Hopp til innhold

– Árja har tatt stemmer fra NSR

Árjas framgang er en protest mot de andre partiene, mener Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Marit Elin Kemi / NRK

Etter at 9.501 stemmer var talt opp hadde Arbeiderpartiet 14 mandater, og NSR hadde også 13.

– Det er snakk om små marginer og vi må vente på sluttresultatene før vi kan konkludere med noe, sier Keskitalo.

Gratulerer Árja

NSR er sterk i Gáisi valgkrets, Vesthavet valgkrets og Sør-Norge valgkrets.

– De er ikke helt ferdig med opptellingen der, så vi har ikke sluttresultatet enda. Men det er jo områder hvor vi tidligere har gjort gode valg, før valgordningen ble endret og det ser ut til at vi klarer å holde på velgerne i de områdene.

I Ávjovárri valgkrets ser det ut til at Árja blir et stort parti i Sametinget med tre representanter etter de foreløpige resultatene.

– Jeg ser at Árja gjør et utrolig godt valg i denne valgkretsen og jeg må gratulere dem med det.

– Mistet velgere til Árja

Keskitalo tror NSR har mistet velgere til nettopp Árja.

– Det ser ut til at Árja har klart å ta stemmer fra oss, Samefolkets parti, Fastboendes liste, Arbeiderpartiet og kanskje også andre partier. De har klart å mobilisere godt i denne valgkretsen.

Hun tolker Árjas framgang som en protest mot de andre partiene.

– De er ikke fornøyd med jobben vi har gjort og vil prøve nye muligheter.

– Må akseptere valgresultater

Keskitalo sier at det er for tidlig å ta kontakt med andre partier med tanke på et samarbeid.

– Vi må først se hva slags partier og representanter kommer inn på Sametinget. Vi er klar til å samarbeide med andre grupper, men hvis det er slik at Ap har den største sametingsgruppa, så har de et bedre grunnlag enn oss til å danne flertall.

– Er det ikke bittert om du ikke blir president?

– Man må bare akseptere valgresultater, det er det politiske liv. Man vet ikke hvordan det går, det er velgerne som avgjør.

Korte nyheter

 • Aalkoealmetjh Amerikasne klijmakompensasjovne åadtjoeh

  Les på norsk: Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon.

  Aalkoealmetjh Washingtonsne, Amerikasne, 52 millijovnh kråvnah prosjektide åadtjoeh, mij edtja dejtie dåarjodh mah haestemh klæjmajorkestimmeste åadtjoeh. Aaj dejtie mah haestemh åadtjoeh gosse mearoe jïllebe sjædta.

  Beetnegh klæjmanjoelkedasseste båata, mij darjoeh voenges sïelth goh jïjnje klæjmagaassh luejhtieh tjuerieh sïebredahke kompenseeredh. Medtie gaajhke aalkoealmetjedåehkieh beetnegh åadtjoeh, Sameradion tjaala.

  Quinault Nation Stillehavskysten lïhke 13 millijovnh kråvnah åadtjoeh, dah maehtieh nuhtjedh gosse tjuerieh sijjen göökte sjieltieh bæjjese juhtedh, gosse mearoe jillebe båata.

 • Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon

  Amerikanske urfolk i delstaten Washington får 52 millioner dollar til prosjekter, som støtter dem som påvirkes av klimaforandringer og stigende havsnivåer.

  Pengene kommer fra en klimalov som sørger for at lokale foretak med store utslipp kompenserer samfunnet. Nesten alle stammene i Washington får en del av pengene, rapporterer Sameradion.

  Quinault Nation ved Stillahavskysten får 13 millioner dollar som skal hjelpe dem å flytte de to byene sine lengre opp, når havet stiger.

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.