøugla har status som sterkt truet på rødlisten og enkelte år har det vært ingen snøuglehekkinger i Finnmark. Selv om Finnmark er det fylket i Norge hvor det er størst sjanse for å se snøuglen.

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning innebærer de nye bestandstallene og annen ny innsikt at arten må gjennom en vurdering av statusen både i den internasjonale og den norske rødlista og at sannsynligheten for endret status i begge tilfeller er stor.

I Norge vil dette i så fall innebære oppgradering til "kritisk truet".