Hopp til innhold

Blir snytt for standpunktkarakter - skolen måtte avbryte undervisning i samisk

Elev ved Otto Treider Private Gymnas i Oslo fikk i februar plutselig beskjed om at undervisningen i samisk opphører omgående. Det viste seg at skolen ikke har tillatelse til å gi opplæring i samisk

TV-sak laget av Mette Ballovara.

– Ved skolestart var jeg lettet da skolen i Oslo ville ordne samiskundervisning til meg, og jeg tenkte at det dukker vel opp problemer snart. Det gjør det jo alltid når det er snakk om opplæring i samisk. Jeg fikk jo dessverre rett i det, sier elev ved Otto Treider Private Gymnas, Sajje Solbakk ( 17 år )

Jenta fra Kåfjord i Nord-Troms hadde lyst til å kombinere studiespesialisering i allmennfag med et opphold i hovedstaden, og da var privatskole en høvelig løsning.

Manglet godkjenning

Inge Johnsen

Inge Johnsen, rektor Otto Treider Private Gymnas.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Otto Treider Private Gymnas fikk hjelp av Nord-Troms videregående skole til å undervise Solbakk i samisk ved fjernundervisning.

Alt virket såre vel helt til privatskolen i Oslo sendte regningen fra Nord-Troms til Fylkesmannen i Oslo for å få refundert utgiftene for undervisningen.

Da kom beskjeden fra Utdanningsdirektoratet om at skolen ikke har tillatelse til å tiby denne opplæringen.

– Dette kom veldig overraskende på oss fordi samisk er et offisielt språk i Norge, vi snakker om norske borgere, og når vi går inn i denne saken så ser vi at det er veldig byråkratisk og tungrodd, og vi har inntrykk av at det er ulike oppfatninger på hvordan regelverket skal tolkes, sier rektor ved Otto Treider Private Gymnas, Inge Johnsen.

– Kan alltid bedre informasjonen

 Magne Hopland Engebretsen.

Magne Hopland Engebretsen, seniorrådgiver i juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Private skoler må søke staten om godkjenning før de kan tilby opplæring i samisk.

Utdanningsdirektoratet opplyser at ingen private skoler har søkt om slik godkjenning,

– Om dette er på bakgrunn av at dette er dårlig informert, eller om det ikke er et ønske av privatskolene å tilby dette, det vet vi ikke, sier seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Magne Hopland Engebretsen.

Han legger til at direktoratet gjerne kan informere bedre om regelverket vedrørerende private videregående skolers muliget til undervisning i samisk.

– Sint på Staten

Sajje Solbakk

Sajje Solbakk er lei av at hun alltid må kjempe for å få samiskundervisning.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Solbakk har siden hun begynte på grunnskolen hatt undervisning i samisk som første språk. Bortsett fra fire år som hun bodde i Karasjok har det vært en kamp for å få undervisningen som hun har krav på.

Andre året på videregående avslutter hun nå altså med å ikke få standpunktkarakter i samisk, fordi undervisningen ble stoppet i februar.

Likevel er det myndighetene og ikke skolen hun retter sin sinne mot.

– Det er Staten jeg er sint på, gang på gang svikter de samiske barn og unge, mens skolen viser velvilje og påpeker hvor absurd denne forskjellsbehandlingen er, sier Solbakk.

Korte nyheter

 • Tråanten tjïelte saemien tjiehpiedæjjah ohtsede åvtelhkvalifiseremasse tjeahpoeprosjektese

  Tråanten tjïelte soejkesje dah göökte staaretjïehtjelh, Cicignonen sijjie jïh Elsa Laula Renbergen sijjie mah Tråanten jarngesne, orrestehtedh jïh tjåanghkan bïejedh aktene tjïehtjelinie. Dan åvteste dah saemien tjiehpiedæjjah ohtsedeminie, dam dah sov needtesæjrosne tjaelieh. Åvtelhkvalifiseeremen ulmie saemien tjiehpiedæjjajgujmie govlehtalledh jïh kandidaath gaavnedh gaptjesovveme gaahtjemasse jïh/jallh ryöktesth stillemasse. Tjeahpoemoenehtse saemien tjiehpiedæjjah ohtsede mah joe aerebe jallh sijhtieh barkedh tjeahpoeprosjektine mah gelkieh ålkone årrodh staaretjïehtjelisnie.

  Ohtsememierie lea mïetsken 28b.

  Metodistkirken i Trondheim
  Foto: Haldis Isachsen
 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.