NRK Meny
Normal

Slik kan samepolitikken bli i Oslo

Flere partier er blant annet positive til å etablere egen sykehjemsavdeling for eldre samer i Oslo.

Aud Kvalbein

Varaordfører i Oslo, Aud Kvalbein (Krf) ønsker velkommen til frokost på Rådhuset på samefolkets dag. Hun er toppkandidat for Krf i Oslo.

Foto: Kenneth Hætta

Mange samer har bosatt seg i byene i Norge, men det er sjelden det er snakk om tilbudet de kan vente seg av politikerne i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vi har derfor stilt alle de største partiene i Oslo spørsmål om dette.

Temaer som vi har bedt partiene komme med innspill til er samiskundervisning i Oslo, tilbud til eldre samer og møtested for bysamer.

LES OGSÅ: Forsiktige lovnader om Samisk Hus

Omsorg for eldre bysamer

Ester Grossmann

Ester Grossmann,- en av forkjemperne for eldre samers rettigheter i Oslo.

Foto: Brita Åse Norlemann

Tidligere har mange samer flyttet nordover til sine barndomstrakter når de blir eldre, men nå er det stadig flere eldre samer som velger å bli boende i Oslo også etter at de er blitt pensjonister.

Det er en kjent sak at ved alvorlig sykdom som slag og senilitet kan folk miste alle andre språk enn det som er ens morsmål. Dermed kan samisk eldre som havner på sykehjem i Oslo som slagpasienter få problemer med å snakke med pleierne.

En gruppe eldre samer i Oslo arbeider nå for å få større fokus og forståelse for at det kommer til å trenges samisktalende pleiere på enkelte sykehjem i hovedstaden - eller i det minste et tilbud om tolk. I dag finnes det ikke fast tolketjeneste på samisk i Oslo.

Enkelte eldre samer i Oslo har blant annet gitt uttrykk for at det bør etableres en egen samisk avdeling på et pleiehjem i Oslo, der man kan samle samisktalende pleiere og helsepersonell.

LES OGSÅ: Eldre bysamer krever omsorg

Dette er hva partiene svarer om tilbudet til samiske eldre i Oslo:

Fabian Stang

Fabian Stang er Høyres ordførerkandidat i Oslo.

Foto: Brita Åse Norlemann / NRK

Høyre:

"Høyre har programfestet i sametingsprogrammet 2009-2013 at vi vil bidra til at det utdannes tilstrekkelig antall helsearbeidere som behersker samiske språk, og som har kunnskap om samisk kultur og samiske samfunnsforhold.

Høyre har ikke tatt stilling til om det bør opprettes egen avdeling for samiske eldre på sykehjem. Den kommunale tolketjenesten tilbyr pr i dag ikke tolking eller oversetting på samisk. Høyre er imidlertid åpne for å vurdere om samisk bør innlemmes i tolketjenesten.

Det er viktig at alle som bruker kommunale tjenester sikres at dette skjer på et språk som de behersker. I Høyres sametingsprogram 2009-2013 står det at vi vil sikre at personer med samisk som morsmål får tilbud om tolketjeneste på sykehus.

Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn er Arbeiderpartiets toppkandidat til Bystyrevalget.

Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet:

"Arbeiderpartiet ønsker en styrking av tolketjenesten i Oslo. Samiske tolker vil være en naturlig styrking av tolkekontoret.

Ap ønsker også flere tolker som innehar spesialkompetanse innen ulike fagområder som helse, eldreomsorg og barnevern. Slik kan tolker og helsepersonell bedre hjelpe samiske sykehjemsbeboere som av ulike grunner kun behersker sitt morsmål."

Fremskrittspartiet:

"Dersom det er behov for å opprette egen avdeling for eldre samer, kan det være aktuelt. FrP er positive til det.

Når det gjelder spørsmålet om tolketjeneste på samisk mener FrP at samiske eldre skal likebehandles med eldre med andre morsmål."

Sosialistisk Venstreparti:

"Sv har ikke vurdert hvordan sykehjemstilbudet kan bedres for eldre samer, men forstår ønske om tilpasninger når det gjelder språk med mer. Generelt er vi tilbakeholdne med å opprette egne sykehjemsavdelinger for ulike grupper."

Venstre:

"Venstre støtter kravet om at det opprettes en egen samisk avdeling på et eldresenter/pleiehjem i Oslo, og at pleiepersonell ved en slik avdeling skal ha innsikt i samisk kultur og beherske samisk språk".

Kristelig Folkeparti:

"Det skal være godt å bli gammel i Norge, også for alle samiske eldre. Det betyr respekt og kunnskap om samisk språk og kultur blant de som pleier.

Oslo kommune bør i større grad gå i dialog med det samiske miljøet for å finne løsninger på bl.a. språkutfordringer. KrF har stor tro på at et samarbeid med kommunen og frivillige organisasjoner, både samiske og andre, kan bidra til bedre omsorg og tilbud til de eldre.

Dersom det å opprette en egen avdeling for samiske eldre ved et sykehjem i Oslo gir bedre livskvalitet og tilbud, kan dette vurderes, men her er det mange hensyn å ta, blant annet tilhørigheten til nærmiljøet og det flerkulturelle aspektet.

Dersom frivillige fra det samiske miljøet vil gå sammen om å starte et tilbud selv, vil KrF stille seg positivt til det. Problemstillingen med en tolketjeneste på samisk vil KrF ta med i videre arbeid på Stortinget."

Partiet Rødt:

"Rødt er i utgangspunktet positive til at det kan opprettes egen samisk sykehjemsavdeling i Oslo, men må se på hvordan det kan organiseres. Tolketilbudet for samiske er for dårlig i Oslo, det er vi enige om. Partiet har foreløpig ikke noe konkret forslag her."

Senterpartiet:

"Sp er opptatt av å ha gode eldresentre i bydelene. Sp vil selvsagt at også samisktalende sykehjemsbeboere skal få tolk, skriver Sp sin toppkandidat i Oslo, Margaret Eide Hillestad."

"Når det gjelder å opprette egen sykehjem for samer, er jeg skeptisk. Samtidig er vi for samvirkemodeller også i eldreomsorgen. Hvis det samiske miljøet i Oslo ønsker å opprette et sykehjemstilbud skal de selvsagt få støtte på lik linje med andre ikke-kommersielle sykehjem."

Samiskopplæring i Oslo

Berit Johnskareng ser på læreplanen

Samisklærere ved Kampen skole har i flere år hatt en utfordrende oppgave med å tilby samisk undervisning til samiske barn i Oslo.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

35 samiske barn får i år undervisning i samisk i Oslo. Dette er elever fra 1 klasse, til og med videregående skole. Undervisningen er lagt til Kampen skole, slik at de fleste av de samiske elevene reiser dit fra sin ”hjemmeskole” etter at den ordinære undervisningen er over på ettermiddagen.

De yngste elevene tilbys undervisning i samisk ved sin hjemmeskole. I år er det Lambertseter skole og Vålerenga skole som også har undervisning i samisk. Slik er det fordi en del samiske foreldre ikke ønsker å sende så små barn med fremmede i taxi, eller alene i kollektivtrafikken til Kampen skole.

LES OGSÅ: – De yngste slipper drosjefrakt

LES OGSÅ: Holdes på pinebenken

LES OGSÅ: Samiske verdier i byen

To lærere har ansvaret for all samiskundervisning i Oslo. Dersom det skulle komme til flere i løpet av høsten som ønsker samiskundervisning utenom tilbudet på Kampen skole, så blir kapasiteten deres utfordret.

Lærerne vet at det er en del samiske foreldre i Oslo som har valgt bort samiskundervisning til sine barn, fordi de har gitt opp å få til en ordning som er praktisk mulig for deres barn.

Dette mener partiene om undervisningstilbudet til samiske barn:

Høyre:

"Oslo kommune er opptatt av å følge bestemmelser i opplæringsloven. Flertallet av elevene har samisk som andrespråk. Kampen skole legger vekt på å holde kontakt med samisk miljø gjennom å se samisk teater, følge med på samiske nyheter og andre samiske programmer.

Det gis også noe opplæring i joik og i samisk matlaging. I samiskopplæringen er det i tillegg til språkopplæringen noe opplæring i duodji, samisk håndverk, særlig i barneskolen.

Når det gjelder spørsmålet om mulig behov for flere samisklærere i Oslo, er dette et ressursspørsmål som Høyre tar nærmere stilling til i de årlige budsjettene til kommunen."

Arbeiderpartiet:

"Samiske barn har lovfestet rett til å få undervisning i samisk. Denne rettigheten skal selvfølgelig oppfylles, også i Osloskolen. Det bør ikke engang være en problemstilling hvorvidt samiske barn skal få det de har krav på også her i byen.

Undervisningen må tilrettelegges bedre slik at foreldrene ikke ender med å ta barna ut av den samiske undervisningen på grunn av praktiske utfordringer. Skoleskyss, undervisning på nærskolen og tolketjenester er faktorer som kan bli bedre i Osloskolen.

Dersom det er behov for flere samisklærere, skal vi selvsagt ansette dette. Ap er generelt for flere lærere i skolen, og dette skal naturligvis også komme samiske barn til gode."

Fremskrittspartiet:

Carl I. Hagen

Carl I.Hagen er Fremskrittspartiets toppkandidat til Bystyrevalget i Oslo.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Fremskrittspartiet anser norsk og samisk som likeverdige språk. Likevel er det en forutsetning for en nasjon at folket har en felles språklig plattform. Norsk må derfor være hovedspråket i den norske skole. I kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk bør imidlertid samisk tilbys som valgfritt sidemål. Tilstrekkelig samisk undervisningsmateriell for slik opplæring skal være tilgjengelig.

FrP ønsker at alle barn som vil ha samisk undervisning skal få det. FrP vil derimot ikke øke antall samisklærere i Oslo, vi vil ta i bruk fjernundervisning slik at barn kan få samiskundervisning på den skolen de tilhører.

FrP mener at foreldre selv har et ansvar for å stille opp for sine barns skolegang. Andre skoler bruker Fronter til kommunikasjon, dette verktøyet må og kunne brukes av samiske/- lærere, -elever og -foreldre.

Sosialistisk Venstreparti:

Marianne Borgen , SV

Marianne Borgen står øverst på SV`s liste til Bystyrevalget.

Foto: SV

"Når det gjelder oppvekst er både gode barnehager og skoler viktig.
Behovet må være styrende, og SV vil gå inn for at det ansettes flere lærere i Osloskolen.

Alle samiske barn som ønsker det skal få et godt opplæringstilbud. Det vil fremdeles være behov for å samle tilbudet ved enkelte skoler, men vi er også åpne for ambulerende løsninger,"

Venstre

Samisk er et offisielt skriftspråk i Norge sidestilt med bokmål og nynorsk. Derfor

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen topper Venstres liste til Bystyrevalget i Oslo.

Foto: Svein Ommundsen

har elever i Osloskolen med samisk bakgrunn rett på undervisning i samisk dersom elevene eller foreldrene ønsker dette.

Ved behov må det derfor opprettes flere samiske språkklasser med egne samisktalende lærere for å sikre at alle får det undervisningstilbudet de har krav på. Venstre støtter også forslaget om å opprette en ordning i Osloskolen der ambulerende samisktalende lærere kan reise rundt og undervise ved skoler der elever ønsker opplæring i samisk språk.

Venstre er ellers opptatt av å synliggjøre samisk kultur i den kulturelle skolesekken, slik at alle elever i Osloskolen får et bedre innblikk i den samiske kulturen. For Venstre er det også viktig å opprettholde et samisk barnehagetilbud i Oslo, med førskolelærere som har god kjennskap til samisk kultur og språk."

Kristelig Folkeparti

"Språket er en svært viktig del av kulturen. Det er derfor viktig at det samiske språket blir bevart og videreført.

Kristelig Folkeparti er fornøyd med at det i 2009 ble lagt fram en handlingsplan for samisk språk, med en virketid på fem år, hvor det overordnede målet er å legge til rette for en trygg framtid for de samiske språkene i Norge, få flere samiske språkbrukere, og at de tre samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk skal få likeverdige utviklingsmuligheter.

Partiet Rødt

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes, toppkandidat for Rødt ved bystyrevalget i Oslo.

"Alle lever i norsk grunnskole og og videregående skole skal ha rett til å velge samisk som fag, uavhengig av egen etnisk bakgrunn. Samisktalende elever skal ha lovfesta individuell rett til undervisning på samisk. Samiske elever skal ha rett til å velge samisk læreplan uavhengig av hvor i landet de bor, og lærere må få utdanning til å gi undervisning også etter samisk læreplan.

Retten til samiske læremiddel må lovfestes. Det må utarbeides relevante læremiddel på de samiske språkene i alle fagområder/fag i barnehage og i alle skoletrinn.

Rødt er forøvrig positiv til å øke antall samisklærere i Oslo.

Senterpartiet

Margaret Eide Hillestad (Sp)

Margaret Eide Hillestad (Sp

Foto: Senterpartiet

"Samisk er et norsk språk på linje med bokmål og nynorsk. Derfor skal det være nok lærere i samisk i osloskolen. Barn skal gå på sin nærmeste skole. Da er det bedre at læreren reiser rundt ved behov.

Sp er også positiv til å øke antall samisklærere i Oslo og mener forøvrig at det bør være like forutsigbart med en lærer i samisk som andre fag."