Hopp til innhold

Skandalemuseet åpnes endelig etter åtte år

Äʹvv skoltesamisk museum blir endelig offisielt åpnet. Det skjer åtte år etter at praktbygget til 42 millioner kroner sto ferdig.

Museumsleder Honna Havas er glad for at Østsamisk museum endelig åpnes.

SE VIDEO: Museumsleder Honna Havas er glad for at museet endelig skal begynne å vise østsamisk historie til publikum.

–Tenk på det, helt fantastisk! Endelig åpner vi i morgen. Jeg gleder meg enormt., sier museumsleder Honna Havas.

Havas har blitt ved sin post i de vanskelige årene, til tross for mye har gått galt med museumsbygningen hun skal styre og museet hun er satt til å utvikle.

Hvordan har ventetiden vært?

– Den har vært litt lang, men nå er alt glemt. Nå skal vi åpne og fra mandag begynner vi med våre ordinære åpningstider. Vi skal være åpen hele sommeren alle dager, opplyser Havas.

Østsamisk museum, Äʹvv Saa ́mi mu ́zei

I åtte år har Äʹvv Saa ́mi mu ́zei stått ved veikanten i Neiden nesten som et tomt skall. Nå tas bygningen endelig i bruk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Museet heter offisielt «Äʹvv Saa ́mi mu ́zei». Navnet er på østsamisk eller skoltesamisk og betyr Äʹvv skoltesamisk museum. Ordet Äʹvv beskriver solens gjenspeiling fra skaresnø eller fra vannoverflaten på våren.

Mye har gått galt

Museumsprosjektet i Neiden i Sør-Varanger i Finnmark har blitt kalt for en skandale og har gitt både de ansatte og Statsbygg en kraftig hodepine.

Konkurs, vannlekkasje og et uregjerlig klimaanlegg er noen av stikkordene. Her er et kort sammenfatning av museumsprosjektet, som er karakterisert som en skandale:

 • Kulturdepartementet gav på midten av 2000-tallet Statsbygg i oppdrag å bygge Østsamisk museum. Museet skal bidra til styrking av den østsamiske kulturen og formidle kunnskap om denne minoritetens fortid og samtid.
 • Daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) la i 2007 ned grunnsteinen til museet.
 • Bygget sto ferdig i 2009.
 • I 2010 begynner to ansatte å jobbe i bygget. Da oppdages en rekke feil og mangler. Blant annet fungerer ikke brannsikringsanlegget som det skal.
 • Samme år går hovedleverandøren konkurs. Dermed har Statsbygg ingen å henvende seg til om raklamasjonene. De må for egen regning hente inn nye entreprenører.
 • Omfattende lekkasje i glasskuppelen på bygget oppdages i 2013. Kuppelen dekkes til for å unngå nye lekkasjer.

Nå ser endelig alt til å fungere som det skal og bygget står klart til den offisielle åpningen fredag kveld.

Äʹvv Saa ́mi mu ́zei, Østsamisk museum

De eldste gjenstandene i museet er 2500 år gamle.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Jeg håper at skoltesamene finner ut at den måten vi presenterer skoltesamisk historie er noe de kan være stolte over, og at de bruker det som en byggestein i egen identitetsoppbygging. Jeg håper at dette gir inspirasjon og stolthet, ikke bare for skoltesamer, men for alle innbyggerne i Sør-Varanger kommune. Håper de kan si at de er stolte av å bo i skoltelandet, håper Honna Havas.

Ingen statsråd tilstede

Den offisielle åpningen er på fredag ettermiddag, med blant annet åpning av museets permanente utstilling «Skoltelandet», er en reise til skoltesamisk fortid og samtid.

I utstillingen vil besøkende få innblikk i tidligere skoltesamisk levemåte med flytting mellom flere faste boplasser gjennom året.

Det er utstilt cirka 300 gjenstander, der de eldste er 2500 år gamle funn.

Utstillingen er laget av museumleder Honna Havas og utstillingsarkitekt Yngvar Julin. Design er ved Martin Skulstad.

Statssekretær Anne Karin Olli

REGJERINGENS REPRESENTANT: Regjeringen er representert ved statssekretær Anne Karin Olli. Det er imidlertid ingen statsråd tilstede under åpningen.

Foto: Regjeringen, Torbjørn Tandberg

Arrangementet starter med offisiell åpningsseremoni som består av taler og nøkkeloverlevering fra staten til museet.

Talene er ved ordfører i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen, sametingspresident Vibeke Larsen (Norge), sametingspresident Tiina Sanila-Aikio (Finland), statssekretær Anne Karin Olli (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og museumsleder Honna Havas ved Ä´vv.

Under nøkkelseremonien overleveres museets nøkkel fra statssekretær Anne Karin Olli (KMD) til Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar, som til slutt gir den til den eldste skoltesamen i Neiden, Terje Enbusk.

Innvielse av kunstverk

To eksepsjonelle kunstverk venter på å bli innviet: Omasum av kunstneren Geir Tore Holm, håndtaket på ytterdøren til museet, og Språkminne av kunstneren Espen Sommer Eide, et interaktivt lyd- og videoarbeid på en skjerm i foajeen.

Arbeidene er produsert av KORO – Kunst i offentlige rom.

I forlengelse av disse to verkene fremfører de to kunstnerne nye arbeid spesielt laget for museets åpning. Dette har Holm gjort i samarbeid med kunstner Matti Aikio.

St. Georgs kapell, Neiden

Flere i Neiden ønsket at museet skulle ligge i Skoltebyen, der blant annet St. Georgs kapell ligger. Siden området er fredet, var det ikke mulig å legge museet dit.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den første utstillingen i museets temporære utstillingsrom er en serie nydelige tekstilbaserte objekter, Portable åpninger, av Aslaug Juliussen.

Prosjektene er kuratert av Hilde Methi og inngår som del av et rikt åpningsprogram som involverer tradisjonell kultur og samtidsutrykk fra Sápmi.

Korte nyheter

 • Vil ha obligatisk samisk i Kåfjordskolen

  Ett av flere fremtidsmål i samarbeidserklæringa til flertallet i Kåfjord kommune er å «arbeide for at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i Kåfjordskolen.»

  – Jeg syns vi bør trykke til, sier Kåfjord-ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad til Ruijan Kaiku.

  3. oktober presenterte han Fossenerklærniga for kommunestyret og overleverte den til kommunedirektøren under konstituerende kommunestyremøte i Kåfjord.

  Fossenerklæringa er den politiske plattformen som flertallet i Kåfjord, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, har jobbet fram.

  Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Støtte til samisk litteratur

  Sametingsrådet har bevilget til sammen 792 440 kroner i støtte til samisk litteratur. Midlene går til oversettelse av litteratur til sørsamisk og lulesamisk, tegneserie og barnebok.

  Trøndelag fylkeskommune får 570 000 kroner til oversetting av åtte bøker i fysisk form, samt ti videobøker. Trøndelag fylkeskommune, med fylkesbiblioteket som prosjektleder, har over mange år oversatt bøker til sørsamisk, og også til pitesamisk og umesamisk. I tillegg har de de siste årene produsert videobøker og lydbøker etter ønske fra foreldre og andre som har kommet med tilbakemelding på hvilke behov de har med tanke på samisk litteratur og språk.

  – Trøndelag fylkesbibliotek sitt arbeid med å oversette bøker for barn og ungdom til sørsamisk har vært et uunnværlig arbeid for å få mer tilgang til litteratur på sørsamisk. Det er viktig for språkutviklingen at det er litteratur tilgjengelig. Videobøkene som har vært produsert de siste årene har vist seg å være veldig populære både blant unge og voksne med tanke på språkopplæring, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

  Samiske bøker
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Dåarjoe saemien lidteratuvrese

  Saemiedigkieraerie lea tjåanghkan 792 440 kråvnah dåarjojne saemien lidteratuvrese dåårjeme. Vierhtieh jarkoestæmman lidteratuvreste åarjelsaemien jïh julevsaemien gïelese, guvvieraajrose jïh maanagærjese.

  Trööndelagen fylhkentjïelte 570 000 kråvnah jarkoestæmman gaektsie fysiske gærjijste, jïh luhkie videjovegærjide åådtje. Trööndelagen fylhkentjïelte, fylhkengærjagåetine goh prosjekten åvtehke, lea gærjah åarjelsaemien gïelese jarkoestamme gellie jaepieh, jïh aaj pijtesaemien jïh upmejesaemien gïelese. Lissine lea videjovegærjah jïh tjoejegærjah dorjeme dej minngemes jaepiej, sjaavnjoej mietie eejhtegijstie jïh mubpijste mah beavneme sijjen daerpiesvoeti bïjre saemien lidteratuvren jïh gïelen sisnjeli.

  – Trööndelagen fylhkengærjagåetien barkoe gærjah jarkoestidh maanide jïh noeride åarjelsaemien gïelese lea joekoen vihkele barkoe orreme guktie vielie lidteratuvre åarjelsaemien gïelesne åådtjeme. Gïeleevtiedimmien gaavhtan lea vihkele lidteratuvre gååvnese. Videjovegærjah mejtie lea dorjeme doh minngemes jaepieh leah joekoen vietseles orreme dovne noeri jïh geerve almetji gaskem, gïelelierehtimmien gaavhtan, saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

  Bøker på biblioteket i Nesseby
  Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK