Hopp til innhold

Slik vandrer stemmen din

Stemmene til stortingsvalget er talte og klare – men det er ikke stemmene til sametingvalget. Her ser du hvordan stemmeseddelen din til sametingsvalget vandrer i systemet.

Valgliste til stortingsvalget og til sametingsvalget

Valgseddel til Sametinget, artikkelen omhandler hvordan stemmen din registreres.

Foto: Åse Pulk/NRK

NRK fortalte på tirsdag at stemmene som Steinkjer kommune har ansvaret for ikke vil være klare før førstkommende mandag – én uke etter valget.

Valgstyret i Steinkjer har ansvaret for endelig opptelling av stemmene fra 67 kommuner. I tillegg til Steinkjer, har disse kommunene 30 eller flere stemmeberettigede til Sametingsvalget i Sørsamisk valgkrets 7: Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Snåsa, Rana, Røyrvik, Røros, Trondheim og Steinkjer.

Kommunene som Steinkjer har ansvaret for spenner seg altså fra fylket Nordland i nord, til Hedmark i sør.

Fra stemmekommune til tilhørskommune

I alle kommunene i oversikten er det mulig å forhåndsstemme. Forhåndsstemmen sendes så av kommunen man stemte i, til den kommunen du hører til, eventuelt til den kommunen som har valgstyret som har ansvaret for å telle stemmen din.

Andre kommuner som har ansvaret for å telle stemmene til kommuner med få sametingsvelgere er: Oslo, Narvik, og Tana.

Er du for eksempel student i Tromsø, men har folkeregistrert adresse i Tana, så skal du kunne forhåndsstemme i Tromsø, og Tromsø kommune har ansvaret for å sende stemmen din videre til Tana kommune. Ifølge valgloven må nemlig forhåndsstemmer ha kommet til til valgstyret innen klokken 21 på valgdagen.

Noen forhåndstemmer kom for sent til Tanas valgstyre, og er derfor ugyldige, og må ifølge loven makuleres.

Resultatet rapporteres til departementet

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmene skjer på selve valgdagen. Valgforskriften har regler for når denne opptellingen kan starte.

Stemmene rapporteres inn gjennom Kommunal- og regionaldepartementets felles valgadministrasjonssystem. Dette systemet er det samme som det som brukes til stortingsvalget, og er tilpasset sametingsvalget.

Tallene som rapporteres inn kommer frem på www.valgresultat.no.

Prinsipper for opptellingen:


 1. Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling.
 2. Opptellingen foretas særskilt for stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt på valgtinget.
 3. All opptelling skal skje under tilsyn av enten samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret.

Senest fire timer før stemming avsluttes

Den foreløpige opptellingen av stemmesedler avgitt på forhånd skal starte senest fire timer før stemmegivningen er avsluttet ved samtlige stemmesteder i valgkretsen.

I kommuner med 30 eller flere personer i Sametingets valgmanntall skal samevalgstyret så snart opptellingen er avsluttet, innrapportere det foreløpige resultatet til opptellingsvalgstyret i kretsen.

Mens i kommuner med færre enn 30 stemmeberettige skal stemmene sendes til valgstyret, siden det ikke er lov til å telle stemmer i kommuner med så få stemmeberettigede.

Valgstyret foretar endelig opptelling

Den endelige opptellingen skjer hos opptellingsvalgstyret. Opptellingen og valgoppgjøret skjer samlet for hele kretsen.

Dersom opptellingsvalgstyret finner feil ved samevalgstyrets avgjørelser om å godkjenne eller forkaste stemmegivninger eller stemmesedler, eller feil i samevalgstyrets opptelling, skal feilene rettes.

For eksempel i Ávjovárre valgkrets 2 så foregår den foreløpige opptellingen av stemmene i kommunen de er avgitt, det vil si i Kautokeino, Porsanger og i Karasjok.

Dette skjedde i denne omgang natt til tirdag.

Deretter er det Karasjok kommune som foretar en endelig opptelling av stemmene fra alle de tre kommunene i valgkrets 2.

Samme gjelder for den endelige tellingen i alle valgkretsene, altså at valgstyret i hver valgkrets foretar den endelige opptellingen for sin krets.

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret