NRK Meny
Normal

Snåasen tjïelten åvtehke edtja mubpien veeljemisse orrejidh

Snåasen tjïelten åvtehke syjleme. Mubpien jaapan Vigdis Hjulstad Belbo orrije. Mubpien veeljemisse, tjoara Senterpaartije Snåasesne, orre åvtehke almetjem gaavnedh.

Vigdis Hjulstad Belbo (Sp)

Daelie tjoara Senterpaartije Snåasesne, orre åvtehkem gaavnedh

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Dæjstan dellie Vigdis Hjulstad Belbo pressebïevnesem seedti, guktie bïevnedi, ij sijhth vielie Senterpaartijen åvtehke Snåasesne årrodh. Hjulstad Belbo 12 jaepieh, Snåasen tjïelten åvtehke orreme, dihte guhkies tijjie, Noerhte trøøndelaagen politihkesne. Vigdis Hjulstad Belbo daam jeahta daan plærese Trønderavisa.www.t-a.no/nyheter/article10160604.ece

– Im ussjedh, aeblehts laakan barkedh, minngemes jaepiem. Åtna jaepiem aajmene goh åvtehke Snåasen tjïeltesne, daan mubpien veeljemen raajan.

Vigdis Hjulstad Belbo

Daelie sæjhta Snåasen åvtehke Vigdis Hjulstad Belbo maam jeatja darjodh.

Foto: Piera Balto / NRK

Senterpaartijen åvtehke japien 2003 raajeste.

Jaepien 2003, Vigdis Hjulstad Belbo, Senterpaartije, åvtehke sijjiem åadtjoeji. Daehtie miereste åvtehkinie barkeme. Dihte akte dejstie politihkerijstie mij guhkemes tjïelten åvtehkenie barkeme, Noerhte Trøøndelaagesne. Dihte gujhth håjnoes sjædta?

–Daam sjædta! Læjhkan eadtjaldovvem Snåasen tjïelten barkoen åvteste.

Daan bijre guhkiem ussjedamme.

Dihte jahta, guhkiem nïekedamme, guktie edtjiem mubpien veeljemisse darjodh.

– Gåessie minngemes veeljemissnie veeljesovvim, dellie damtim, dah leah mov minngemes jaepieh tjïelten politihkesne. Daan mængan, dihte tjïeltenjorkese bøøti. Dellie tjoerim vihth ussjedadtedh. Daate lea gieltegs digkiedimmie.

Aarebi daan jaepien, Snåasen tjïelte nænnosti, edtja dah åarjelh tjïelti gujmie barkedh. Snåase, Stientje, Verran, Inderøy, dah tjielth maehtieh akte stoerre tjïelte sjïdtedh.

Tjïelte jårkestovva.

Dihte tjïelten barkoe dah 12 minngemes jaepieh jorkesovveme, jeahta Hjulstad Belbo.

–Jienebh laavenjassh, tjïeltide fïerhten jaepien lissiehtieh. Vielie tjïeltijste vuertieh jih sagke jienebe byråkratije sjædta, jeahta Hjulstad Belbo.

Ij Vigdis Hjulstad Belbo sijhth moenedidh, gie sov mænngan båata.Tjuerieh gujhth, giem Senterpaartijesne gaavnedh.