Skreejrehtimmiebaalkah åådtjeme

Noereh Snåaseste åadtjoejin skreejrehtimmiebaalhka UKM-gaahtjemen mænngan.

UKM-bidrag vant pris

Mia Sparrok, Solveig Fossum Nordberg, Hilma Dunfjeld Mølnvik, Jon Anta Eira-Åhren jih Jonna Dunfjeld Mølnvik

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Learohkh Åarjel saemiej skuvleste, Snåaseste, lin UKM gaahtjemisnie jih laavloejin «Snåsarap». Dah idtjin jåarhke veedtsin, mohte skreejrehtimmiebaalhka åadtjoejin.

– Manne desnie tjoejestudisne akten aejkie aerebe orreme, manne åtnam riekte luste, jeahta Jonna Dunfjeld.

Audun Austli lea baalhkam dorjeme jih jeahta dihte sæjhta noeride skreejredh.

Audun Austli

Audun Austli

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Daate lea baalhka dejtie mij ij jåarhke vaadtsa. Manne sijhtem vuesiehtidh guktie lea studiosne årrodh, Austli jeahta.

Luste meatan årrodh

Jeatjah learohkh jih Rolffa lea aerebi dorjeme dihte rap «Snåsarap», mohte daelie Jonna jih nieljie learohkh lea dej vuekie dorjeme. Dihte rap ij lea riejries, mohte lea akte «demo» jih dah maehtieh dihte laavloe jijtje gåatan vaeltedh.

– Diht lij riekte luste govledh. Im manne vientim mijjieh edtjimh dam vitnedh. Ij lea jijnjh barkoe mijjese, mijjieh barre laavlobe, jeahta Jonna.

Datne maahtah ånnetji govledh desnie, mohte abpe aamhtese mahtah govledh jirreden tsåahka 12.13 kaanale NRK P2.